066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звітність підприємства (Варіант № 6) (ID:255997)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 45
Рік виконання: 2017
Вартість: 87
Купити цю роботу
Зміст
1. Якісні характеристики фінансової звітності 2. Характеристика розділів і статей балансу 3. Порядок визначення чистого руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності (прямим і непрямим методом 4. Практична частина Практична частина передбачає поетапне складання студентами початкового балансу, оборотно-сальдової відомості за поточний звітний період, заповнення Головної книзі, складання обов’язкового пакету фінансової, податкової і спеціальної звітності підприємства. згідно плану практичного заняття. Робота виконується студентами на базі матеріалів базового підприємства (за місцем роботи). В разі відсутності базового підприємства за основу береться віртуальне (умовне) підприємство. Вхідна інформація для виконання самостійної роботи (на базі віртуального підприємства ПАБ «Сиріус») Таблиця 1 1. Інвентарний баланс на 01.01. поточного року № запису Стаття (назва показнику) Сума, тис. грн. 1 2 3 РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 1 Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи: Первісна вартість Залишкова вартість 450 400 2 Поточна дебіторська заборгованість покупців 15 3 Незавершене виробництво 7 4 Капітальні інвестиції 238 5 Фінансові інвестиції в непов’язані сторони: Довгострокові Поточні 155 6 6 Заборгованість за виданими авансами постачальникам 21 7 Розрахунки за векселі видані 2 8 Довгострокова дебіторська заборгованість 2 9 Резерв сумнівних боргів 3 10 Грошові кошти: В касі На рахунку в банку Еквіваленти грошових коштів 4 350 1 11 Інші оборотні активи 6 12 Необоротні активи і групи вибуття 57 Всього ресурси (за первинною вартістю) 1347 ДЖЕРЕЛА ПІДПРИЄМСТВА 1 Статутний капітал 390 2 Переоцінка необоротних активів 5 3 Резервний капітал 12 4 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20 5 Забезпечення майбутніх витрат і платежів: На виплату відпусток На матеріальне заохочення Інші види забезпечень 54 5 7 6 Зобов’язання за фінансову оренду 12 7 Позики банку: Довгострокові Поточні 100 45 8 Поточні зобов’язання за довгостроковою позикою 6 9 Розрахунки з: Постачальниками за товари, роботи послуги За податками й платежами За страхуванням 54 10 20 З працівниками по оплаті праці З іншими кредиторами За аванси одержані 450 1 15 10 Доходи майбутніх періодів 61 11 Розрахунки за облігаціями 30 12 Знос 50 Всього джерела підприємства 1347 Таблиця 3 Господарські операції ПАБ «Сиріус» за поточний звітний рік № запису Зміст господарської операції Сума, грн., по варіантам 1, 5, 10, 30, 23, 18, 21 2, 4, 12, 29,14 3, 6, 17,28, 15, 9 7, 16,27, 21, 19 8,25, 13, 20 1 Оплачено рахунок пост. за матеріали, у т. ч. ПДВ – 18% 120000 132000 144000 138000 156000 2 Перераховано в бюджет ПДВ 600 600 650 645 1200 3 Отримано дивіденди за акціями 2000 2200 2090 2100 2500 4 Перераховано в бюджет податок на прибуток 400 400 690 560 540 5 Перераховано Пенсійному фонду єдиний соціальний внесок 1200 1200 35000 2310 3400 6 Одержано в касі з банку 23000 45500 12000 45300 54700 7 Виплачена готівкою заробітна плата, частково 23000 44500 12000 45300 54380 8 Нарахована заробітна плата за поточний місяць: Робітникам основного виробництва 607000 322000 278600 32000 311190 29800 314200 30000 294500 29800 Адміністрації Працівникам сфери збуту Робітникам допоміжних виробництв Управлінському цеховому апарату 124000 20000 43000 98000 124300 21300 45000 56000 119000 21000 42600 98790 120000 23900 42800 97500 100000 21700 44000 99000 9 Нараховано єдиний соціальний внесок, за прийнятою ставкою (визначити самостійно) ? ? ? ? ? 10 Утримано із заробітної плати працівників підприємства: Податок на дохід фіз. осіб Єдиний соціальний внесок Профсоюзний внесок аліменти 19500 12800 6000 975 6300 6900 2700 1276 6239 7190 3100 6420 6450 8200 3110 1700 6340 6123 2900 4900 11 Відпущено зі складу на виробництво - матеріали 60000 25000 14500 18950 32000 12 Одержано в касі з банку кошти на відрядження 10000 5500 3200 1900 4000 13 Видано в підзвіт керівникові підприємства 10000 5500 3200 1900 4000 14 Згідно авансового звіту списується кошти на відрядження 10000 4100 2800 1500 3500 15 Повернуто в касу невикористану суму авансу - 900 400 400 500 16 Віднесено на витрати періоду нараховані і сплачені %% за кредит 3000 3200 3190 3230 3117 17 Повернуто в банк невикористану частину ? ? ? ? ? коштів підзвітних осіб (оп.15, суму визначити самостійно) 18 Отримано від покупців аванс в рахунок майбутніх поставок, у т. ч. ПДВ – 18% (самостійно визначити суму) 1500000 900000 980000 1990000 850000 19 Оприбутковано на склад готова продукція* (суму визначити самостійно) ? ? ? ? ? 20 Реалізовано покупцям готова продукція: Фактична собівартість -60% випущеної продукції; Договірна вартість, у т. ч. ПДВ – 18% ? 345000 ? 350000 ? 375000 ? 389000 ? 412000 21 Визначено фінансовий результат від реалізації (самостійно) ? ? ? ? ? 22 Списуються на фінансовий результат витрати підприємства (самостійно) ? ? ? ? ? 23 Отриманий результат діяльності перенесений на рахунок 44 (самостійно) ? ? ? ? ? Список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову