066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості управління пасивами комерційного банку із врахуванням аналізу їх структури (ID:78589)

Тип роботи: стаття
Сторінок: 5
Рік виконання: 2014
Вартість: 60
Купити цю роботу
Зміст
Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвиток всієї фінансово-економічної системи залежить від стабільного та ефективного функціонування комерційних банків. А перед фінансистами весь час постають питання, стосовно підвищення рівня прибутковості діяльності фінансово-економічної установи. Складність цього процесу вимагає більш детального дослідження підходів до процесу управління пасивами банку. Оскільки процес управління банківськими пасивами є досить об’ємним і громіздким явищем, то постає потребу у розгляді впливу, котрий на нього здійснює нерівномірність складу і структури цих фінансових ресурсів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляд питання управління пасивами комерційного банку досліджувався багатьма як зарубіжними, так і вітчизняними вченими, такими як : Н.І. Ісаєва, О.А.Зінченко, А.А.Морозенко, О.В. Литвинюк, О. Котенко та ін. Метою дослідження виступає формування та обґрунтування головних положень процесу управління пасивами комерційних банків у процесі їх формування та регулювання їх структури. Основні результати дослідження. Процес управління активами та пасивами комерційного банку в залежності від його економічної сутності має у своїй структурі процес управління активами та процес управління пасивами фінансово-кредитної установи. Але не можна вважати, що кожен із них є окремою, незалежною підструктурою, вони тісно взаємопов’язані між собою. Саме тому не можна робити висновок щодо процесу управління активами та пасивами комерційного банку можна оцінити та охарактеризувати здійснивши аналіз однієї його частини. Фінансовий стан комерційного банку характеризується розміром та структурою його власного капіталу і його зобов'язань, а також їх розміщення у активах даної фінансово-кредитної установи. Тому доцільним після проведення дослідження активів фінансово-кредитної установи доцільним є проведення оцінки її пасивів. Оскільки актив балансу банку відображає всі наявні в установи ресурси, то має місце необхідність отримання інформації щодо джерел їх утворення, котрі відображені у пасиві балансу. Саме тому постає необхідність дослідження структури, складу та динаміки і пасивної частини балансу «Банку «Фінанси та кредит». Склад пасиву балансу можна розглянути в табл.1.1 Таблиця 1.1 Склад пасиву ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» у 2009-2013 роках Пасиви, тис.грн. Роки / Питома вага, % 2009 / % 2010 / % 2011 / % 1 2 3 4 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Усього зобов'язань 17429872 89,6 20509333 91,7 20227809 91,9 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Усьго власного капіталу 2026915 10,4 1857453 8,3 1 778 833 8,1 Усього пасивів 19456787 100 22366786 100 22 006 642 100 Як видно із табл.1.1, пасиви фінансово-кредитної установи ПАТ «Банку «Фінанси та кредит» складаються із двох основних частин - зобов'язань та власного капіталу. Більшу частку у складі пасивів займають зобов'язання, що в середньому у 2009-2013 роках складають 91,3 % від загального обсягу пасивів і мають деякі коливання відносно їх обсягів. Іншу складову частину пасивів складає власний капітал банку, що в середньому у 2009-2013 роках складав 8,7 % від загального обсягу пасивів та склад якого не надто вагомо коливався. Незначні коливання цих двох складових взаємовиключали та взаємодоповнювали один одного як видно у табл.1.1, відносно їх складу. Продовження таблиці 1.1 Склад пасиву ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» у 2009-2013 роках Пасиви, тис.грн. Роки / Питома вага, % Відносне відхилення, % 2012 / % 2013 / % 2013 / 2009 2013 / 2012 1 5 6 7 8 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Усього зобов'язань 20664934 91,6 23613429 91,8 35,5 14,3 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Усьго власного капіталу 1883466 8,4 2108622 8,2 4,03 11,9 Усього пасивів 22548400 100 25722051 100 32,2 14,1 Очевидною є необхідність більш поглибленого подальшого аналізу цих двох складових пасивів фінансово-кредитної установи «Банк «Фінанси та кредит». Структуру зобов'язань банку можна розглянути в табл..1.2. Таблиця 1.2 Структура зобов'язань ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» у 2009-2013 роках Зобов׳язання , тис.грн. Роки / Питома вага, % 2009 / % 2010 / % 2011 / % 1 2 3 4 Кошти банків 8172014 42 8419115 37,6 7410691 33,7 Кошти клієнтів 6985469 36 10124219 45,3 10716995 48,7 Інші залучені кошти 536066 2,6 498936 2,2 125915 0,56 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - - - - - - Відстрочені податкові зобов'язання 1265 0,007 7575 0,03 10823 0,05 Резерви за зобов'язаннями 1123 0,006 3415 0,02 10740 0,05 Інші фінансові зобов'язання 1461670 7,5 597489 2,7 891291 4,05 Інші зобов'язання 8245 0,04 10265 0,05 18879 0,09 Субординований борг 264020 1,4 848319 3,8 1042475 4,7 Усього зобов'язань 17429872 89,6 20509333 91,7 20227809 91,9 Як свідчить табл. 2.10 та рис.2.34, найбільшу частку у загальному обсязі пасивів займає стаття «кошти клієнтів», що в середньому у 2009 -2013 роках складає 49,6 % від загального обсягу пасивів установи. Її частка із кожним наступним звітним періодом зростає, що спричинено збільшенням обсягів залучуваних банком фінансових ресурсів від фізичних і юридичних осіб. Продовження таблиці 1.2 Структура зобов'язань ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» у 2009-2013 роках Зобов׳язання, тис.грн. Роки / Питома вага, % Відносне відхилення, % 2012 / % 2013 / % 2013 / 2009 2013 / 2012 1 5 6 7 8 Кошти банків 6450993 28,6 5007628 19,5 -38,7 -22,4 Кошти клієнтів 12252785 54,3 16342445 63,5 133,9 33,4 Інші залучені кошти 67061 0,33 153965 0,6 -71,3 129,6 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - - - - - - Відстрочені податкові зобов'язання 10934 0,05 11751 0,05 828,9 7,5 Резерви за зобов'язаннями 8236 0,04 3806 0,015 238,9 -53,8 Інші фінансові зобов'яання 820046 3,6 1054215 4,115 -27,9 28,6 Інші зобов'язання 18475 0,08 30052 0,12 264,5 62,7 Субординований борг 1036404 4,6 1009567 3,9 282,4 -2,6 Усього зобов'язань 20664934 91,6 23613429 91,8 35,5 14,3 На другому місці у рейтингу знаходиться стаття «кошти банків», яка в середньому у 2009-2013 роках 32,3% від загального обсягу пасивів банку. Для неї характерним є поступове зменшення її части у загальному обсязі, що є досить позитивним явищем, адже ця стаття відображає обсяги заборгованості банків перед іншими банками та банками-контрагентами. На третьому місці розташована стаття «субординований борг», котра у 2009-2013 роках в середньому складає 3,7 % від загального обсягу пасивів. Розмір її частки із плином часу постійно скорочується, що спричинено нарахуванням амортизації, а також перерахунком наявних довгострокових позикових угод, які у разі невиконання банком його зобов'язань за ними, будуть вторинними по відношенню до його основних боргів. Наступною не менш вагомою складовою є стаття «інші фінансові зобов'язання», що у 2009-2013 роках в середньому становила 4,4 % від загального обсягу пасивів «Банку «Фінанси та кредит». Частка цієї статті у 2012 році значно скоротилася в порівнянні із 2011 роком із 4,05% до 3,6% відповідно, а в 2013 році у порівнянні із 2011-2012 роком зросла до 4,115% відповідно. Також у 2010 році її обсяг скоротився до 2,7 % із наявних у 2009 році 7,5 %. Подібна ситуація спричинена коливанням обсягів даної статті пасивів. Всі наступні складові зобов'язань займають не дуже вагому частку у загальному обсязі пасивів і в середньому складають 1,45 % від загального обсягу пасивів. Всі вище згадані складові частини зобов'язань в загальному займають 91,3 % від загального складу пасивів фінансово-кредитної установи «Банк «Фінанси та кредит» у 2009-2013 роках. Зобов'язання та власний капітал складають 100% обсягу пасивів «Банку «Фінанси та кредит». Отже, провівши подібну оцінку структури пасивів можна вважати, що кожна із її складових здійснює певний вплив на процес управління установи. Адже в залежності від зміни тих чи інших показників залежить рішення фінансових менеджерів стосовно застосування тієї чи іншої стратегії управління пасивами комерційного банку. Література: 1. Ісаєва Н.І. Ринок банківських послуг на сучасному етапі розвитку / Н.І. Ісаєва. – Харків. : Науковий вісник : Бізнесінформ №6, 2012. – 162 – 165 с. 2. Зінченко О.А., Морозенко А.А. Теоретичні аспекти фінансового управління пасивами банку / О.А. Зінченко, А.А. Морозенко. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал : Інноваційна економіка, 2013, № 6 (44). – 255-257 с. 3. Литвинюк О.В. Необхідність формування сучасного механізму управління активами та пасивами банківських установ / О.В. Литвинюк. - Вісник ОНУ імені І.М. Мечнікова, 2013, №1(1). – 226-229с. 4. Котенко О. Перспективи формування ресурсної бази українськими комерційними банками під впливом світової організації торгівлі / О. Котенко. - Науковий вісник : Демократичне врядування № 8, 2011. – 59 -65 с.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову