066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Інвестиційні операції комерційних банків (ID:127605)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 97
Рік виконання: 2015
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи проведення інвестиційних операцій комерційного банку 1.1. Економічна сутність інвестиційних операцій 1.2. Аналіз та систематизація наукових поглядів з питань проведення інвестиційних операцій комерційними банками 1.3. Зарубіжний досвід здійснення інвестиційних операцій комерційними банками Висновки до 1-го розділу РОЗДІЛ 2. Організація і аналіз інвестиційної діяльності в ПАТ «Укрсоцбанк» 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Укрсоцбанк» 2.2. Форми та види інвестиційних операцій в ПАТ «Укрсоцбанк» 2.3. Аналіз інвестиційних операцій в ПАТ «Укрсоцбанк» Висновки до 2-го розділу РОЗДІЛ 3. Шляхи покращення інвестиційної діяльності комерційних банків 3.1. Управління інвестиційною діяльністю як гарант стабільності банківської діяльності 3.2. Шляхи підвищення ефективності інвестиційних операцій Висновки до 3-го розділу ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. В умовах виходу вітчизняної економіки з кризи та переходу до стадії економічного зростання великого значення набуває інвес¬тиційна діяльність економічних суб'єктів. Інвестиції потрібні підприємствам і організаціям для переходу до нормальної господарської діяльності, для пере¬озброєння виробництва, підвищення якості продукції. Очевидно, що рівень інвестиційної активності економічних суб'єктів пе¬ребуває у прямій залежності від стану економіки країни, якості функціонуван¬ня фінансово-кредитної системи, прибутковості підприємств та організацій, дохідної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення. В Україні суб'єк¬ти господарювання, які за юридичним статусом належать до підприємницьких структур, забезпечують дві третини обсягів ВВП та більше половини зайня¬тості населення. Однак, їхня інвестиційна діяльність до останнього часу була позбавлена достатніх позитивних імпульсів, а ефективність функціонування залишається низькою не тільки порівняно з розвинутими державами, але й із тими країнами, економіка яких перебуває на стадії формування ринкової сис¬теми господарювання. Проблема формування джерел інвестиційної діяльності в Україні сьогодні стоїть надзвичайно гостро і посилюється значною потребою в інвестиційних ресурсах для подальшої структурної перебудови економіки України, стабілізації економічного стану та забезпечення послідовного економічного зростання. Недоінвестування реального сектора економіки України потребує зосередження уваги, насамперед, на аналізі проблем та можливостей мобілізації і використан¬ня для здійснення інвестиційної діяльності наявних інвестиційних ресурсів. Разом з тим у практиці вітчизняного фінансового сектору не отримали належного розвитку інвестиційні банківські послуги. Важливість та необхідність їх існування зумовлює тим, що цей напрям фінансових послуг є не лише джерелом доходів для банків, а й сприяє взаємопроникненню фінансового й реального секторів економіки і припливу до підприємств таких необхідних їм сьогодні фінансових ресурсів. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Економічна теорія нагромадила великий і цінний досвід у питаннях, які стосуються різних аспектів інвестицій¬ної діяльності. Зокрема, проблеми інвестування знайшли відображення у працях таких вітчизняних вчених як І. Бланка, В. Базилевича, М. Білик, М. Герасимчука, Б. Губського, В. Гейця, М. Іванова, Б. Кваснюка, І. Комарова, А. Мар'єнко, Ю. Ніколенка, П. Орлова, Б. Панасюка, А. Пересади, І. Родіонової, П. Рогожина, П. Саблука та інших. Значна увага приділена механізму активіза¬ції інвестиційної діяльності в умовах сформованого ринкового середовища в ро¬ботах Дж. К. Гелбрейта, Дж. Гітмана, Дж. Коммонса, Дж. М. Кейнса, А. Лаффе-ра, Р. Льюкеса, А. Мертенса, А. Пігу, М. Фрідмена, Е. Хансена, Р. Хоутрі, Дж. Хікса, Й. Шумпетера та багатьох інших провідних зарубіжних вчених. Разом з тим в економічній літера¬турі недостатньо висвітлено роль банківських установ в активізації інвести¬ційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання в сучасних умовах формування ринкових відносин. Водночас реалії національної економіки уне¬можливлюють повне використання теорій інвестування, напрацьованих зару¬біжною економічною теорією, через їхню неадекватність. Метою дипломної роботи є на основі дослідження організації процесу інвестиційних операцій в ПАТ «Укрсоцбанк» виявити проблеми, що виникають при організації інвестиційної діяльності та запропонувати напрямки підвищення ефективності здійснення інвестицій в економіку. Встановлена мета обумовлює наступні завдання: ̶ узагальнити поняття про суть і необхідність інвестиційних операцій комерційних банків; ̶ дослідити стан вивчення проблеми інвестиційної діяльності комерційних банків в літературних джерелах, та проаналізувати нормативно-правове забезпечення з теми дослідження; ̶ на прикладі ПАТ «Укрсоцбанк» дослідити умови та процес здійснення інвестиційних операцій; ̶ дослідити динаміку та структуру інвестиційного портфеля в банківській установі; ̶ розрахувати можливі інвестиційні ризики для ПАТ «Укрсоцбанк» при здійсненні інвестиційних операцій. Предметом дослідження є система економічних відносин, що виникає в процесі здійснення інвестиційних операцій в комерційному банку. Об’єктом дослідження є процес надання інвестиційних операцій в ПАТ «Укрсоцбанк». При вивченні проблеми здійснення інвестиційної діяльності та визначення шляхів вдосконалення процесу надання інвестиційних операцій були використані такі методи та прийоми дослідження: а) історичний метод дослідження, який передбачає періодизацію явищ і процесів, використаний в роботі при вивченні стану та етапів розвитку інвестиційних послуг в Україні; б) статистико-економічний метод, який використовувався для аналізу явищ і процесів в економіці, їх структури, динаміки і темпів змін, на рівні держави та на рівні окремого банку (ПАТ «Укрсоцбанк»); в) балансовий метод дослідження, суть якого передбачає застосування принципу пропорційності; г) розрахунково-конструктивний метод дослідження у роботі стосувався розрахунку перспективи розвитку галузі, території, установи, включає складання найбільш перспективних варіантів та конкретних заходів вирішення постановленого завдання з урахуванням досягнень науки і практики, економічну оцінку результатів вирішеної; Інформативна база, що використовувалась під час написання бакалаврської роботи, складається з матеріалів спеціалізованих періодичних джерел, спеціалізованої економічної літератури, фактологічних матеріалів.