0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Податковий аудит і аналіз руху грошових коштів виробничого підприємства (ID:170801)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 130
Рік виконання: 2017
Вартість: 1300
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ПОДАТКОВОГО АУДИТУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 1.1. Сутність, економічний зміст, класифікація та етапи управління грошовими потоками підприємства …………………………… 6 1.2. Поняття і завдання податкового аудиту руху грошових коштів виробничого підприємства…………………………………………... 19 1.3. Нормативно-правове забезпечення аналізу і податкового аудиту руху грошових коштів ………………………….…………………… РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Електровимірювач» ………………………................................................... 2.2. Організація податкового аудиту руху грошових коштів на дослідному підприємстві ……......................................................................... 2.3. Методика проведення податкового аудиту руху грошових коштів на підприємстві …................................................................................ 2.4. Оформлення результатів податкового аудиту руху грошових коштів та їх використання в діяльності ПАТ «Електровимірювач» …………………………………………………………. 25 33 48 58 68 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПАТ «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ» 3.1. Пропозиції щодо вдосконалення організації аналізу з руху грошових коштів за результатами проведеного аудиту……………….…… 75 3.2. Методика економічного аналізу руху грошових коштів ....... 3.3. Впровадження організаційно-інформаційної моделі аналізу грошових потоків у діяльність ПАТ «Електровимірювач» ……………….. 83 88 ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………... 95 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………….. ДОДАТКИ ………………………………………………………………………….
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання багато підприємств поставлені в умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку. Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першочерговим завданням його ефективного функціонування. В умовах конкуренції і нестабільного зовнішнього середовища необхідно оперативно реагувати на відхилення від нормальної діяльності підприємства. Управління грошовими потоками підприємства є тим інструментом, за допомогою якого можна досягти бажаного результату діяльності підприємства – отримання прибутку. Крім того, грошові кошти є найбільш рухомими активами підприємства, тому операції з грошовими коштами носять масовий характер, зачіпають практично всі сфери фінансово-господарської діяльності і найбільш уразливі з точки зору порушень і зловживань. Цими обставинами обумовлений вибір теми дослідження. У процесі господарської діяльності підприємства безперервно генерують кошти, оскільки постійно здійснюють продаж продукції та товарів і покривають власні витрати. У зв’язку з цим повинен існувати безперервний потік товарів та інших матеріальних цінностей для отримання грошових коштів та їх еквівалентів, тобто формуватися неперервний грошовий потік для забезпечення платоспроможності, навіть якщо він є не прогнозованим і нерівномірним. З огляду на це, ефективне функціонування кожного підприємства значною мірою обумовлюється станом його грошових потоків, які є відображенням усього комплексу економічних процесів, які відбуваються на підприємстві. Метою випускної роботи є розкриття теоретичних аспектів та розробка практичних рекомендацій податкового аудиту і аналізу руху грошових коштів підприємства спрямованих на підвищення ефективності управління ними. Визначена мета дослідження зумовлює постановку і розв’язання таких завдань: - розглянути сутність, економічний зміст, класифікацію та етапи управління грошовими потоками підприємства; - окреслити сутність та завдання податкового аудиту руху грошових коштів; - проаналізувати сучасний стан господарської діяльності ПАТ «Електровимірювач»; - дослідити особливості організації та методику проведення податкового аудиту руху грошових коштів на дослідному підприємстві; - запропонувати пропозиції щодо вдосконалення організації аналізу з руху грошових коштів за результатами проведеного аудиту. Об’єктом дослідження є процес організації аналізу та податкового аудиту руху грошових коштів ПАТ «Електровимірювач». Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти проведення аналізу та податкового аудиту руху грошових коштів підприємства. Рівень наукової розробки теми. Концептуальні основи сутності, виникнення та руху грошових потоків достатньо широко розглядаються в працях зарубіжних та вітчизняних учених: Ю. Брігхема, Л. Гапенскі, Д. Ван Хорна, А. Кінга, В. Бочарова, І. Бланка, В. Ковальова, С. Голова, В. Костюченка, А. Загороднього, Л. Лігоненко, А. Поддєрьогіна, О. Терещенка, О. Шеремета та інших. Дослідженню проблем управління грошовими потоками присвячено праці таких вчених, як А. Поддєрьогін, С. Шубіна, М. Авакян, Н. Барабаш, М. Никонович, І. Бланк , О. Мартякова та інші. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано методи теоретичного узагальнення і порівняння (розкриття економічної природи грошових коштів), абстрактно-логічного зв’язку (розкриття класифікації грошових коштів), аналізу і синтезу (виявлення основних напрямів удосконалення методики аналізу грошових коштів на підприємстві та обґрунтування необхідності впровадження системи внутрішнього аудиту), статистичні методи (аналіз сучасного стану господарської діяльності підприємства) тощо. Інформаційна база. Під час написання випускної роботи були використані такі джерела інформації: Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту, звітність ПАТ «Електровимірювач», наукові праці зарубіжних і вітчизняних учених з питань обліку, аудиту та аналізу руху грошових коштів. Практичне значення одержаних результатів полягає у науковому обґрунтуванні основних теоретичних підходів і рекомендацій щодо удосконалення формування інформації про рух грошових коштів підприємств, що дозволить користувачам оптимізувати управлінські рішення і уможливить об’єктивну оцінку роботи ПАТ «Електровимірювач» в процесі управління грошовими коштами. Визначені основні напрями ефективної організації податкового аудиту руху грошових коштів підприємства дасть можливість уникнути типових помилок і порушень при проведенні аудиторської перевірки. Випускна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг випускної роботи становить 105 сторінки друкованого тексту, включає 26 таблиць, 13 рисунків, 5 додатків. Список використаних джерел налічує 68 найменувань.