0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит поточних зобов'язань підприємства (ID:42283)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 37
Рік виконання: 2013
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Знайомство з організацією виробництва та бухгалтерського обліку на підприємстві 1.2. Визначення аудиторського ризику та суттєвості 1.3. Організація проведення аудиту поточних зобов’язань на підприємстві 1.4. Методика аудиту поточних зобов’язань РОЗДІЛ 2 АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2.1. Аудит фінансової звітності 2.2. Розрахунок ліквідності та платоспроможності підприємства 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства РОЗДІЛ 3. СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Отже, зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. До поточних зобов'язань належать: короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків); інші поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання відображають у Балансі за сумою погашення . Основними джерелами інформації для здійснення перевірки операцій із зобов’язаннями є первинні документи з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (договори купівлі продажу, накладні, рахунки – фактури, рахунки, акти приймання робіт, послу, податкові накладні, товарно-транспортні накладні; зовнішньоекономічні договори купівлі продажу, вантажні, митні декларації, приймальні акти, акти експертизи торговельно-промислової палати, комерційні документи (рахунки фактури, invoiсe, що підтверджують митні вартість товару); транспортні накладні (CMR, залізничні накладні, авіа накладні, консоменти, товаро транспортні накладні, пакувальні листи); довідки бухгалтерії про наявність курсових різниць при перераховуванні заборгованості тощо. Метою аудиту зобов’язань є встановлення об’єктивної інформації про суми зобов’язань та забезпечень, відображених у фінансової звітності, складання думки аудитором про достовірність, законність, повноту та об’єктивність відображених у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності операцій, донесення цієї думки через аудиторський висновок до користувачів інформації. ПАТ «Продтовари» розташовано в м Золотоноша, Черкаської областi по вул. Обухова, 48. Товариство випускає товари народного споживання: хлiбобулочнi вироби і реалізовує продукцiю через торгiвельну мережу, до складу якої входить фiрмовий магазин та 2 виїздних автолавки. Якісні аспекти аудиторської перевірки: 1. Підтвердження наявності й руху коштів за зобов’язаннями. 2. Підтвердження повноти, правдивості й неупередженості інформації, відображеної в первинних документах, реєстрах обліку і звітності. 3. Підтвердження прав і обов’язків. 4. Перевірка відповідності вартісної оцінки зобов’язань принципам бухгалтерського обліку України і принципам облікової політики підприємства. 5. Відповідність відображення і розкриття інформації в фінансовій звітності прийнятим нормам бухгалтерського обліку. За результатами проведеної перевірки аудитор склав аудиторських висновок. При аудиті були використані первинні документи: договори, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, розрахунково – платіжна відомість, відомість нарахування податків і платежів, виписки банку, векселі. Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Продтовари" м.Золотоноша, яка включає баланс станом на 31.12.2012 р., звiт про фiнансовi результати, за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Облiк, оцiнка, структура зобов'язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11"Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20. Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання на початок року становлять - 114,4 тис.грн.,на кiнець звiтного року становлять - 656,2 тис.грн.(довгостроковi позики в нацiональнiй валютi, iншi довгостроковi зобов'язання). Вартiсть короткострокових кредитiв банку на початок року становить - 40,9 тис,грн., на кiнець звiтного року становить - 59,2 тис.грн. Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають : Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить -105,5тис. грн., на кiнець звiтного року - 992,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом на початок року становить - 5,5 тис. грн., на кiнець звiтного року - 12,2 тис. грн.; зi страхування на початок року - 6,2 тис.грн., на кiнець звiтного року - 10,7 тис .грн.; з оплати працi на початок року - 17,7 тис. грн., на кiнець звiтного року - 24,6 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011 р. становлять - 1405,1 тис. грн. станом на 31.12.2012 р. вiдповiдно - 2252,6 тис. грн.(розрахунки з рiзними дебiторами i кредиторами та пiдзвiтними особами.) Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Забезпечення наступних витрат i цiльового фiнансування на початок року становить 0,1 тис.грн., на кiнець року - 0,1 тис.грн. Таким чином, аудитор не виявив причин для формування негативного аудиторського висновку, може підтвердити правильність ведення обліку в частині поточних зобов’язань. Для підприємства було б доцільним своєчасне проведення внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці. Розрахунки з оплати праці є найбільш важливою частиною поточних зобов’язань, тому на них на підприємстві слід звернути особливу увагу.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову