0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит власного капіталу підприємства (ID:198407)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 55
Рік виконання: 2014
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Вступ………………………………………………………………………... Розділ 1. Теоретичні аспекти організації та методики аудиту власного капіталу…………………………………………………………………………… 1.1. Власний капітал як об’єкт аудиту………………………………… 1.2. Огляд літературних джерел……………………………………….. 1.3. Нормативно-правове забезпечення аудиту власного капіталу… Розділ 2. Аудит фінансового стану підприємства та його облікової політики…………………………………………………………………………… Розділ 3. Аудит власного капіталу………………………………………. 3.1. Мета, завдання і джерела аудиту власного капіталу……………… 3.2. Методика аудиту власного капіталу та забезпечення зобов'язань… 3.3. Основні недоліки і порушення, виявлені при проведенні аудиту власного капіталу та рекомендації щодо їх виправлення……………………. 3.4. Аудит достовірності відображення в обліку власного капіталу підприємства……………………………………………………………………… Розділ 4. Узагальнення результатів аудиту…………………………….. Висновки та пропозиції…………………………………………………… Список використаних джерел…………………………….……………… Додатки……………………………………………………………………..
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Власний капітал підприємства – це фінансові ресурси, які воно вкладає для організації та фінансування господарської діяльності. Нормою для успішної, рентабельної роботи підприємства, його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості є ситуація, за якої власний капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів. Тому тема оцінки власного капіталу підприємства є досить актуальною на сьогодні. Основним завданням аудиту формування та змін власного капіталу є перевірка достовірності відображення власного капіталу в обліку та звітності, встановлення законності та правильності його формування, правильності та цілеспрямованість його використання. Власний капітал є найсуттєвішим показником, що визначає фінансовий стан підприємства, оскільки він демонструє, з одного боку, ступінь фінансової незалежності підприємства від його зовнішніх джерел фінансування, а з іншого — ступінь кредитоспроможності підприємства. При проведенні аудиту власного капіталу перевірці підлягають процеси та господарські операції, пов’язані зі створенням статутного, пайового, додаткового і резервного капіталу, обліком нерозподілених прибутків (непокритих збитків), формуванням вилученого та неоплаченого капіталу, а також відносини, що виникають при цьому між підприємством та його власниками і працівниками, щодо прав власності на майно, нарахування і виплати дивідендів. Незважаючи на те, що власний капітал як економічна категорія використовується досить часто, питання методики його обліку і аудиту залишаються дискусійними. У розробку теоретичних і методичних проблем відносин власності значний внесок зробили українські вчені-економісти В.Я. Амбросов, М.Я.Дем’яненко, С.І.Дем’яненко, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, В.В. Юрчишин. Також присвятили свої праці даній проблемі: М.Д. Алексеєнко, Ф.Ф. Бутинець, А. П Бобяк, С.Ф. Голов, М.М. Мосійчук, В.М. Пархоменко, Н.Д. Прокопенко, Н.М. Ткаченко, В.В. Сопко та багато інших. Об’єктом є сільськогосподарський виробничий кооператив «Сокирянський» та його власний капітал. Методика аудиту власного капіталу: 1. Перевірка обгрунтованості збільшення власного капіталу в частині основних і оборотних фондів в результаті їх переоцінки, введення в експлуатацію нових видів основних фондів; 2. Перевірка обгрунтованості зменшення власного капіталу в частині основних і оборонтих фондів при списанні недоамортизованих об`єктів основних засобів, їх ліквідації. При цьому детально аналізується первинна документація, щодо стану, оцінки об`єктів, розрахунків з покупцями. 3. Перевірка правильності відображення в обліку операцій щодо власного капіталу здійснюється методом аналізу кореспонденції рахунків і первинних документів, які є підставою для бухгалтерських записів. Крім цього, перевіряється дотримання методики аналітичного обліку власного капіталу і відповідність звітності про величину власного капіталу в балансі. Предметом дослідження даної роботи є вивчення аудиту власного капіталу, дослідження організації економічного аналізу на прикладі СВК «Сокирянський». При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, статистичний, економіко – математичний. Джерелами інформації при написанні курсової роботи є періодичні видання, підручники, інтернет-сайти, а також Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України”, Закон України „Про аудиторську діяльність” та інші нормативні та законодавчі акти. А в якості практичних матеріалів були використані Статут СВК «Сокирянський», наказ про облікову політику та річні фінансові звіти. РОЗДІЛ 4 УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ Аудит власного капіталу на СВК «Сокирянський» проводився з метою підтвердження аудиторським висновком інформації про власний капітал, його структуру та зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду. Аудит на СВК «Сокирянський» був проведений за даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності. У вступній частині вказано підставу для проведення аудиторського контролю та особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність. Аудиторський контроль проведено за участю директора і головного бухгалтера. На вирішення аудиторського контролю були поставлені такі питання: 1. Перевірити стан бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності СВК «Сокирянський» на відповідність його законодавству та нормативно- правовим актам. 2. Зробити висновки щодо достовірності бухгалтерського балансу і звітності про фінансово-господарську діяльність СВК «Сокирянський». Суцільній перевірці підлягали первинні документи з обліку власного капіталу . Облікові аналітичні реєстри перевірено суцільно з обліку статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів, фінансових результатах. Реєстри синтетичного обліку – журнали-ордери, відомості, Головна книга, а також поточна і річна звітність, бухгалтерські баланси – перевірені за звітними періодами. Власний капітал підприємства – це фінансові ресурси, які воно вкладає для організації та фінансування господарської діяльності. Нормою для успішної, рентабельної роботи підприємства, його високої конкурентоспроможності на ринку і фінансової стійкості є ситуація, за якої власний капітал становить більшу частину його фінансових ресурсів. Здійснивши аудит формування та змін власного капіталу на СВК «Сокирянський» також була виконана перевірка достовірності відображення власного капіталу в обліку та звітності, встановлення законності та правильності його формування, правильності та цілеспрямованість його використання. При проведені оцінки фінансово-економічного стану підприємства було визначено, що коефіцієнт автономії зріс на 0,03 в порівнянні звітного року до базисного і становить - 0,98, і це свідчить про те, що підвищується фінансова стійкість підприємства. Коефіцієнт фінансового важеля становить 1,02 і це говорить про достатню кількість коштів для сплати боргів. Коефіцієнт забезпеченості боргів 0,57 свідчить про те, що підприємство частково може сплатити борги власним капіталом, в порівнянні коефіцієнт зріс на 0,35. Рентабельність активів зросла на 0,03, а рентабельність власного капіталу на 0,16. Оборотність активів зросла на 0,17, оборотність виробничих запасів зросла на 0,68. Визначено, що підприємство є фінансово стабільним і його стабільність зросла. Також було проведено аудиторську перевірку Облікової політики СВК «Сокирянський». Мета аудиту облікової СВК «Сокирянський» — це встановлення її відповідності чиним нормативним та законодавчим датам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства. Загалом щодо проведення аудиту власного капіталу на СВК «Сокирянський» можна дати позитивний висновок.