066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Безготівкові розрахунки, сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій (ID:130565)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 52
Рік виконання: 2016
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 7 1.1. Економічна сутність безготівкових розрахунків 7 1.2. Основні принципи безготівкових розрахунків в Україні 11 1.3. Форми та способи безготівкових розрахунків та порядок проведення розрахункових операцій 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ПРИВАТБАНК» 17 2.1. Місце ПриватБанку у банківській системі України 17 2.2. Проведення розрахункових операцій у безготівковій формі 21 2.3. Платіжні картки як інструмент зростання обсягу безготівкових розрахунків 30 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 34 3.1. Розвиток безготівкових розрахунків у ПАТ «Приватбанк» 34 3.2. Діяльність НБУ щодо розвитку безготівкових розрахунків 37 3.3. Вдосконалення безпеки електронних розрахунків 40 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 52
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Сучасний стан української економіки характеризується як кризовий, тому вона потребує швидких структурних змін та технологічних перетворень при одночасних змінах у системі безготівкових розрахунках, так як і вона на даному етапі знаходиться у кризовому стані. Безнадійні платежі – це одна з головних рис діючої системи розрахунків. А саме своєчасна і повна сплата за надану продукцію, виконані роботи та послуги, виконання інших боргових зобов’язань є основною запорукою та ознакою ефективності функціонування економіки загалом та кожного окремого елементу. Розвиток новітніх технологій суттєво впливає банківську систему, яка є головним генератором безготівкових розрахунків. Безготівкові розрахунки широко використовується, вони є дійсно зручними та ефективними. Використання безготівкових розрахунків призводить до економії витрат на їх здійснення, прискорення здійснення розрахункових операцій та руху грошових коштів. Крім того, при безготівкових розрахунках грошова маса акумулюється в банках, і створюються умови для контролю за їх цільовим використанням. Досліджуючи публікації у цій сфері необхідно відзначити таких вчених і науковців – Базилевич В.Д., Бутинець Ф., Завгородній В., Гальчинський А., Дорофеєва Н. Кузьмінський А., та закордоні вчені – Д. Блейк, Ф. Вуд, Є. Брігхем. Відзнчаючи їх великий внесок у створення теоретичних та методологічних основ проведення безготівкових розрахунків, необхідно підкреслити необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямку, особливо актуальних в сучасних українських реаліях, що визначає мету і завдання даної роботи. Мета і завдання дослідження. Метою курсовової роботи є визначення основних завдань системи безготівкових розрахунків, сфери їх використання і порядку проведення розрахункових операцій та шляхів вдосконалення організації безготівкових розрахунків. Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: - узагальнити теоретичні основи проведення безготівкових розрахунків - визначити економічну сутність та основні принципи безготівкових розрахунків в Україні - визначити форми та способи безготівкових розрахунків та порядок проведення розрахункових операцій; - здійснити аналіз проведення безготівкових розрахунків у ПАТ «ПриватБанк»; - визначити місце ПриватБанку у банківській системі України; - визначити можливості проведення розрахункових операцій у безготівковій формі та ефективність запровадження платіжних карток; - визначити напрями вдосконалення безготівкових операцій та стимулювання безготівкових розрахунків у ПАТ «Приватбанк»; - охарактеризувати діяльність НБУ щодо розвитку безготівкових розрахунків; - окремити напрями вдосконалення безпеки електронних розрахунків. Об’єкт дослідження – безготівкові розрахунки банків як вагомий чинник удосконалення їх діяльності. Предмет дослідження – теоретичні основи та практичні аспекти підходи до оцінки системи безготівкових розрахунків, сфери їх використання і порядку проведення розрахункових операцій банків в Україні, проблеми його влосконалення та розвитку. Методи дослідження. Дослідження базується на загальнонауковому діалектичному методі пізнання (у визначенні теоретико-методологічних основ безготівкових розрахунків), методи аналізу і синтезу, порівняльних характеристик (у аналізі діяльності ПАТ «КБ «ПриватБанк», економічного та системного аналізу (у визначенні напрямів розвитку безготівкових розрахунків). Інформаційна база дослідження. Методологічною базою роботи є підручники, монографії і статті зарубіжних і вітчизняних авторів, правовою – основні положення регулювання діяльності банківської системи в Україні. Використані статистичні та аналітичні матеріали Національного банку України, звітність ПАТ «КБ «ПриватБанк». Практичне значення одержаних результатів полягає в узагальненні досвіду ПАТ «КБ «ПриватБанк» з безготівкових розрахунків та визначенні на його основі напрямів розвитку даного виду діяльності в українських банках. Обсяг та структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (22 найменування) та додатків. Вона містить 56 стор. друкованого тексту, 4 рисунки та 13 таблиць. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 1.1. Економічна сутність безготівкових розрахунків Відповідно до глосарію Національного банку України, безготівкові розрахунки - платежі, які здійснюються банками шляхом перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів [16]. Зосередження безготівкового платіжного обороту в кредитній системі дає змогу раціонально використовувати всі тимчасово вільні кошти, що зберігаються на банківських рахунках, для цілей прямого банківського кредитування суб’єктів. Суттєве прискорення безготівковмх розрахунків відбувається шляхом запровадження найновіших засобів електронного зв’язку. Оскільки зміст безготівкових розрахунків розкривається у розрахункових (платіжних) документах, розрахунки у такий спосіб несуть в собі великі можливості контролю за виконання договірних зобов’язань з боку як одержувачів грошей, так і платників, а в необхідних випадках – з боку контролюючих і правоохоронних органів [6, с.35]. Своєчасне й повне погашення боргових зобов’язань є однією з головних ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб’єкта зокрема. У практичній діяльності, підприємства самостійно обирають форми розрахунків, передбачені чинними нормативними документами та вказують їх при укладанні між собою договорів [12, с.151]. В довідковій та економічній літературі автори по різному трактують поняття “безготівкові розрахунки” (табл. 1.1).