0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Оцінка кредитної роботи банку (ID:26906)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 122
Рік виконання: 2003
Вартість: 45
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 1. Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку 1.1. Функції і роль кредиту 1.2. Кредит: форми, види і джерела його формування 1.3. Особливості кредитування будівництва, капітальних вкладень і в режимі овердрафт 1.4. Обов’язкові економічні нормативи які встановлені Національним банком для комерційних банків 1.5. Регламент кредитних взаємовідносин 1.6. Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків 1.7. Етапи та методи проведення фінансового аналізу банківського балансу 1.8. Критерії і види аналізу банківського балансу 1.9. Особливості планування доходів і витрат банківської установи 2. Фінансовий аналіз кредитування юридичних та фізичних осіб на прикладі Черкаської філії АТ “Укрінбанк” 2.1. Економічна характеристика Черкаської філії АТ "Укрінбанк" та структура банку 2.2. Кредитування юридичних і фізичних осіб та кредитна політика Черкаської філії АТ «Укрінбанк» 2.3. Аналіз впливу кредитних операцій на загальний фінансовий стан банку 2.4. Аналіз ролі кредитних операцій в структурі активних операцій банку 2.5. Аналіз кредитного портфеля банку по строкам користування та видам забезпечення 2.6. Аналіз структури кредитів за галузями економіки і видами заборгованості 2.7. Аналіз впливу структури кредитного портфеля на розмір страхового фонду 2.8. Аналіз структури доходів банку та головної складової їх – процентних доходів 2.9. Аналіз залежності суми отриманих відсотків від суми наданих кредитів та відсоткових ставок по них 2.9. Аналіз прибутковості кредитування юридичних та фізичних осіб 3. Розробка пропозицій стосовно забезпечення стабільної кредитної роботи банку та збільшення доходності активних операцій Висновок Список використаної літератури В результаті аналізу здійснення кредитних операцій Черкась-кою філією АТ “Укрінбанк” було встановлено: 1. Банк є одним з найбільших в м. Черкаси. Його відділення та каси охоплюють багато районів м. Черкаси та райцентри Черкаської області. 2. Аналіз статей балансу в динаміці дозволив визначити, що банк розвивається достатньо динамічно. Зростання капіталовкладень банка забезпечить його надійне функціонування в майбутньому. За 1998 - 2000 роки основні засоби і капіталовкладення банка збільши-лися. Обсяги кредитних вкладень дозволяють одержувати банку до-статній прибуток, що дозволить поширювати свою діяльність. Мак-роекономічні зміни призвели до зниження вартості грошових ресур-сів і відповідно ставки за кредити, тобто до коливання прибутку від кредитної діяльності. 3. Аналіз кредитних вкладень і цінової політики банка призвів до висновку, що у банку відбувається зміна пріоритетів по відношен-ню до галузевих сегментів. Якщо в 1998 і в 1999 роках найбільшу пи-тому вагу в кредитуванні мали торгівля та громадське харчування бі-льше 50%, а промисловість та виробництво і інші кредити ділили між собою друге місце, то в 2000 році найбільшу питому вагу в кредитно-му портфелі мають кредити надані органам загальнодержавного управління - 44,82%, а промисловість та виробництво і торгівля та громадське харчування ділять друге місце відповідно складаючи – 25,67% і 25,07%. В 2000 році банк почав кредитувати сільське госпо-дарство, хоча це достатньо ризикований вид кредитування, тому що заставою в основному є велика рогата худоба та майбутній урожай. 4. Говорячи про рівень ризику кредитних вкладень в співвідно-шенні з ціновою політикою спостерігається перекладання ризику з клієнтів одних галузей на інші, що можна охарактеризувати як ціно-ву дискримінацію. Торгівля, практично не допускає неплатежів, в сис-темі цінової політики знаходиться на останньому місці. В результаті ризики сільського господарства перекриваються за рахунок збіль-шення ставок по іншим галузевим сегментам. З іншого боку, це можна пояснити прагненням банка не відлякувати клієнтів сільського гос-подарства, підтримувати їх, перекладаючи ризики на інших. 5. Процентна ставка в банку встановлюється на основі оцінки кредитоспроможності клієнта і аналізу кредитованого проекту. Про-центна ставка встановлюється на основі середньої ставки кредиту-вання, що корегується в залежності від надійності клієнта і надійності самого проекту. Середня ставка кредитування залежить від таких об'-єктивних характеристик як рівень інфляції, надлишок або недолік грошових засобів, облікова ставка Національного Банку, фаза еконо-мічного розвитку, і ін. На встановлення конкретної ставки кредитуван-ня окремого позичальника виявляє вплив безліч факторів, оцінка яких і аналіз якраз і складає процес аналізу кредитоспроможності клієнта. В цьому процесі можна виділити три етапи: 1. Формування загального подання про клієнта. 2. Аналіз фінансового стану. 3. Аналіз кредитованого проекту (контракту). Методика оцінки кредитоспроможності не дозволяє з достатнім ступенем точності визначити клас клієнта, а отже і імовірність непове-рнення кредиту і відсотків по ньому. По всім коефіцієнтам, що розраховуються результат порівню-ється з нормативним значенням і відзначається його виконання або невиконання. Комплексна ж оцінка кредитоспроможності виробляєть-ся на основі подання про важливість кожної оцінки, що складає її. Такий підхід до оцінки кожного фактора не дасть повної уяви про стан позичальника, оскільки нормативні значення одніми підприємст-вами можуть виконуватися (не виконуватися) в більшому ступені, ніж іншими. Пріоритетність кожного фактора в системі показників креди-тоспроможності також не зафіксована, що не дозволяє визначити йо-го роль і дасть можливість маневрування з метою отримання бажаної уяви про клієнта. Кредитний ризик не одержує кількісного вираження і якщо і включається в процентну ставку, то тільки на рівні загальних уяв. При проведенні кредитної політики протягом 1998-2000р. банк виходив із необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, йо-го акціонерів і вкладників та суб'єктів господарської діяльності із вра-хуванням загальнодержавних інтересів. Банк самостійно визначав порядок залучення та використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсот-кових ставок та комісійних винагород. Банк відповідав за своїми зобов'язаннями перед клієнтами всім належним їм майном та коштами. Всі рішення щодо надання кредитів позичальникам, неза-лежно від запрошуваного розміру кредиту, приймалися колегіально (кредитним комітетом) більшістю голосів і оформлялися протоколом. З метою захисту інтересів кредиторів і вкладників банку креди-тування позичальників здійснюється згідно з чинним законодавством України з дотриманням встановлених Національним банком Украї-ни економічних нормативів діяльності комерційних банків та вимог щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів. Всі кредитні взаємовідносини регламентувалися на підставі кре-дитних договорів, що укладалися між банком і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання та відповідаль-ність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін. Кредитні угоди укладалися як шляхом складання одного доку-мента, підписаного кредитором та позичальником, так і шляхом обмі-ну листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними сторо-ною, яка їх надсилає. Банк надавав кредити всім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої приналежності, статусу, форм власності у разі наявності в них реальних можливостей та правових форм за-безпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків (ко-місійних) за користування кредитом. Розмір відсоткових ставок та по-рядок їх сплати встановлювалися банком і визначалися в кредитному договорі в залежності від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку корис-тування кредитом, облікової ставки та інших факторів. У разі зміни облікової ставки умови договору переглядалися і змінювалися тільки на підставі взаємної згоди кредитора та позичаль-ника. Банк постійно аналізував, вивчав діяльність потенційного пози-чальника, визначав його кредитоспроможність, прогнозував ризик неповернення кредиту і приймав рішення про надання або відмову у наданні кредиту. Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичаль-ника були: • забезпеченість власними коштами не менш як 50 відсотків усіх його видатків; • репутація позичальника ( кваліфікація, здібності керівника, до-тримання ділової етики, договірної, платіжної дисципліни); • оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, які надаються (конкурентноздат-ність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на про-дукцію, послуги, обсяги експорту); • економічна кон'юнктура ( перспективи розвитку позичальника, наявність джерел коштів для капіталовкладень) тощо. Необхідні відомості про позичальника та інформація, яка отри-мана банком при оформленні кредиту, систематизувалася у кредит-ній справі позичальника. Банк не надавав кредити на: • покриття збитків господарської діяльності позичальника; • формування та збільшення статутного фонду комерційних бан-ків та інших господарських товариств; • придбання цінних паперів будь-яких підприємств. Банк постійно здійснював контроль за виконанням позичальни-ком умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням. При цьому банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримував ділові контакти з позичальником, проводив перевірки стану збереження заставле-ного майна, що було передбачено кредитним договором. У разі виявлення фактів використання кредиту не за цільо-вим призначенням банк достроково розривав кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів в межах зобов'язань по-зичальника за кредитним договором у встановленому чинним законо-давством порядку. У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом та сплати відсотків (комісій), при відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту, банк застосовував штрафні санкції у розмірах, передбачених договором. Протягом 1998-2000р. фінансовий стан банку був надійним за усіма аспектами, виявлені проблеми незначного характеру були вирішені в ході повсякденної діяльності, фінансовий стан банку був стійким до змін, що відбувалися в економіці і банківській системі, тому фінансовий стан банку не викликав сумнівів у наглядових орга-нів. Банк не відчував платіжний дефіцит, нестачу власних коштів, не мав збитки. Це досяглося за допомогою: • якісної структури активів; • не ризикової кредитної політики; • формування в достатньому обсязі без порушення встановле-ного графіка, страхового фонду відповідно до Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкоду-вання можливих втрат за кредитними операціями банків", за-тверджене постановою НБУ № 279 від 06.07.2000р.; • відсутності постійних різких коливань коштів на кореспондент-ському рахунку та в касі. Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяль-ність" з метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності, банк постійно дотримувався обов'язкових економічних но-рмативів та оціночних показників діяльності. При аналізі ліквідності балансу банку, як і при аналізі достатно-сті капіталу, перш за все, визначалося виконання економічних норма-тивів, встановлених Національним банком України. Банк дотримувався показників миттєвої, загальної, ресурсної ліквідності та встановленого співвідношення між високоліквідними і робочими активами. Кваліфіковане управління ліквідністю підтримувало достатній рівень ліквідності, для того щоб банк міг вчасно, повною мірою і без збитків для себе відповідати за своїми зобов'язаннями. У виняткових обставинах, у разі необхідності найшвидшого залучення ліквідних ко-штів, керівництво банку здійснювало продаж активів із збитками для себе лише для того, щоб виконати свої зобов'язання, хоча це й не-гативно інколи відображалося на рентабельності банківської уста-нови. Дотримання встановлених показників і нормативів ліквідності банком добули високий рівень ліквідних активів, які постійно під-тримуються, на рівні що перевищує всі встановлені нормативи. Це характеризує високий рівень залучених коштів у формі основних депозитів, здатність швидко залучати кошти за помірну плату. Для активів банку характерна була їх прибутковість. Це досяг-лося за допомогою ефективного використання всіх ресурсів, які банк отримував у своє розпорядження. При цьому слід звернути увагу на гарну внутрішню політику банку, професіоналізм його апарату, який підтримував оптимальну структуру активів та пасивів з точки зо-ру доходів та витрат. Основними джерелами формування кредитних ресурсів були залишки на розрахункових та поточних (валютних) рахунках, залу-чені кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні рахунки до запи-тання та строкові, міжбанківські кредити та кошти, одержані від ви-пуску цінних паперів. Всі кредитні операції здійснювалися банком у межах кредит-них ресурсів. Зростання в 1999р. власних коштів по відношенню до акти-вів характеризує достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності. При наданні позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 15 відсотків власного капіталу (великі кредити) банк своєчасно повідом-ляв про кожний такий випадок Національному банку. Загальний обсяг наданих кредитів не перевищував восьмикрат-ного розміру власних коштів комерційного банку. Відстрочення погашення кредиту з підвищенням відсоткової ставки здійснювалося банком у виняткових випадках, у разі виник-нення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через не-передбачені обставини за умови прийняття позичальником відповід-них заходів щодо їх усунення. Це відстрочення постійно оформлялося додатковим договором між позичальником та банком, який є невід'-ємною частиною кредитного договору. Усі кредити, які надавались на протязі 1996-1999р. суб'єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умо-вах, передбачених кредитним договором мали такі характерні риси : забезпеченість, повернення, строковість, платність та цільова на-правленість. Принцип забезпеченості кредиту давав наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. Принцип повернення, строковості та платності показував, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користу-вання. Цільовий характер використання передбачав вкладення по-зичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним догово-рами. Для постійного контролювання кредитного ризику та для під-тримання його на відповідному рівні крім поміркованого управління кредитами робилися ще такі заходи: • кредит надавався лише тим позичальникам, кредитоспромож-ність яких перевірена і є задовільною; • кредитну угоду складають таким чином, щоб виключити можли-вість невиконання її умов; • постійно контролювалися виплати відсотків і погашення ос-новної суми боргу; якщо платежі переходили у категорію прострочених, вживалися відповідні заходи. Усього активи станом на 01.01.2000р. порівняно з 01.01.1999р. збільшилися на 3957 тис. грн., і станом на 01.01.2001р. порівняно з 01.01.2000р. на 3970 тис. грн., судячи з цих даних ми маємо відповід-но рівномірний ріст активів протягом двох років. В структурі активних операцій банку станом на 01.01.1999р. зна-чна доля припадає на кредитну діяльність 27,75%, а станом на 01.01.2000р. доля кредитів зменшується до 18,63%, хоча в грошово-му виразі вони збільшилися на +303 тис. грн., та станом на 01.01.2001р. порівняно з 01.01.2000р. доля кредитів зростає до 33,05%, тобто на +14,42% ( в грошовому виразі на +2569 тис. грн.). Банк є платоспроможнім, оскільки такі високоліквідні активи, як кошти та залишки в НБУ; субкорррахунки, відкриті в головному банку та розрахунки за коштами наданими головному банку, складають ста-ном на 01.01.1999р. - 63,23% (5,95% + 14,66% + 42,62%), станом на 01.01.2000р. - 72,40% (4,10% + 28,08% + 40,22%) і станом на 01.01.2001р. - 63,78% (8,49% + 55,27% + 0,02%). Отже, активи банку складаються в основному з позичок клієнтів і коштів на субкоррахун-ках та в касі. Станом на 01.01.2000р. порівняно з 01.01.1999р. в ЧФ АТ “Укрінбанк” відбулися такі суттєві зміни в структурі активів: збільшили-ся субкоррахунки, відкриті в головному банку на +13,42% ( в грошо-вому виразі на +1750 тис. грн.) за рахунок зменшення кредитів на –9,12%. Станом на 01.01.2001р. в банку зменшилися на –40,20% ( в грошовому виразі на –3502 тис. грн.) розрахунки за коштами надани-ми головному банку, що в свою чергу дало можливість збільшити кре-дити та заборгованість клієнтів на +14,42% (+2569 тис. грн.) та субко-ррахунки на +27,19% (+4563 тис. грн.). Враховуючи те, що банк має велику питому вагу кредитів та заборгованості клієнтів в своїх активних операціях, що є ризиковано, в зв’язку з можливістю неповернення кредитів, виникає потреба в аналізі кредитного портфеля банку по строкам користування та видам забезпечення. Структуру кредитного портфеля банку як станом на 01.01.1999р., 01.01.2000р. так і станом на 01.01.2001р. можна вважати відмінною. Якщо розглядати кредитний портфель по строкам користу-вання, то ми бачимо, що питома вага кредитів прострочених і про-лонгованих становить набагато менше 50% (станом на 01.01.1999р.= 27,82%, станом на 01.01.2000р. = 6,29%, а станом на 01.01.2001р. = 5,68%). Це досяглося за допомогою того що банк не проводить ризикову кредитну політику. Якщо розглядати кредитний портфель по видам забезпечення, то ми бачимо, що станом на 01.01.1999р. забезпечені заставою 97,61% кредитів, станом на 01.01.2000р. – 92,12% кредитів, а станом на 01.01.2001р. – 96,66% кредитів. Хоча питома вага виданих кредитів без забезпечення застави станом на 01.01.2000р. і збільшилась на +5,49%, але на це були сут-тєві причини: банк почав розвивати новий вид кредитування – видача кредиту в режимі овердрафт, який видається тільки надійним клієн-там і тому не потребує застави. Структура кредитів за галузями економіки показує, що найбіль-шу питому вагу станом на 01.01.1999р. і станом на 01.01.2000р. мали кредити надані організаціям, що займаються торгівлею та громадсь-ким харчуванням – відповідно 54,92% і 61,12%, а потім вже йдуть кредити промисловості та виробництву – відповідно 23,79% і 30,38%. Дані показники говорять про нестабільність економіки та занепад ви-робничої сфери. Так як філія може видавати кредити тільки прибутко-вим підприємствам, то по структурі за галузями економіки, ми можемо сказати, що сфера торгівлі в 1998р. і в 1999р. була прибутковою. Та-кож велику питому вагу станом на 01.01.1999р. мали інші кредити, тобто кредити фізичним особам. В 2000 році філія змінила свою кредитну політику і це видно по структурі кредитів за галузями економіки станом на 01.01.2001р. Чер-каська філія АТ “Укрінбанк” стала більше кредитувати виробничу сферу і станом на 01.01.2001р. кредити промисловості і виробництву складають 25,67%, а торгівлі – 25,07%, але найбільшу питому вагу мають кредити видані фінансовим органам – 44,82% (так як вони є найменш ризикованими, хоча і мають меншу доходність ніж інші види кредитів). Сума інших кредитів в грошовому виразі також збільшила-ся, але в зв’язку зі збільшенням кредитного портфелю їх питома вага зменшилася до 4,03%, при тому що станом на 01.01.1999р. складала 21,29% і станом на 01.01.2000р. – 8,5%. Структура кредитів по видам заборгованості показує, що найбі-льшу питому вагу на протязі аналізованих трьох років мають кредити надані суб’єктам господарської діяльності відповідно станом на 01.01.1999р. вони складали 78,79%, на 01.01.2000р. – 91,19% і станом на 01.01.2001р. – 49,38%. Станом на 01.01.2000р. і на 01.01.2001р. в філії почав практику-ватися такий вид кредитування, як овердрафт, хоча на рубіжні дати він має невелику питому вагу відповідно – 4,25% і 3,34%, але на про-тязі року дуже багато клієнтів користується цим видом кредитування. Мала питома вага на рубіжні дати пов’язана з тим, що цей кредит є бланковим і під нього потрібно формувати на всю суму страховий фонд. В зв’язку з переходом на обслуговування в Черкаську філію АТ “Укрінбанк” Фінансового управління виконкому Черкаської міської ра-ди і надання йому кредиту велику питому вагу мають кредити надані органам загальнодержавного управління – 44,82%, при тому, що ста-ном на 01.01.1999р. вони складали 5,68%, а станом на 01.01.2000р. зовсім не мали місце. Суттєво зменшилася вага інших кредитів в структурі кредитного портфеля (тобто кредитів наданих фізичним особам), відповідно на 01.01.1999р. вони ще складали 10,68% і в грошовому виразі – 141т.грн., а вже станом на 01.01.2000р. всього 3,14% і 51т.грн., ста-ном на 01.01.2001р. вони склали 2,46%. Кредити на купівлю будівель і споруд зменшилися з 4,85% ста-ном на 01.01.1999р. до 1,42% на 01.01.2000р. і 0% на 01.01.2001р. Це говорить про те, що припинився ріст кількості новостворених підпри-ємств та розширення і поділ діючих, і відсутня необхідність будівницт-ва або реконструкції. Надходження банку мали велике значення не тільки для оцін-ки ефективності його роботи, але і для загального аналізу фінансово-го стану, оскільки нерозподілені прибутки були основними засо-бами збільшення капіталу банку. Банк з належним управлінням мав достатній розмір надхо-джень (прибутків), щоб забезпечити свій розвиток. А це означає, що банк направляв достатній обсяг своїх прибутків на збільшення свого капіталу і таким чином підтримував та покращував показники сво-го капіталу. Зміни кредитного портфеля вплинули на розмір відрахувань у страховий фонд. Сума резерву станом на 01.01.2000р. збільшилася по відношен-ню до 01.01.1999р. на +78 тис. грн., як збільшуючи вплинули слідуючи групи кредитів: під контролем – на +29 тис. грн., субстандартні – на +16 тис. грн., та безнадійні – на +42 тис. грн., як зменшуючи вплинули: стандартні кредити – на –1 тис. грн., та сумнівні – на –8 тис. грн. На це вплинула зміна заборгованості до розрахунку та структурні зміни. Найбільший вплив на суму резерву дала поява безнадійних кредитів +42 тис. грн., що резервуються 100%, та збільшення заборгованості по кредитам під контролем на +555 тис. грн. Задовільно на розмір суми резерву вплинуло зменшення сумні-вних кредитів в заборгованості на –68 тис. грн. Сума резерву станом на 01.01.2001р. збільшилася по відношен-ню до 01.01.2000р. на +25 тис. грн., це відбулося за рахунок збіль-шення заборгованості та покращення якості кредитного портфеля. Прибуток від кредитної діяльності на 01.01.2000р. порівняно з 01.01.1999р. зменшився на -157 тис. грн. за рахунок того, що сума отриманих відсотків по кредитам збільшилась на +78 тис. грн., а сплачених по депозитах на +235 тис. грн., станом на 01.01.2001р. по-рівняно з 01.01.2000р. прибуток від кредитної діяльності збільшився на +270 тис. грн. за рахунок того, що сума отриманих відсотків по кредитам збільшилась на +799 тис. грн., а сплачених по депозитах на +529 тис. грн. Кредитна діяльність для банку станом як станом на 01.01.1999р. так і станом на 01.01.2000р. і 01.01.2001р. була ефекти-вною, чистий спред має значення 32,90% на 01.01.1999р., 25,90% на 01.01.2000р., та 19,00% на 01.01.2001р., що свідчить про переви-щення ставки отриманих відсотків за наданими кредитами над сплаченими відсотками за залученими коштами. Зниження чистого спреда станом на 01.01.2000р. по відношенню до стану на 01.01.1999р. сталося із-за значного зменшення відсоткової ставки по наданим кредитам на -9,00 % на відміну незначного зменшення відсоткової ставки по залученим коштам на –2,00%, що зменшило ставку чистого спреда на -7,00%. Зниження чистого спреда станом на 01.01.2001р. по відношенню до стану на 01.01.2000р. сталося із-за значного зменшення відсоткової ставки по наданим кредитам на -20,70 % на відміну незначного зменшення відсоткової ставки по за-лученим коштам на –13,80%, що зменшило ставку чистого спреда на -6,90%. Банк має стабільну відсоткову маржу, отже прибуток який сфо-рмований за рахунок кредитних операцій. Відсоткова маржа станом на 01.01.2000р. по відношенню до стану на 01.01.1999р. зменши-лася на –5,83%, але вже станом на 01.01.2001р. по відношенню до 01.01.2000р. збільшилася на +1,19%. Треба звернути увагу на те, що відсоткова маржа стосується тих доходних активів, що задіяні у про-цесі отримання доходу від відсотків. Однак і ті активи, відсотки за якими не отримуються, і пасиви, відсотки за якими не сплачуються, мають значний вплив на чисту відсоткову маржу. Так відбувається внаслідок того, що активи, за якими не отримуються відсотки, є тяга-рем на доход, особливо, якщо вони фінансуються за рахунок паси-вів за відсотки; у той час як депозити, за якими не нараховуються відсотки, надходження збільшують, особливо якщо за їх рахунок фінансуються ті активи, за якими отримуються високі відсотки. Розглянувши пропозиції стосовно забезпечення стабільної ро-боти банку та збільшення доходності активних операцій банк може: • за рахунок збільшення частки кредитів “овердрафт” додатково отримати дохід станом на 01.01.2002р. + 37 тис. грн., на 01.01.2003р. - + 45 тис. грн.; • за рахунок зниження кредитного ризику зменшити витрати ста-ном на 01.01.2002р. на – 49 тис. грн., станом на 01.01.2003р. на – 13 тис. грн.; • за рахунок збільшення кредитного портфеля і залучення ресур-сів по нижчій ставці збільшити прибуток від кредитної діяльності на 01.01.2002р. на + 476 тис. грн. і на 01.01.2003р. на + 161 тис. грн.; • за рахунок видачі одноденних кредитів отримати додатковий дохід в сумі + 25 тис. грн. Перелік графічного матеріалу Коефіцієнти резервування. Таблиця 1.5.1. Рис. 2.1.1. Структура Черкаської філії АТ “Укрінбанк”. Балансовий звіт ЧФ АТ "Укрінбанк" Таблиця 2.3.1. Структура активних операцій. Таблиця 2.4.1. Рис. 2.5.1. Структура кредитного портфеля по строкам користу-вання на 01.01.1999р. Рис. 2.5.2. Структура кредитного портфеля по строкам користу-вання на 01.01.2000р. Структура кредитного портфеля банку по строкам користування та видам забезпечення. Таблиця 2.5.1. Рис. 2.5.3. Структура кредитного портфеля по строкам користу-вання на 01.01.2001р. Рис. 2.5.4. Структура кредитного портфеля по видам забезпе-чення на 01.01.1999р. Рис. 2.5.5. Структура кредитного портфеля по видам забезпе-чення на 01.01.2000р. Рис. 2.5.6. Структура кредитного портфеля по видам забезпе-чення на 01.01.2001р. Рис. 2.6.1. Структура кредитів за галузями економіки на 01.01.1999р. Рис. 2.6.2. Структура кредитів за галузями економіки на 01.01.2000р. Структура кредитів за галузями економіки і видами заборгова-ності. Таблиця 2.6.1. Рис. 2.6.3. Структура кредитів за галузями економіки на 01.01.2001р. Рис. 2.6.4. Структура кредитів по видам заборгованості станом на 01.01.1999р., 01.01.2000р. і 01.01.2001р. Кредитний портфель та розмір відрахувань у страховий фонд. Таблиця 2.7.1. Рис. 2.8.1. Структура доходів банку на 01.01.1999р., 01.01.2000р, 01.01.2001р. Аналіз суми кредиту та відсоткової ставки на отримані %. Таблиця 2.9.1. Аналіз прибутку банку від кредитної діяльності. Таблиця 2.10.1. Структура кредитного портфеля і отримані відсотки по видам заборгованості. Коефіцієнти резервування. Таблиця 3.2. Коефіцієнти покриття заборгованості майном та майновими правами. Таблиця 3.3. Кредитний портфель ЧФ АТ “Укрінбанк” та розмір відрахувань в страховий фонд. Таблиця 3.4. Кредитний портфель ЧФ АТ “Укрінбанк” та розмір відрахувань в страховий фонд. Таблиця 3.5. Аналіз суми кредиту та відсоткової ставки на отримані %. Таблиця 3.6. Аналіз прибутку банку від кредитної діяльності. Таблиця 3.7.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову