0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит (ID:233020)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 11
Рік виконання: 2018
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
АУДИТ (Ситуаційні завдання) Тема 1. Введення до аудиту Завдання 1. Господарюючий суб'єкт уклав довгостроковий договір на аудиторське обслуговування з аудиторською фірмою. Через деякий час при оформленні кредиту в установі банку господарюючий суб'єкт запропонував аудиторській фірмі виступити поручителем (гарантом). Чи може прийняти аудиторська фірма дану пропозицію? Відповідь обґрунтуйте. Завдання 2. Аудиторська організація на протязі декількох років проводить аудит господарюючого суб'єкта й призначає старшим аудитором ту ж саму особу. Чи має місце тут конфлікт інтересів, і в чому його суть? Тема 2. Організація й нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні Завдання 1. Комерційний банк звернувся до аудиторської фірми з пропозицією провести аудиторську перевірку. Однак, у складі персоналу аудиторської фірми відсутні кваліфіковані фахівці з банківської діяльності. Чи може аудиторська фірма прийняти дану пропозицію? Завдання 2. При здійсненні аудиторської перевірки фірми К аудитором було зібрано наступні докази: 1. аналіз фактичних витрат, який підготовлено співробітником фірми К; 2. виписка з реєстру акціонерів, які підтверджують наявність акцій у власності фірми К; 3. акт інвентаризації матеріальних цінностей за результатами інвентаризації, яку проведено за участю аудитора. Розподіліть докази за ступенем значущості. Тема 3. Організація підготовки аудиторської перевірки Завдання 1. При складанні фінансової звітності клієнта аудиторська фірма гарантувала йому високий рівень упевненості у вірогідності і якості підготовленої звітності. Чи відповідає ця умова вимогам стандартів? Завдання 2. Аудиторська фірма має довгостроковий договір з економічним суб'єктом. При проведенні первісного аудиту було складено лист-зобов'язання, що надалі не переглядався. У звітному періоді клієнт значно розширив масштаби своєї господарської діяльності. Визначте дії аудиторської фірми перед початком повторного аудиту в звітному періоді. Завдання 3. Аудиторська фірма уклала договір на проведення аудиту з оптово-роздрібною організацією. При розробці загального плану й програми аудиту старший аудитор вирішив скоротити обсяг аудиторських процедур, мотивуючи свої дії наступними фактами: а) висока кваліфікація аудиторів; б) однотипність і масовість товарних операцій; в) простота облікової політики клієнта. Визначте правомірність дій аудитора й дайте їм оцінку. Тема 4. Планування аудиторської діяльності Завдання 1. Аудиторські фірми мають різні внутрішні розпорядчі інструкції з визначення рівня суттєвості, які узагальнені нижче в табл. 1. Таблиця 1. Показники для визначення рівня суттєвості в аудиторських фірмах, % Базові показники для прийняття рішень Фірма А Фірма Б Фірма С Обсяг продаж 0,5 2 0,5 Прибуток до оподатковування 5 7 7 Валюта балансу 2 3 2 Визначте, яка з аудиторських фірм несе більший аудиторський ризик і чому. Завдання 2. Визначте рівень суттєвості при проведенні аудиторської перевірки на підставі даних, наведених у табл. 2. Оформіть результати розрахунків у вигляді таблиці. Таблиця 2. Показники для розрахунку рівня суттєвості, прийняті аудиторською фірмою Види базових показників клієнта Значення базового показника, млн грн. Частка, % Значення, яке застосовується для розрахунку Валюта балансу 14500 2 Балансовий прибуток 1500 5 Виручка від продажу 22000 5 Завдання 3 Аудитор за результатами попереднього знайомства з клієнтом розрахував, що аудиторський ризик складатиме 0,05, ризик системи контролю - 0,25, невід'ємний ризик - 0,8. Визначите величину ризику невиявлення. Тема 5. Загальні методичні підходи до аудиторської перевірки Завдання 1. Аудитор за результатами тестування системи внутрішнього контролю економічного суб'єкта встановив наступне: а) касир здає касовий звіт у бухгалтерію для перевірки один раз у три дні, пояснюючи це великою завантаженістю, у зв’язку з тим що касові операції носять масовий характер; б) при відпустці сировини у виробництво комірник оформляв окремі первинні документи наприкінці робочого дня, мотивуючи це тим, що в момент відпустки сировини він не завжди встигає оформити документи. Які висновки має зробити аудитор за результатами тестування системи внутрішнього контролю? Завдання 2. Аудиторська фірма провела обов'язкову аудиторську перевірку фінансової звітності акціонерного товариства. При проведенні загального огляду фінансової звітності на завершальній стадії аудиту було виконано аналітичні процедури. Ціль застосування аналітичних процедур полягала в підтвердженні думки аудитора про вірогідність фінансової звітності й законної організації бізнесу клієнта. Використовуючи знання в області економічного аналізу, визначте, які аналітичні процедури може використати аудитор при аналітичному огляді фінансової звітності. Результати виконання завдання надайте у формі робочого документа аудитора (табл. 3). Таблиця 3. Види аналітичних процедур при огляді фінансової звітності акціонерного товариства Види аналітичних процедур Економічні показники Результат застосування аналітичних процедур Аналіз взаємозв’язку між даними різних форм бухгалтерської звітності й синтетичних регістрів Порівняння фактичних даних з даними за попередні періоди Порівняння фактичних даних із плановими Визначення основних показників фінансового стану Завдання 3. Аудиторська фірма «Аудит-консультант» проводить перевірку діяльності відкритого акціонерного товариства «Альянс» за звітний рік. Аудитори просять керівництво організації підтвердити достовірність фінансової звітності в письмовій формі й викласти в листі-заяві наступні питання: 1. Чи є порушення в області бухгалтерського обліку й організації внутрішнього контролю? 2. Чи допускаються порушення при складанні фінансової звітності? 3. Чи всі бухгалтерські документи представлені для перевірки? 4. Чи виконуються договірні зобов'язання з контрагентами? 5. Чи є порушення вимог контролюючих органів? 6. Які наміри щодо зміни вартості й класифікації активів? 7. Які плани щодо безперервності діяльності організації? 8. Яка повнота відображення у звітності інформації про права власності на активи, зобов'язання, події після звітної дати, судові розгляди, кредитні угоди? Використовуючи зазначений перелік питань, складіть лист-заяву керівництва ПАТ «Альянс» на адресу аудиторської фірми «Аудит-консультант», дотримуючись вимог МСА 580 «Заяви керівництва». Тема 6. Взаємовідносини різних суб'єктів при проведенні аудиту Завдання 1. При проведенні аудиторської перевірки зовнішні аудитори набули необхідності використання роботи внутрішніх аудиторів організації. Дотримуючись вимог МСА 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту», складіть приблизний запитальник для оцінки функцій внутрішнього аудиту (табл. 4). Таблиця 4. Приблизний запитальник для оцінки функцій внутрішнього аудиту економічного суб'єкта Зміст питання Результат оцінки функцій внутрішнього аудита Завдання 2. При проведенні аудиторської перевірки фінансово- господарської діяльності акціонерного товариства за звітний рік аудиторові стало відомо про наступні факти, пов'язані з діяльністю організації. Рада директорів прийняла рішення про збільшення видів діяльності організації, що вплине на фінансовий стан, рух грошових коштів і результати діяльності суспільства. Крім того, рада директорів вирішила рекомендувати загальним зборам виплатити річні дивіденди за підсумками роботи суспільства у звітному році в розмірі 100 грн. на одну акцію. Загальна сума пропонованих до виплати дивідендів повинна скласти 1 млн грн. Яким образом ці події вплинуть на зміст аудиторського висновку і які будуть дії аудитора? Завдання 3. Використовуючи знання в області бухгалтерського обліку й аудиту, класифікуйте факти й події після звітної дати на два типи: • події, які надають додаткові докази відносно умов, що існували на кінець періоду; • події, які вказують на умови, що виникли після закінчення періоду. Результати класифікації оформіть у вигляді табл. 5. Таблиця 5. Результати класифікації подій після звітної дати Вид факту або події Події, які вказують на умови, що існували на кінець періоду Події, які вказують на умови, що виникли після закінчення періоду 1 2 3 Зроблена після звітної дати оцінка активів, результати якої свідчать про стійке й суттєве зниження їх вартості, визначеної станом на звітну дату Дії органів державної влади Оголошення дивідендів дочірніми й залежними товариствами за періоди, що передували звітній даті Припинення суттєвої частини основної діяльності організації, якщо це не можна було передбачати за станом на звітну дату Непрогнозована зміна курсів іноземних валют після звітної дати Одержання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірнього або залежного товариства, цінні папери якого котируються на фондових біржах, що підтверджує стійке й суттєве зниження вартості довгострокових фінансових вкладень організації Оголошення у встановленому порядку дебітора організації банкрутом, якщо за станом на звітну дату відносно цього дебітора вже здійснювалася процедура банкрутства Прийняття рішення про емісію акцій і інших цінних паперів Пожежа, аварія, стихійне лихо або інша надзвичайна ситуація, у результаті якої знищена значна частина активів організації Одержання від страхової організації матеріалів з уточнення розмірів страхового відшкодування, по якому за станом на звітну дату велися переговори Виявлення після звітної дати суттєвої помилки в бухгалтерському обліку або порушення законодавства, що ведуть до викривлення бухгалтерської звітності за звітний період Прийняття рішення про реорганізацію Реконструкція або планована реконструкція Подію, віднесену до першого або другого типу, відзначте знаком. Тема 8. Аудиторський висновок - підсумковий документ аудиторської перевірки Завдання 1. Класифікуйте фактори, що впливають та ні, на думку аудитора, по видах модифікованих аудиторських висновків, до яких вони можуть привести. Вибір висновку відзначте знаком « + » у відповідному стовпчику табл. 1. Таблиця 1. Класифікація факторів за їх впливом на думку аудитора Фактори Види модифікованих аудиторських висновків (ситуації модифікації) з пояснювальним параграфом (не впливає на думку аудитора) умовно-позитивний негативний відмова від вираження думки аудитора Обмеження обсягу аудиту Незгода з керівництвом щодо достатності відомостей, які розкриваються у фінансовій звітності Недотримання допущення безперервності діяльності підприємства Незгода з керівництвом щодо припустимості обраної облікової політики, методу її застосування Значна невизначеність, усунення якої залежить від майбутніх подій Завдання 2. У результаті аудиторської перевірки бухгалтерської звітності були виявлені наступні суттєві її перекручування: − завищена первісна вартість основних коштів на 400 тис. грн. та сума накопиченої амортизації основних коштів на 100 тис. грн.; − вартість запасів занижена на 60 тис. грн.; − сума власного капіталу (розділ III бухгалтерського балансу) завищена на 240 тис. грн. Ці викривлення стали слідством незгоди аудитора з керівництвом щодо методу застосування облікової політики відносно первісної оцінки активів. Який вид аудиторського висновку, відповідно до вимог МСА 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення», повинен видати аудитор? Завдання 3. Визначити, за яким методом представлені у фінансовій звітності зіставлення, якщо видані аудиторські висновки з характеристиками, зазначеними в табл. 12. Вибір методу відзначте знаком «+» у відповідному стовпчику табл. 2. Таблиця 2. Методи подання зіставлень у фінансовій звітності Особливості аудиторського висновку Методи подання зіставлень у фінансовій звітності відповідні показники порівняльна фінансова звітність 1 2 3 1. Фінансова звітність за попередній період повторно перевірена іншим аудитором (виданий висновок з умовно-позитивною думкою), а фінансова звітність за поточний період перевірена новим аудитором (виданий висновок з безумовно-позитивною думкою) 2. Аудиторський висновок містить думку про показники за поточний період (у тому числі початкове сальдо), фінансова звітність за попередній період не перевірялась 3. В аудиторському висновку зіставлення окремо не зазначені, а думка аудитора виражена в цілому за попередній і поточний періоди 4. Аудиторський висновок про фінансову звітність за попередній період видано попереднім аудитором, а новий аудитор видав аудиторський висновок за фінансовими показниками, які відносіться тільки до звітного періоду 5. Раніше виданий аудиторський висновок про фінансову звітність за попередній період модифіковано. Питання, що сприяло модифікації, у поточному періоді не вирішено (виявлені викривлення відносяться до початкових залишків і усунуті не були). Тому аудиторський висновок по фінансовій звітності за поточний період у цілому також модифіковано
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову