0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ БАНКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (ID:696334)

Тип роботи: магістерська
Сторінок: 80
Рік виконання: 2022
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ 6 1.1. Сутність інвестиційної стратегії банку 6 1.2. Види банківських стратегій та їх характеристика 11 1.3. Значення та завдання інвестиційної стратегії банку 17 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ 24 2.1. Особливості формування інвестиційної стратегії державних банків (на прикладі АТ КБ «Приватбанк») 24 2.2. Оцінка інвестиційної стратегії банків з іноземним капіталом (на прикладі АТ «Райффайзен Банк Аваль») 34 2.3. Порівняльна оцінка інвестиційної стратегії вітчизняних банків 43 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 51 3.1. Напрямки забезпечення стабільної інвестиційної діяльності банку 51 3.2. Заходи щодо удосконалення інвестиційної стратегії банку 58 ВИСНОВКИ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 71 ДОДАТКИ 76
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. У сучасному економічному середовищі банківська система є однією з ключових елементів фінансового ринку, а її стабільність та розвиненість – необхідною умовою розвитку національної економіки. Банківські установи, акумулюючи та перерозподіляючи тимчасово вільні кошти, здатні забезпечити значну частку кредитно-інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку економіки. Інвестиційна діяльність банків забезпечує збільшення прибутковості банківських операцій, підвищення ліквідності банків та захист їхніх фінансових ресурсів від інфляційного знецінення. За несприятливих умов світових фінансових криз, політичних та військових подій, скорочення виробництва та значного інфляційного тиску інвестиційна діяльність як єдність процесів вкладення фінансових, матеріальних і інтелектуальних ресурсів і формування потоку доходів в майбутньому може ефективно розвиватись лише на основі раціональної та адекватної інвестиційної стратегії, що дасть можливість ефективно реалізовувати її пріоритетні напрями і протистояти ризикам. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження інвестиційної діяльності банків посідають вагоме місце в наукових працях закордонних і вітчизняних вчених, зокрема Болгар Т.М., Василенка Д.В., Васильченко З.М., Корнєєва В.В., Луціва Б.Л., Майорової Т.В., Мороза А.М., Пересади А.А., Пікус Р.В., Приказюк Н.В, Притули Н.М., Реверчука С.К., Савлука М.І, Сало І.В. та ін. Теоретичні засади дослідження і практика реалізації інвестиційної діяльності банків досить масштабно досліджуються у працях українських учених: З.М. Васильченко, В.І. Версаль, О.Д. Вовчак, І.В. Волошина, В.І. Грушка, М.І. Крупки, Б.Л. Луціва, І.О. Лютого, О.В. Мертенса, В.І. Міщенка, О.М. Мороза, С.В. Науменкової, А.А. Пересади, Л.О. Примостки, М.І. Савлука. Вагоме місце у дослідженні методів здійснення довгострокових вкладень банками займають праці західних учених: К. Вікселя, М. Гордона, Ф. Ліста, Г. Марковіца, Р. Міллера, Д. Ратнера, Р. Редкліфа, П. Самюельсона, В. Шарпа, Й. Шумпетера та ін. Проте, незважаючи на наявність достатньої кількості праць, присвячених багатьом теоретико-методичним питанням, залишається недостатньо вивченим процес формування і реалізації інвестиційної стратегії банку в сучасних умовах. Метою роботи є дослідження особливостей формування і реалізації інвестиційної стратегії банку та визначення шляхів її удосконалення в сучасних умовах. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність інвестиційної стратегії банку;  надати характеристику основних видів банківських стратегій;  розглянути значення та завдання інвестиційної стратегії банку;  дослідити особливості формування інвестиційної стратегії державних банків (на прикладі АТ КБ «Приватбанк»);  оцінити інвестиційну стратегію банків з іноземним капіталом (на прикладі АТ «Райффайзен Банк Аваль»);  провести порівняльну оцінку інвестиційної стратегії вітчизняних банків;  запропонувати шляхи удосконалення інвестиційної стратегії банку в сучасних умовах. Об’єктом дослідження є процес формування і реалізації інвестиційної стратегії банку в сучасних умовах. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти інвестиційної стратегії банку. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали наукові праці вітчизняних учених з проблем теорії й практики формування і реалізації інвестиційної стратегії банку, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний, статистико-економічний (аналіз та оцінка особливості формування інвестиційної стратегії банків), графічний, розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка шляхів удосконалення інвестиційної стратегії банку в сучасних умовах). Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, Національного банку України, наукові літературні джерела, річні звіти та докумeнти пeрвинного й бухгалтeрського обліку АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль». Практичне значення одержаних результатів визначається конкретною спрямованістю висновків, окреслених перспектив, обгрунтування нових напрямів щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних банків, а також надання пропозиції щодо удосконалення їх інвестиційної стратегії. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в рамках роботи розроблено надано рекомендації щодо забезпечення стабільної інвестиційної діяльності банку та розроблено заходи щодо удосконалення інвестиційної стратегії банків. Апробація результатів дослідження. Основні положення наукової роботи доповідалися та обговорювалися на науковій конференції за темою «Вдосконалення інвестиційної діяльності комерційних банків». Структура кваліфікаційної магістерської роботи. У відповідності з метою, завданнями та логікою дослідження робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та 2 додатків. Загальний обсяг роботи - 76 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 17 таблиць, 4 рисунки, 50 джерел використаної літератури.