0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звіт з практики ПАТ «ОТП-Банк» (ID:12220)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 108
Рік виконання: 2016
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
Розділ 1. Загальне ознайомлення зі структурою ПАТ «ОТП-Банк» та управління ліквідністю і капіталом банку Завдання 1. Використовуючи дані звітності ПАТ «ОТП-Банку» проаналізуємо структуру та динаміку основних складових елементів активів банку використовуючи модифіковану таблицю наведену у фінансовому річному звіті банку за останні три роки (2007-2009 рр.). Дані для аналізу наведено у таблиці 1 і у таблиці 2. Завдання 2 Організаційна структура Банку – це логічне поєднання органів управління та сукупності структурних підрозділів, яке визначає їх взаємне розташування і взаємозв’язки між ними, а також спрямоване на забезпечення ефективного виконання завдань та досягнення мети Банку. Організаційна структура банку є ключовим елементом ефективного управління банку, адже саме успішно розроблена та впроваджена організаційна структура надає змогу керівництву оперативно управляти банківською установою. Згідно Статуту Банку Організаційну структуру в цілому, а також на рівні відокремлених підрозділів та Управлінь визначає Наглядова Рада. Організаційну структуру на рівні Відділів, Секторів та Служб визначає Правління Банку . Завдання 3 Система прийняття рішень в банку складена відповідно до бізнес моделі представленої в організаційній структурі ПАТ «ОТП-Банк». Найвищий рівень управління представлений Наглядовою Радою, основні функції якої полягають у постановці цілей стратегічного характеру та контролі за виконанням цих цілей Правлінням банку. Наглядовій Раді також підпорядковуються окремі організаційні структури банку, такі як Управління внутрішнього аудиту, Управління безпеки та Відділ фінансового моніторингу та контролю за дотриманням регулятивних вимог. Керуючи даними підрозділами Наглядова Рада має можливість у повній мірі контролювати та інспектувати діяльність банку. Завдання 4 Планування ліквідності банку є ключовим елементом успішного розвитку банку в довгостроковій перспективі. У ПАТ «ОТП-Банк» ключовим документом який встановлює інструментарій з управління ліквідністю є Положення «про сектор ліквідності та системи Кондор ПАТ «ОТП Банку». Сектор ліквідності та системи Кондор, є невід’ємною структурною одиницею ПАТ «ОТП Банк». Сектор виконує функції контролю загальної ліквідності банку, економічних нормативів НБУ, управлінням НОСТРО позиції та адмініструванням і підтримкою системи Кондор+. Завдання 6 Відповідно до Інструкції НБУ про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28.08.2001 в своїй діяльності банки повинні дотримуватися 12 встановлених нормативів (Н1-Н12). Наведемо коротку характеристику та метод обрахунку кожного з нормативів відповідно до Інструкції № 368 та Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні затвердженої постановою НБУ № 315 від 02.06.2009. Отже: Завдання 7 Основними підрозділами банку, які здійснюють контроль за виконанням плану ліквідності банку є наступні: Завдання 8 В ПАТ «ОТП-Банк» відсутній єдиний план з управління ліквідністю і таким чином цей важливий процес висвітлюється у певних нормативних документів, які належать окремим відділам. Завдання 9 Як зазначалося у Завданні ключовим елементом банку в управління ліквідністю є Комітет з управління активами та пасивами. Підрозділи Банку повинні звітувати перед КУАП про виконання прийнятих рішень, підкріплюючи свій звіт показниками фінансової звітності чи аналітичними даними. Існує також стандартний набір звітів, який виноситься на розгляд КУАП один раз на місяць: Завдання 10 Залежно від характеру використання в банківській діяльності власний капітал банку поділяється на робочий та неробочий. Робочим є власний капітал, який приносить банкові дохід, а неробочим — капітал, вкладений в активи, які не тільки не приносять банкові доходів, а іноді й спричинюють збитки. Завдання 11 Відділ з управління активами та пасивами відповідальний за планування капіталу Банку в обсязі, достатньому для забезпечення виконання регулятивних вимог, а також положень договорів, укладених з міжнародними фінансовими організаціями та іншими іноземними установами (якщо вони стосуються дотримання нормативів, розрахованих за локальними стандартами бухгалтерського обліку), та запланованого розвитку бізнесу; розробка та підтримання в актуальному стані плану капіталізації Банку до кінця поточного року. Завдання 12 Алгоритм розрахунку регулятивного капіталу в ПАТ «ОТП-Банк» проводиться відповідно до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, яка була затверджена Постановою НБУ № 315 від 02.06.2009 р. Наведемо алгоритм розрахунку: Завдання 13 Для детального аналізу «Звіту про зміни в капіталі банку» розглянемо Таблицю 7. Розділ 2. Управління прибутковістю та ризиками банку Завдання 14 В таблиці 8 наведені основні форми звітів управлінської звітності в яких може міститися інформація стосовно прибутковості банку. Завдання 15 Для того, щоб провести аналіз складу та структури прибутку ПАТ «ОТП-Банк» розглянемо таблицю 9 та 10 Завдання 16 На таблиці 11 наведено форму за якою в ПАТ «ОТП-Банк» розраховують основні ключові показники ефективності діяльності. Завдання 17 В Положенні банку про управління активами та пасивами зазначається, що ключовим підрозділом в управлінні активами та пасивами банку є відділ з управління активами та пасивами. Відповідно повний спектр управління знаходиться в його компетенції. Наведемо основні завдання даного відділу: Завдання 18 Управління ризиками відіграє важливу роль у банківській діяльності та операціях ПАТ «ОТП-Банк». Основні ризики, властиві операціям Групи, включають: Завдання 19 Процес управління активами та пасивами Банку має на меті оптимізувати співвідношення «ризик-дохід» та забезпечити фінансування, необхідне для сталого зростання бізнесу. Це водночас інструмент та процес впровадження стратегії Банку, що забезпечує інтегрований контроль та управління ринковим ризиком (валютним та процентним) та ризиком ліквідності. Завдання 20 Внутрішньобанківські документи, що регламентують управління банківськими ризиками відносять до компетенції Члена Правління з Управління ризиками і не є доступними в широкому доступі для всіх співробітників «ОТП-Банк». Завдання 21 У завданні 21 в повній мірі зображена робота відділу з управління активами та пасивами банку та його роль в процесі контролю за банківськими ризиками Розділ 3. Контролінг в банку. Проектне фінансування та реінжиніринг бізнес-процесів у банку. Стратегічний та оперативний контролінг. Завдання 22 Фінансові проблеми, які виникають у суб’єктів господарювання, досить часто зумовлені відсутністю у керівництва чітких стратегічних цілей розвитку, довгострокових фінансових планів та нерозумінням місії суб’єкта господарювання. Як наслідок, у банку виникають складнощі з визначенням потреби в капіталі та інших видах ресурсів, кошти заморожуються в неліквідних Завдання 23 Стратегічний аналіз означає перетворення бази даних, отриманих в результаті аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, а також місії і цілей на стратегічний план підприємства. Стратегічний Завдання 24 Розробляючи систему стратегічного планування, кожний банк обирає для себе найприйнятнішу схему, яка, з одного боку, являє собою перелік необхідних формальних процедур, для виконання яких потрібні знання фахівців, а з іншого — передбачає поєднання елементів творчості зі з Завдання 25 У таблиці 20 наведено типові фактори впливу на банк макро, мікро та внутрішнього характеру. Завдання 26 (в вирішенні цього завдання ключовим джерело інформації стали відповіді Голови Правління ПАТ «ОТП-Банк» Д.В. Зінкова в рамках відповідей на питання, які йому біли задані в рамках проведення внутрішньобанківського форуму) Завдання 27 Бізнес-план – це техніко-економічне обґрунтування доцільності роботи банку та використання ним в процесі своєї діяльності певного роду заходів та методів (являє собою сукупність запланованих Завдання 28 Процедура бюджетного процесу в банку здійснюється відповідно до «Процедури запуску бюджетного процесу в ПАТ «ОТП Банк», яка розроблена Відділом бюджетування і планування банку, погоджена з Начальником Управління фінансового контролінгу, Начальником Завдання 29 Бюджетний процес ПАТ «ОТП Банк» базується на таких основних принципах: Завдання 30 В банку організацією процесу бюджетування займається Відділ бюджетування та бізнес планування управління фінансового контролінгу, який функціонує відповідно до Положення «про відділ Завдання 31 Як показав зарубіжний та вітчизняний досвід, найбільш прийнятним підходом до оперативного планування в умовах часткової децентралізації управління бізнес-процесами в комерційному Завдання 32 Формат бюджету банку є секретною інформацію і тому вільного доступу до нього немає. Єдиним відкритим джерело інформації про формування бюджету банку на рік є графік робіт по складанню бюджету наведений у Додатку Б. Завдання 33 Наведемо для розгляду зовнішню та внутрішню модель кредитного напрямку банку, а саме створення кредитного комітету банку з бізнес-лінії приватні клієнти та основні ключові елементи його роботи. Завдання 34 Коротко ознайомимось з ключовими моментами в роботі відділу з перевірки застав та майнових прав. Даний відділ було створено Беручи до уваги розвиток ПАТ «ОТП Банк», збільшення кредитного портфелю та кількості боржників та, як наслідок, збільшення кількості застав, важливими питаннями постають перевірка наявності, відповідності та стану застав, що діють, а також організація та участь у
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову