0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

«Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності в системі його управління» (ID:507483)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 137
Рік виконання: 2020
Вартість: 5000
Купити цю роботу
Зміст
ГЛОСАРІЙ……………………………………………………………………7 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………10 ВСТУП…………………………..…………………….……………………..11 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ОБЛІКУ І АУДИТУ У СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…...15 1.1 Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності………………15 1.2 Правове регулювання здійснення зовнішньоекономічної діяльності, її обліку та контролю у системі управління Товариства з додатковою відповідальності «Славутський цикорієсушильний завод»……………………..23 1.3 Огляд літературних джерел з обліку, оподаткування, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності у системі управління ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» та його діяльності…………………………………….34 1.4 Техніко-економічна, правова характеристика ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод» та його діяльності…………………………………….34 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ…………………………………..49 2.1 Завдання обліку зовнішньоекономічної діяльності у системі управління ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»……………………...49 2.2 Організація обліку та складання звітності з зовнішньоекономічної діяльності у ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»……………………52 2.3 Методика обліку та складання звітності з зовнішньоекономічної діяльності та їх особливості у системі управління ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»………………………………………………………….67 2.4 Особливості оподаткування зовнішньоекономічної діяльності та фіскальні ризики……………………………………………………………………70 2.5 Напрями удосконалення обліку зовнішньоекономічної діяльності на ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»…………………………………...78 РОЗДІЛ 3. АУДИТ І АНАЛІЗ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ЙОГО УПРАВЛІННЯ………………………….87 3.1 Завдання, місце та роль аудиту зовнішньоекономічної діяльності у системі управління ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»……………..87 3.2 Організація та методика незалежного (зовнішнього) аудиту зовнішньоекономічної діяльності у системі управління «Славутський цикорієсушильний завод»………………………………………………………….94 3.3 Організація та методика внутрішнього аудиту зовнішньоекономічної діяльності у системі управління ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»……………………………………………………………………………...104 3.4 Аналіз діяльності ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»; (в т.ч. зовнішньоекономічної) у системі його управління для цілей аудиту………...111 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ………………………………………...…122 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….….…...126 ДОДАТКИ………………………………………………………..…….…..133 АНОТАЦІЯ…………………………………………………………….…..135
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства як суб’єкта міжнародних економічних відносин є важливою і невід’ємною сферою його господарської діяльності. За ефективного використання всього комплексу сучасних форм і методів міжнародного бізнесу вона позитивно впливає на досягнення високого рівня фінансових результатів підприємства та, відповідно, економіки в цілому. В сучасних умовах про важливість дослідження зовнішньоекономічної діяльності свідчить зростання обсягів експортно – імпортних операцій. Налагодження економічних відносин з іноземними суб’єктами господарювання, ефективне управління експортно– імпортними операціями неможливе без науково обґрунтованого підходу до розв’язання завдань їх інформаційного забезпечення, які вирішуються у системі бухгалтерського обліку та аудиту. Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств характеризується високим рівнем не лише комерційного, а й фінансового та валютного ризиків. Дослідження розвитку експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання свідчить про відсутність єдиного підходу до організаційно–методичного забезпечення їх обліку та аналізу, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного законодавства. Відсутність методологічних вказівок і рекомендацій щодо застосування окремих П(С)БО уповільнює процес трансформації бухгалтерського обліку до загальноприйнятих у міжнародній практиці вимог. Питанням щодо зовнішньоекономічної діяльності бухгалтерського обліку та аудиту, розглянуто у працях вітчизняних фахівців, до яких відносяться: Акименко О.Ю., Бутинця Ф.Ф., Гаталяк З.П., Жежуха В.Й., Корінько М.Д., Кузьмінського Ю.А., Маргасова В.Г., Маслак О.О., Михайлів З.В., Пархоменко В.М., Сіваченко І.Ю., та інших. У розробку питань удосконалення системи бухгалтерського обліку та аудиту вагомий внесок зробили зарубіжні дослідники: Груніна Н.Ю., Віслова А.В., Лєонтьєва Ж.Г. Метою магістерської роботи є визначення методики бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту експортно–імпортних операцій з урахуванням сучасного стану організації обліку і контролю в Україні. Відповідно до цільової спрямованості в роботі поставлені наступні задачі: • розглянути теоретично–методологічні основи обліку, аналізу та аудиту експортно–імпортних операцій; • надати техніко–економічну характеристику діяльності Товариства з додатковою відповідальністю «Славутський цикорієсушильний завод»; • розглянути організацію і методику ведення обліку експортно–імпортних операцій на ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»; • провести аналіз експортно–імпортних операцій на ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод»; • розглянути організацію проведення аудиту експортно–імпортних операцій. Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність на ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод». Предмет дослідження. Предметом дослідження є організація і методика бухгалтерського обліку, та аудит зовнішньоекономічної діяльності у системі управління ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод». Методи дослідження. Застосування методу аналізу та синтезу, групування та узагальнення сприяло виявленню особливостей форм зовнішньоекономічної діяльності та їх місця в бухгалтерському обліку. Методи теоретичного узагальнення та порівняння використано для виявлення істотних умов зовнішньоекономічного договору купівлі–продажу. Аналіз і синтез, індукція і дедукція як методи наукового пізнання застосовано для розвитку положень організації та методики бухгалтерського обліку експортно–імпортних операцій з товарами та послугами. Методи індукції і дедукції, порівняння та узагальнення використано для встановлення особливостей визнання доходів і витрат за експортно–імпортними операціями з товарами та послугами. Системний підхід став основою для розробки організаційно–методичних положень внутрішнього аудиту експортно–імпортних операцій з товарами та послугами. Обробка даних здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій на основі методів математичного моделювання, документування, спостереження, розрахунково-аналітичних прийомів, впровадження результатів у практичну діяльність. Інформаційні джерела. В якості вихідних даних для виконання магістерської роботи використовувались чинні на даний період часу законодавчі документи, акти та наукова література в якій вісвітлено бухгалтерський облік, аудит та аналіз в зовнішній діяльність. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти, що регламентують порядок здійснення обліку, оподаткування, аналізу та аудиту експортно-імпортних операцій, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених із цих питань, матеріали науково–практичних конференцій, статистична інформація, періодична література, практичні дані аналітичного та синтетичного обліку, фінансової та податкової звітності ТДВ «Славутський цикорієсушильний завод». Обробка даних здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у тому, що рекомендації і пропозиції розкриті за результатами проведеного дослідження, удосконалюють методику бухгалтерського обліку і аудиту експортно–імпортних операцій,та підвищують достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Особистий внесок магістра. Усі наукові результати, які викладені в магістерський роботі та виносяться на захист, здобуто автором особисто. Публікації. Явдошко (Почекета) С. Л. Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності в системі управління. Стратегія розвитку України: фінансово–економічний та гуманітарний аспекти: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 жовт. 2019 р. Київ, 2019. С. 261-263. Магістерська робота викладена на 137 сторінках друкованого тексту, ілюструється 2 рисунками і 14 таблицями та складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 59 найменувань.