066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Видатки державного бюджету України (ID:202192)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 38
Рік виконання: 2017
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ, ЇХ СКЛАД ТА СТРУКТУРА РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Звертайтесь. ел.пошта irenka@i.ua Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100017248744751
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Булана О.О. Теоретико-методологічні підходи до оцінки впливу державної підтримки підприємств на національну економіку / О.О. Булана // Економіка України. – 2014. – № 11. – с. 76–87. 2. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку / за ред. Л. В. Лисяк. — Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. — 396 с. 3. Грипіч О.В. Бюджетний механізм фінансування видатків соці¬альної сфери з урахуванням змін у віковій структурі населення / О.В. Грипіч // Наукові праці НДФІ. – 2008. – Вип. 4. – с. 36–43. 4. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І. Я. Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. Канєва та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. — 376 с. 5. Дехтяр Н.А. Порівняльна характеристика принципів реалізації бюджетної політики країн ЄС та України в частині формування державних видатків / Н.А. Дехтяр, І.М. Боярко, О.В. Дейнека // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8(427). – С. 45–51. 6. Захожай К. Статистичне оцінення ефективності структурної політики з використання видатків місцевих бюджетів України / К. Захожай, О. Паславський // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 11. – С. 45–50. 7. Звіт про виконання державного бюджету України за 2016 рік (у розрізі економічної класифікації). 8. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег : пер. с англ. /Дж. М. Кейнс. - М. : Гелиос, 2012. - 352 с. 9. Запатріна І. В. Бюджетний механізм економічного зростання / І. В. Запатріна. - К. : Ін-т соц.-екон. стратегій, 2007. - 528 с. 10. Климова І.Г. Методи та інструменти фінансово-кредитного ме¬ханізму державної підтримки інноваційної сфери у країнах з ринковою економікою / І.Г. Климова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 2. – С. 29–32. 11. Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України / І. Г. Лук’яненко // Бізнес Інформ. - 2012. - № 4 (411). - с. 197–201. 12. Мазаракі А. А. Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2010. -№ 2. - с. 5-17. 13. Макогон В.А. Бюджетні видатки в системі соціально-економічного розвитку країни/Макогон В.А.// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - №3 - 2016 – с. 114-125 14. Набока Т.С. Оптимізація структури видаткової частини бюджету / Т.С. Набока // Економіка України. – 2014. – № 1. – с. 51–62. 15. Самуэльсон Пол. Э. Экономика / Пол. Э. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус: пер. с англ. — 18-е изд. — М. : Вильямс, 2010. — 1360 с. 16. Онищенко В.В. Державне регулювання та підтримка венчурного підприємництва в процесі розвитку економіки / В.В. Онищенко // Наукові праці НДФІ. – 2014. – Вип. 4. – с. 64–71. 17. Опарін В. М. Українська класична школа публічних фінансів / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.minfin.gov.ua. 18. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - http//budget. rada. gov. ua 19. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету : Наказ міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 [Електронний ресурс]. – Режим до¬ступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0456-12/paran18#n18. 20. Про бюджетну класифікацію: Наказ міністерства фінансів Укра¬їни від 14 січня 2015 р. № 11 [Електронний ресурс].-Режим до¬ступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3Fartid=356065&catid=355990. 21. Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 28.12.2015 № 80-VIII [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80-19. 22. Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 25.12.2016 № 928-VIII [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19. 23. Ружицький І. Стимулююча функція структуризації доходної ча¬стини державного бюджету / І. Ружицький // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 36(2.1). – с. 143–150. 24. Стеблянко І.О. Механічна структура політики держави на основі бюджетних витрат на економічну діяльність/ Стеблянко І.О.// Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету - 2017 – с.50-54 25. Мярковський А. І. Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку країни / А. І. Мярковський, І. Я. Чугунов // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2010. - № 5. - с. 5–15. 26. Чугунов І. Я. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності / І. Я. Чугунов // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2014. - № 5. - с. 64–77. 27. Фінанси України : інституційні перетворення та напрями розвитку / за ред.І. Я. Чугунова. -Київ : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с. 28. Шахова Г. Я. Долгосрочная устойчивость бюджетной системы / Г. Я. Шахова, П. Г. Крадинов, П. Л. Маненок // Финанс. журн. - 2012. -№ 4.- с.5-18. 29. Юхименко // Фінанси України. - Київ, 2015. - № 10. –с. 7–31. 30. Рибак С.О. Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ / С.О. Рибак // Фінанси України. – 2010. – № 12. – с. 32–43.