0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості функціонування та перспективи розвитку державних банків в Україні (ID:698236)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 5 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ 5 1.1. Сутність поняття «державний банк» 5 1.2. Особливості функціонування державних банківських установ 10 1.3. Роль та місце державного банку на ринку банківських послуг України 14 РОЗДІЛ 2. 21 СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 21 2.1. Нормативно-правове регулювання діяльності державних банків України 21 2.2. Аналіз функціонування державних банків України 27 2.3. Основні проблеми функціонування державних банків в Україні 39 РОЗДІЛ 3. 50 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 50 3.1. Зарубіжний досвід розвитку державних банківських установ 50 3.2. Шляхи реформування діяльності державних банків в Україні 55 3.3. Напрями підвищення фінансової стабільності державних банків 60 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 80
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Ефективність функціонування банківської системи, її фінансова стійкість та спроможність протистояти негативним та кризовим явищам є основою економічного розвитку країни. Як правило, лише період фінансових криз посилюється увага до ролі та діяльності банківської системи та, зокрема, державних банків у банківській системі, а також до фінансового стану економіки загалом, хоча таку увагу необхідно приділяти постійно, для того щоб саме запобігати таким кризам. Адже основою фінансової стабільності у будь якій економіці, та стабільності банківської системи залишаються банки, які є власністю держави. Особливо це стосується України де доля державних банків складає більше половини всієї банківської системи. Враховуючи це дослідження стану діяльності вітчизняних державних банків та особливостей функціонування та перспектив розвитку державних банків в Україні є актуальним та необхідним, адже зростання питомої ваги державних банків погіршує конкурентне середовище, ускладнює можливості для входу нових банків та підвищує системні ризики. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблем функціонування та розвитку державних банків України зробили чимало відомих учених, зокрема Г.П. Бортніков, О.В. Дзюблюк, І.В. Дук, М.В. Максимова, Я.М. Мусій, О.І. Петрик та ін. Враховуючи динамічні зміни макрофінансової ситуації. теоретичні та практичні аспекти функціонування та розвитку державних банків України потребують постійного уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – висвітлення особливостей функціонування, аналіз стану та основних тенденцій розвитку державних банків України. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність поняття «державний банк»;  розглянути роль та місце державного банку на ринку банківських послуг України;  вивчити особливості функціонування державних банківських установ;  дослідити нормативно-правове регулювання діяльності державних банків України;  проаналізувати сучасний стан функціонування державних банків України;  визначити основні проблеми функціонування державних банків в Україні;  вивчити зарубіжний досвід розвитку державних банківських установ;  розглянути шляхи реформування діяльності державних банків в Україн;  запропонувати напрями підвищення фінансової стабільності державних банків. Об’єктом дослідження є прoцес функціонування та розвитку державних банків. Предметом дослідження є є теoретичнi, метoдичнi тa прaктичнi aспекти функціонування та розвитку державних банків. При написанні роботи використовувалися як загальнонаукові, так і специфічні методи наукового пізнання. В роботі використано такі прийоми як: зіставлення, індукції та дедукції, наукової абстракції (для вивчення та узагальнення теоретико-методичних основ функціонування та розвитку державних банків; аналізу та синтезу (при дослідженні сутності державних банків); економіко-статистичні методи, математичний метод (при оцінці сучасного стану функціонування державних банків України); статистичний і графічний методи (для наочного зображення інформації). Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно- правові акти з питань функціонування та розвитку державних банків України, статистичні матеріали Міністерства фінансів України, Національного банку України, наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених з досліджуваної проблеми, ресурси світової інформаційної мережі Internet. Новизна дослідження полягає в наступних основних положеннях:  удосконалено підход щодо оцінки сучасного стану, особливостей та проблем розвитку державних банків України;  набуло подальшого розвитку окреслення перспективи розвитку державних банків України. Практичне значення одержаних результатів визначається конкретною спрямованістю висновків, окреслених перспектив, обгрунтування нових стратегічних напрямів щодо розвитку державних банків України. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 80 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 6 таблиць, 11 рисунків, 55 джерел використаної літератури.