0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ РОЗРАХУНКАМИ З УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ID:183441)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 115
Рік виконання: 2017
Вартість: 1300
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 1.1. Товариства з обмеженою відповідальністю, порядок їх створення та функціонування 1.2. Нормативно-правове регулювання розрахунків з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю 1.3. Організаційно-економічні особливості діяльності товариства з обмеженою відповідальністю та їх вплив на побудову обліку розрахунків з учасниками РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 2.1. Організація та документальне оформлення розрахунків з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю 2.2. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю 2.3. Удосконалення облікового забезпечення управління розрахунками з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю РОЗДІЛ ІІІ. АУДИТ В УПРАВЛІННІ РОЗРАХУНКАМИ З УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3.1. Організація аудиту розрахунків з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю 3.2. Оцінка системи внутрішньогосподарського контролю та організація обліку розрахунків з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю… 3.3. Методика аудиту розрахунків з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю та шляхи її удосконалення 3.4. Узагальнення результатів аудиторської перевірки розрахунків з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ РЕФЕРАТ ДЛЯ ЗАХИСТУ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Сучасні умови господарювання породжують об’єктивну необхідність використання суб’єктами підприємницької діяльності окрім власного капіталу ще й позикового. Залучений із зовнішніх джерел капітал призводить до утворення зобов’язань. Наявність зобов’язань вважається нормальним станом будь-якого діючого підприємства, оскільки вони є основою взаємозв’язків між суб’єктами господарювання. Як об’єкт обліку, зобов’язання – один з основних чинників, що впливає на ліквідність, кредитоспроможність і стійкість підприємства. Раціональна організація обліку зобов’язань сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, прискоренню оборотності оборотних коштів а, отже, поліпшенню фінансового стану підприємства, а правильно розроблена стратегія управління зобов’язаннями сприяє формуванню репутації надійної і відповідальної фірми. Наявність капіталу є умовою створення та розвитку бізнесу. Підприємство, що відокремлено від інших здійснює господарську діяльність, повинно володіти капіталом. Структура і динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства. Структурна перебудова промисловості, відкриття внутрішнього вітчизняного ринку для зарубіжних товаровиробників впливають на структуру власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм. Важливе місце у стратегії підприємства займають формування, використання і управління власним капіталом. Введення в дію Господарського та Цивільного кодексів України висувають нові вимоги до порядку формування та змін статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю, пов’язані з порівнянням розміру статутного капіталу з чистими активами в кінці звітного періоду. Нерегламентованою залишається методика бухгалтерського обліку зменшення статутного капіталу у разі невідповідності чистим активам. Проблеми методології, теоретичного обґрунтування питань, пов’язаних з обліком і внутрішньогосподарським контролем розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства, операцій з формування та змін статутного капіталу розглядалися у працях вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, Н.Д. Прокопенка, Ф.Є. Поклонського, О.Ю. Редька, І.Й. Яремка. Наявні теоретичні та практичні напрацювання щодо організації обліку, аналізу і контролю операцій зі статутним капіталом в акціонерних товариствах, однак практично відсутні розробки щодо методики обліку розподілу майна у зв’язку з виходом учасника та доведення розміру статутного капіталу до величини чистих активів у товариствах з обмеженою відповідальністю. Незважаючи на значний внесок наведених вище дослідників та цінність одержаних ними результатів, не знайшли вирішення проблеми уточнення місця статутного капіталу в загальній класифікації капіталу, розрахунок компенсації учаснику у зв’язку з виходом з товариства, елементи облікової політики і методика внутрішньогосподарського контролю операцій із зареєстрованим капіталом. Недостатнє опрацювання проблемних питань методики бухгалтерського обліку операцій з формування та зменшення статутного капіталу у зв’язку з невідповідністю чистим активам і виходом учасника з товариства з обмеженою відповідальністю з урахуванням напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених визначили актуальність теми та основні напрями дослідження. Метою роботи є науково-теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій з удосконалення обліку і аудиту процесу формування власного капіталу підприємства, проведення в бухгалтерському обліку даних по розрахунках з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю. Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено наступні завдання: – вивчити економіко-правову сутність розрахунків з учасниками підприємства, формування зареєстрованого капіталу та його місце в загальній класифікації капіталу з метою теоретичного обґрунтування підходів до раціональної організації обліку в товариствах з обмеженою відповідальністю; – дослідити нормативно-правову базу і спеціальну літературу щодо обліку розрахунків з учасниками підприємства; – проаналізувати організацію обліку розрахунків з учасниками підприємства на прикладі ТОВ «СК-АГРО»; – виявити проблемні питання синтетичного та аналітичного обліку часток власників підприємств; – на основі вивчення наявних проблем теорії і практики розробити рекомендації з удосконалення обліку зменшення зареєстрованого капіталу у зв’язку з невідповідністю чистим активам; – вивчити організацію аудиту розрахунків з учасниками ТОВ; – визначити можливості удосконалення внутрішнього контролю щодо розрахунків з учасниками підприємства. Об’єктом дослідження є господарські операції, пов’язані з розрахунками з учасниками підприємства в товариствах з обмеженою відповідальністю на прикладі ТОВ «СК-АГРО». Предметом дослідження є сукупність методичних, теоретичних і практичних питань з бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з розрахунками з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю. Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальні методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, а також застосовувалися історичний та логічний методи. За допомогою статистичних методів (зведення, групування, відносних показників) досліджувалася динаміка показників діяльності підприємства. Інформаційною базою магістерської роботи є нормативні документи, що регламентують організацію та ведення бухгалтерського обліку в Україні, цивільне та господарське законодавство, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених в області бухгалтерського обліку, господарського контролю, довідково-інформаційні видання, матеріали науково-практичних конференцій, фінансова звітність ТОВ «СК-АГРО». Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати спрямовані на підвищення рівня організації та ведення обліку розрахунків з учасниками товариств з обмеженою відповідальністю. Впровадження запропонованих рекомендацій дасть необхідний поштовх і сприятиме зростанню якості ведення бухгалтерського обліку. Результати магістерської роботи можуть бути використані при веденні обліку та аудиту товариствами України. Апробація результатів магістерської дипломної роботи. Результати даного дослідження апробовані, оцінені і можуть бути використані у практичній діяльності ТОВ «СК-АГРО» Липоводолинського району Сумської області. Окремі результати магістерської дипломної роботи можуть бути використані в навчальному процесі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана при викладанні певних облікових дисциплін. Структура і обсяг магістерської дипломної роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 115 сторінок, із них список використаних джерел (52 найменувань) займає 4 сторінки. Робота містить 5 рисунків та 23 таблиці, 6 додатків. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 1.1. Товариства з обмеженою відповідальністю, порядок їх створення та функціонування На сьогодні в Україні найпоширенішою формою організації бізнесу є товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ). Така організаційно-правова структура дозволяє об’єднати матеріальні та фінансові ресурси кількох учасників водночас зі зменшенням ризику підприємницької діяльності для кожного з них. В Україні існує велика кількість товариств з обмеженою відповідальністю, як зазначалось вище. Що пов’язано, по-перше, з достатньо простою процедурою формування і реєстрації такого товариства та незначними розмірами початкового капіталу, необхідного для його створення. Разом з тим чинне законодавство надає широкі можливості таким видам товариств. Для товариств з обмеженою відповідальністю немає обмежень у виборі видів діяльності. Підприємство може мати як одного, так і декілька засновників. При цьому вони можуть бути одночасно як фізичні, так і юридичні особи, резиденти і нерезиденти України. Серед основних особливостей товариства з обмеженою відповідальністю належать: - обов'язкова наявність оплаченого статутного капіталу; - статус юридичної особи; - на момент первинної реєстрації директором товариства з обмеженою відповідальністю має бути громадянин України; - наявність статуту (установчий документ); - можливість реєстрації ТОВ як з одним, так і з декількома засновниками (до 10 учасників) [1, с.101]. Товариство з обмеженою відповідальністю є одним з різновидів господарських товариств, що створюються для здійснення підприємницької діяльності. Основним нормативним документом, що регламентує їх діяльність є Закон України «Про господарські товариства». Відповідно до цього Закону, товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, яке має статутний капітал, розділений на долі, розмір яких визначається засновницькими документами [2]. Це означає, що товариство з обмеженою відповідальністю як юридична особа: створюється однією або декількома особами; виступає об’єднанням капіталів; має розподілений на частки статутний капітал та функціонує на основі певних установчих документів. Для порівняння товариство з обмеженою відповідальністю поряд з акціонерним товариством є простішою формою підприємництва, зручною для функціонування малого і середнього капіталу. Виявлення особливостей формування статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю потребує дослідження формування капіталу в різних господарських товариствах у країні. 1.2. Нормативно-правове регулювання розрахунків з учасниками товариства з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) так само, як і акціонерне товариство, є суб’єктом колективної власності, має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається статутними документами. Згідно із законодавством України у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 1 мінімальній заробітній платі. Для порівняння: у більшості країн Європейського Союзу (ЄС) мінімальний розмір статутного капіталу товариства встановлено на рівні 25 тис. євро; у Швейцарії — 20 тис. франків [18]. На відміну від Росії чи Німеччини товариства з обмеженою відповідальністю в Україні не можуть створюватися однією особою, для цього потрібно мінімум 2 особи. Власниками (учасниками, засновниками) ТОВ можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Державні підприємства не можуть бути засновниками господарських товариств. Основними нормативно-правовими документами, що регулюють зобов’язання в Україні, є Цивільний та Господарський кодекси України. Методологічні аспекти формування у фінансовому обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 11 «Зобов’язання», П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Разом з тим, у П(С)БО 11 не наведено визначення поняття «зобов’язання». Право власності – це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном [22, ст. 2]. Право власності охороняється законом [22]. Кожен громадянин в Україні має право володіти, користуватися і розпоряджатися власністю особисто або спільно з іншими. Отже, власність в Україні набирає три форми власності: приватну, колективну, державну. Усі ці форми власності є рівноправними. Водночас законом визначено чотири суб’єкти власності: народ України, її громадяни, юридичні особи та держава. У бухгалтерському обліку має бути чітко відображено право власності кожного суб’єкта на підставі відповідних доказів (документів) відповідно до чинного законодавства. Допускається об’єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб і держави, та створення на цій основі змішаних форм власності, зокрема власності спільних підприємств за участю юридичних осіб і громадян інших держав [22].