066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Діяльність іноземних страхових компаній в Україні (ID:246780)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 103
Рік виконання: 2018
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП…………………………………………………………………...... 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ. 6 1.1 Сутність, структура та особливості функціонування страхових компаній........................................................................................................ 6 1.2 Ретроспектива становлення та етапи розвитку страхового ринку України.......................................................................................................... 18 1.3 Державне регулювання страхового ринку як чинник його стратегічного розвитку................................................................................ 30 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ..................................................................................................... 40 2.1 Визначення місця і ролі іноземних страхових компаній на вітчизняному ринку................................................................................... 40 2.2 Загальна характеристика діяльності страхової компанії «UNIQA» в Україні........................................................................................................ 51 2.3 Оцінка впливу іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України.......................................................................................................... 59 3 СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ...................................................................................................... 64 3.1 Світовий досвід функціонування страхового ринку та шляхи його імплементації в Україні............................................................................... 64 3.2. Визначення стратегічних напрямків розвитку іноземних страхових компаній в Україні (на прикладі СК «UNIQA»)..................................................................................................... 75 ВИСНОВКИ ............................................................................................... 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................. 92 ДОДАТКИ.................................................................................................... 100
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
В умовах посилення конкуренції на міжнародних та національних ринках особливого значення набувають питання убезпечення господарюючих суб’єктів від потенційних загроз, створення системи захисту від негативних факторів. Для вирішення цих завдань потрібно забезпечити ефективне функціонування страхового ринку, який є однією з найважливіших складових фінансової безпеки. Без розвиненого страхового ринку неможливо забезпечити поступальний соціально-економічний розвиток держави, безпечне функціонування суб’єктів господарювання, підвищення добробуту населення, убезпечення різних сфер його життєдіяльності. Сучасний стан національного страхового ринку не повною мірою відповідає тенденціям розвитку світового ринку. Формування ефективного страхового ринку потребує розробки ефективної політики щодо забезпечення страхової діяльності страхувальників, іноземних перестраховиків, створення розвиненої платоспроможної системи страхування. Прихід іноземного капіталу у вітчизняну страхову систему стає важливим чинником розвитку та перетворення страхового сектору держави. Дослідженню присутності іноземного капіталу присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема В. Д. Базилевич, Р. В. Пікус, О. І. Барановський, Н. М. Внукова, С. С. Осадець, та інші. Дедалі більше залучення іноземного капіталу до страхової системи України спричиняє особливу актуальність таких досліджень. Актуальність зазначеної проблематики, її теоретична та практична значимість визначили вибір теми бакалаврської роботи та обумовили її мету. Метою бакалаврської роботи є розроблення теоретико-методологічних засад діяльності вітчизняного страхового ринку з урахуванням впливу іноземного капіталу й визначення стратегічних напрямків і перспектив розвитку іноземних страхових компаній на вітчизняному страховому ринку України. Для виконання поставленої мети в процесі написання роботи буде потрібно вирішити такі завдання: - охарактеризувати сутність, структуру та особливості функціонування страхового ринку; - висвітлити особливості розвитку страхового ринку України та проблеми його становлення; - визначити необхідність державного регулювання, узагальнити зарубіжну практику регулювання національних страхових ринків і виявити основні тенденції,закономірності й особливості у цій сфері; - здійснити дослідження сучасного стану і тенденції розвитку національного ринку страхування і визначити місце і роль іноземних страхових компаній на ньому; - проаналізувати діяльність страхової компанії «UNIQA» в Україні; - обґрунтувати напрямки стратегічного розвитку іноземних страхових компаній на вітчизняному ринку. Об’єкт дослідження – процеси функціонування і стратегічного розвитку іноземних страхових компаній на українському ринку. Предмет дослідження – теоретичні й практичні проблеми функціонування іноземних компаній на страховому ринку України. Методи дослідження. Для вирішення поставлених у бакалаврській роботі завдань були використані різноманітні загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Робота ґрунтується на системному підході, що дало можливість розглянути страховий ринок комплексно і всебічно. Абстрактно-логічний метод використовується для теоретичних узагальнень, визначення основних категорій та понять, формування висновків досліджень. Методи аналізу та синтезу використовуються для визначення функцій, сутнісних ознак страхового ринку. Структурно-функціональний метод дав змогу дослідити діяльність учасників страхового ринку. Визначено етапи становлення та розвитку вітчизняного страхового ринку. Порівняльний аналіз надав змогу дослідити основні показники діяльності ринку у різні періоди його розвитку. Джерелами інформації виступали спеціальна економічна література, законодавчі та нормативно-правові акти в галузі страхування відповідальності, матеріали Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, інформаційно-аналітичні і періодичні видання, статистичні дані страхової компанії «UNIQA». Наукова новизна одержаних результатів полягає в, що дозволило одержати теоретичні і практичні результати, які містять наукову новизну, зокрема окреслено перспективи його розвитку в сучасних умовах. Практичне значення результатів дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних основ функціонування й стратегічного розвитку іноземних компаній на страховому ринку України. Структура бакалаврської роботи: Бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаної літератури та додатків.