0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Напрями підвищення ефективності банківської діяльності в Україні (ID:698237)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 88
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 5 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 5 1.1. Сутність та значення ефективності діяльності банку 5 1.2. Методи оцінки ефективності діяльності банку 11 1.3. Фактори впливу на ефективність діяльності банку 20 РОЗДІЛ 2. 26 ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 26 2.1. Характеристика зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування банків України 26 2.2. Особливості та проблеми забезпечення ефективності банківської діяльності в Україні 38 2.3. Оцінка ефективності діяльності банків України 50 РОЗДІЛ 3. 62 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 62 3.1. Основні напрями підвищення вітчизняними банками ефективності діяльності 62 3.2. Удосконалення способів і методів забезпечення ефективності банківської діяльності в Україні 68 ВИСНОВКИ 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 80 ДОДАТКИ 85
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В умовах економічної нестабільності та зростання конкуренції на ринку банківських послуг, все більшої актуальності набувають питання щодо необхідності забезпечення та підвищення ефективності банківської діяльності. Адже змінюється не лише структура банківської системи, й бізнес-процеси, що сформувались в ній. Такі зміни вимагають нових підходів до пошуку резервів і об'єктів опти- мізації банківської діяльності. Послуги, що продають банки в сучасних умовах, не завжди задовольняють потреби клієнтів, що змушує банки приділяти більше уваги ефективності своєї роботи, впроваджувати нові методи роботи, конкуренто-спроможні продукти та послуги, які мають відповідати як очікуванням клієнтів, так і світовим стандартам. Серед пріоритетних завдань, які впливають на перераховані вище фактори розвитку банківської сфери, можна назвати такі, як: впровадження інно-вацій в банківський сектор, розробка методів оцінки інноваційного розвитку банків в сучасних умовах. Ступінь дослідження теми. Загальні теоретико-методичні основи організації та аналізу ефективної роботи банків знайшли своє відображення у працях таких закордонних та вітчизняних науковців як І. Ансофф, Л. Рассел Акофф, Дж. Сінкі, Є. Брігхєм, П. Роуз, О.І. Лаврушин, С. Р. Моісеєв, Г. Т. Карчева, А. О. Єпіфанов, А. А. Мещеряков, О. Васюренко, О. О. Примостка, В. Н. Струмілін, А. М. Герасимович, В. М. Усоскін, Л. В. Канторович, M. I. Савлук, Р. І. Тиркало, Г. С. Тодосейчук, О. Д. Вовчак та інших. Вагомий внесок у дослідження окремих питань оцінки та аналізу ефективності зробили В. М. Кочетков, Р. Г. Ольхова, І. Парасій-Вергуненко, А. М. Герасимович, М. А. Поморіна, С. Ю. Буєвич, Г. С. Панова. Наукові результати, які були отримані після проведення загального аналізу праць вищезазначених та інших вчених, дозволили визначити об'єктивну необхідність більш глибокого дослідження особливостей напрямків ефективності банківської діяльності. Мета дослідження – в розкритті теоретичних засад ефективності банківської діяльності та в розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо інноваційних підходів в банківських установах для забезпечення їх ефективної діяльності. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність та значення ефективності діяльності банку;  розглянути методи оцінки ефективності діяльності банку;  описати фактори впливу на ефективність діяльності банку;  охарактеризувати зовнішнє і внутрішнє середовища функціонування банків України;  визначити особливості та проблеми забезпечення ефективності банківської діяльності в Україні;  оцінити ефективність діяльності банків України;  окреслити основні напрями підвищення вітчизняними банками ефективності діяльності;  запропонувати удосконалення способів і методів забезпечення ефективності банківської діяльності в Україні. Об’єктом дослідження є прoцес ефективного розвитку та довгострокового зростання банківського сектору на сучасному етапі. Предметом дослідження є теoретичнi, метoдичнi тa прaктичнi aспекти забезпечення ефективності банківської діяльності. При написанні роботи використовувалися як загальнонаукові, так і специфічні методи наукового пізнання. В роботі використано такі прийоми як: зіставлення, індукції та дедукції, наукової абстракції (для вивчення та узагальнення теоретико-методичних основ ефективної діяльності банків); аналізу та синтезу (при дослідженні особливостей та проблем забезпечення ефективності банківської діяльності в Україні); економіко-статистичні методи, математичний метод (при оцінці сучасного стану банківської системи Україні); статистичний і графічний методи (для наочного зображення інформації). Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно- правові акти з питань функціонування та розвитку банківської системи України, статистичні матеріали Міністерства фінансів України, Національного банку України, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених з досліджуваної проблеми, ресурси світової інформаційної мережі Internet. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 85 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 3 таблиці, 40 рисунків, 52 джерела використаної літератури, 3 додатки.