066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звітність підприємств (ID:233079)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 25
Рік виконання: 2018
Вартість: 90
Купити цю роботу
Зміст
1. Порядок виправлення помилок, що допущені при складанні фінансових звітів у поточному році 2. Структура і статті звіту про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва за формою № 2-М Практична частина Завдання 1 ТОВ «Система» (код ЄДРПОУ 23451262) займається виготовленням корпусної меблі. По закінченні календарного року підприємство складає та надає фінансову звітність користувачам. Джерела для заповнення фінансової звітності – Головна книга, регістри синтетичного обліку й відомості аналітичного обліку. 1. На підставі даних Головної книги на початок та кінець звітного року (табл. 2 та табл. 3) скласти баланс (ф. №1) за звітний рік (додаток А). 2. На підставі даних табл. 4 скласти Звіт про фінансові результати (ф. №2, додаток Б). 3. Розрахувати чистий рух грошових коштів за звітний рік, використовуючи для цього складені форми Балансу та Звіту про фінансові результати і табл. 5. Заповнити звітну форму №3 «Звіт про рух грошових коштів» (додаток В). 4. Скласти Звіт про власний капітал (ф. №4, додаток Д), використовуючи для цього інформацію з табл. 5. Фінансову звітність заповнити у тисячах гривен без десятинних знаків. Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал необхідно заповнити тільки за звітний період Вихідні дані Таблиця 2 Виписка з Головної книги за синтетичними рахунками на 1 січня звітного року Код рахунку Найменування рахунку IV 103 Будинки та споруди 48 470 104 Машини та обладнання 25 641 105 Транспортні засоби 15 266 125 Авторське право та суміжні з ним права 4 815 131 Знос основних засобів 14 240 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 625 133 Накопичена амортизація нематеріальних активів 2242 14 Довгострокові фінансові інвестиції 201 Сировина та матеріали 1 200 202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 23710 23 Виробництво 70 916 26 Готова продукція 20 751 281 Товари на складі 2230 301 Каса в національній валюті 2 400 311 Поточні рахунки в національній валюті 10 270 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 13 685 377 Розрахунки з іншими дебіторами 38 Резерв сумнівних боргів 2 220 39 Витрати майбутніх періодів 1 820 40 Статутний капітал 88 000 423 Дооцінка активів 2 400 43 Резервний капітал 2 800 441 Прибуток нерозподілений – 442 Непокриті збитки 1 740 471 Забезпечення виплат відпусток 10 410 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 4 100 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 82 738 6412 Розрахунки з бюджетом за ПДВ 4 477 644 Податковий кредит 330 651 Розрахунки за ЄСВ 3 966 661 Розрахунки за заробітною платою 12 988 685 Розрахунки з іншими кредиторами 12 628 Таблиця 3 Виписка з Головної книги за синтетичними рахунками на 31 грудня звітного року Код рахунку Найменування рахунку IV 103 Будинки та споруди 48 470 104 Машини та обладнання 27 641 105 Транспортні засоби 15 266 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 1 250 131 Знос основних засобів 17 700 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 625 133 Накопичена амортизація нематеріальних активів 2270 14 Довгострокові фінансові інвестиції 10000 201 Сировина та матеріали 1 250 202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 24 805 23 Виробництво 65 420 26 Готова продукція 23 447 281 Товари на складі 3 230 301 Каса в національній валюті 311 Поточні рахунки в національній валюті 2 980 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 11 982 377 Розрахунки з іншими дебіторами 3 400 38 Резерв сумнівних боргів 1 410 39 Витрати майбутніх періодів 360 40 Статутний капітал 88 000 423 Дооцінка активів 4 400 43 Резервний капітал 3 800 441 Прибуток нерозподілений 8 550 442 Непокриті збитки 471 Забезпечення виплат відпусток 12 400 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті – 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 26 100 6412 Розрахунки з бюджетом за ПДВ 11 042 644 Податковий кредит 710 651 Розрахунки за ЄСВ 5030 661 Розрахунки за заробітною платою 12 540 685 Розрахунки з іншими кредиторами 49 739 Таблиця 4 Виписка з Головної книги за оборотами за рахунками синтетичного обліку за звітний рік Код рахунку Найменування рахунку IV 701 Доход від реалізації готової продукції 930 000 702 Доход від реалізації товарів 21 300 712 Доход від реалізації інших оборотних активів 4 300 715 Отримані штрафи, пені, неустойки 985 717 Доход від списання кредиторської заборгованості – 80 Матеріальні витрати 281 858 81 Витрати на оплату праці 222 240 82 Відрахування на соціальні заходи 84 450 83 Амортизація 3 488 841 Послуги сторонніх організацій 120 078 842 Податки, збори й платежі в бюджет 2 240 843 Витрати на відрядження 7 750 85 Інші витрати 1 576 901 Собівартість реалізованої готової продукції 722 992 902 Собівартість реалізованих товарів 13 550 92 Адміністративні витрати 38 150 93 Витрати на збут 3 900 943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 2 780 944 Сумнівні та безнадійні борги 610 951 Відсотки за кредит 1 000 981 Податок на прибуток від звичайної діяльності 3 763 Таблиця 5 Додаткова інформація для заповнення звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал Зміст операції IV 1. Отримано короткостроковий кредит банку 20 000 2. Погашено короткостроковий кредит банку 24 100 3. Нараховано проценти за короткостроковими кредитами 1 000 4. Виплачено банку проценти за кредитами 1 000 5. Нараховано податок на прибуток 3 763 6. Сплачено податок на прибуток 3 763 7. Прибуток направлено на поповнення статутного капіталу – 8. Здійснено відрахування від чистого прибутку до резервного капіталу 1 000 9. Поступили вклади від учасників на поповнення статутного капіталу підприємства – 10. Придбано основних засобів – 11. Здійснено дооцінку основних засобів 2 000 12. Придбано довгострокові фінансові інвестиції 10 000 13. Реалізовано довгострокові фінансові інвестиції Завдання 2 ПП «Зоря» є платником податку на додану вартість. Підприємство займається виробництвом побутової техніки та оптовою торгівлею непродовольчими товарами Індивідуальний податковий номер підприємства 216343752623, номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 27574821 На підставі вихідних даних про діяльність підприємства, наведених у табл. 6, заповнити податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий поточного року (додаток Е). Декларацію заповнювати у гривнях. Вихідні дані. Таблиця 6 Показники для розрахунку ПДВ за лютий Зміст операції IV 1. Доход (виручка) від реалізації готової продукції вітчизняним покупцям у т. ч. ПДВ 165 000 27 500 2. Доход (виручка) від продажу товарів вітчизняним покупцям у т. ч. ПДВ 54 000 9 000 3. На поточний рахунок отримано попередню оплату (аванс) від вітчизняних покупців у т. ч. ПДВ 51 000 8 500 4. Доход від продажу інших оборотних активів у т. ч. ПДВ 4 800 800 5. Самостійно виявлено помилку з невключення суми податкового зобов’язання у попередніх звітних періодах + 2 900 6. Самостійно виявлено помилку з зайвого включення суми податкового зобов’язання у попередніх звітних періодах 7. Придбано сировини та матеріалів у вітчизняних виробників У т. ч. ПДВ 186 000 31 000 8. Отримано від сторонніх організацій послуги, що пов'язані з виробництвом у т. ч. ПДВ 38 400 6 400 9. Перераховано аванси вітчизняним виробникам у т. ч. ПДВ 33 000 5 500 10. Придбані сировина та матеріали від вітчизняних постачальників, які не є платниками ПДВ 31 020 11. Самостійно виявлено помилку з завищення суми податкового кредиту у попередніх звітних періодах 12. Самостійно виявлено помилку з заниження суми податкового кредиту у попередніх звітних періодах +1 780 Завдання 3 Скласти статистичну звітність за формою № 1-Б (термінова, місячна) «Звіт про фінансові результати й дебіторській і кредиторській заборгованості» ЗАТ «Промінь» за період січень-березень звітного року, використовуючи дані табл. 7 та табл.8. Статистичну форму №1-Б заповнювати у тисячах гривен без десятинного знаку. Вихідні дані Таблиця 7 Фінансові результати Найменування показника Суми в гривнях по варіантах IV А 4 Фінансові результати на кінець звітного періоду Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування прибуток 26 770 збиток Таблиця 8 Виписка з Головної книги за рахунками на 31 березня поточного року Найменування показника Суми в гривнях за варіантами IV А 4 341 Короткострокові векселі, отримані в національній валюті 15 377 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями у т.ч. прострочена заборгованість 28 838 1 540 362 Розрахунки з іноземними покупцями (Росія) 11 580 371 Розрахунки за авансами виданими 7 150 372 Розрахунки з підзвітними особами 1 288 374 Розрахунки за претензіями – 377 Розрахунки з іншими дебіторами – 38 Резерв сумнівних боргів 2 900 621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті 1 900 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками у т.ч. прострочена заборгованість 10 286 – 632 Розрахунки з іноземними постачальниками (Росія) 28 243 6411 Розрахунки з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб 630 6412 Розрахунки з бюджетом за ПДВ: дебіторська заборгованість кредиторська заборгованість – 4 670 6413 Розрахунки з бюджетом за податком на прибуток 120 651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 1 689 652 Розрахунки за соціальним страхуванням 135 653 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 126 661 Розрахунки по зарплаті 5 990 685 Розрахунки з іншими кредиторами 434 Завдання 4 ТОВ «Мрія» складає та подає Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Додаток 4). За вихідним даними, наведеними у табл. 9, визначити суми відрахувань й утримань із заробітної плати за квітень поточного року та заповнити звіт встановленої форми у гривнях з копійками (додаток Ж). Вихідні дані Таблиця 9 Інформація для розрахунку страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Найменування показника Суми в гривнях за варіантами IV А 4 1. Нараховано: за квітень: заробітна плата 96 518 у т. ч. інваліда 1 450 відпускні за квітень-травень 14 620 лікарняні за квітень, усього у тому числі оплата перших 5-ти днів 1 400 410 декретні 4 030 винагороди за угодами цивільно-правового характеру 1 300 2. Сума, на яку збільшені внески у зв’язку з виправленням помилки: відрахування утримання 1 954 54 3. Сума, на яку зменшені внески у зв’язку з виправленням помилки: відрахування утримання - - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Додатки
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову