0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Облік процесу реалізації продукції (ID:103736)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 81
Рік виконання: 2014
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 4 1.1 Економічна суть категорії «процесу реалізації продукції» 4 1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку процесу реалізації продукції 6 1.3. Міжнародний досвід обліку процесу реалізації продукції 12 1.2 Методика формування в обліку інформації про доходи від реалізації продукції (товарів, послуг) 16 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 20 2.1. Організаційне забезпечення обліку процесу реалізації продукції 20 2.2. Методичні основи обліку реалізації продукції 27 2.3. Шляхи вдосконалення обліку реалізованої продукції 29 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 33 ВИСНОВКИ 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство _________ТзОВ “Випічка”____________________________ за ЄДРПОУ 1234567 Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ Вид економічної діяльності _________випікання хлібобулочних виробів___ за КВЕД Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________ Адреса, телефон ___________________________________________________________________________ Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності Баланс (Звіт про фінансовий стан) на ____________ 20__ р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 первісна вартість 1001 накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 12350 Основні засоби 1010 196650 301088,6 первісна вартість 1011 265430 350276,9 знос 1012 68780 49188,3 Інвестиційна нерухомість 1015 Довгострокові біологічні активи 1020 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 інші фінансові інвестиції 1035 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Відстрочені податкові активи 1045 Інші необоротні активи 1090 Усього за розділом I 1095 196650 313438,6 II. Оборотні активи Запаси 1100 7033,8 8613,76 Поточні біологічні активи 1110 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 27170 50529 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 924,9 з бюджетом 1135 12605,39 у тому числі з податку на прибуток 1136 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28140 Поточні фінансові інвестиції 1160 Гроші та їх еквіваленти 1165 281580 269867,56 Витрати майбутніх періодів 1170 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом II 1195 315783,8 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 370665,5 Баланс 1300 512433,8 684104,1 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 527700 527700 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23325,7 Неоплачений капітал 1425 ( 15266,2) (15266,2) Вилучений капітал 1430 Усього за розділом I 1495 512433,8 535759,5 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 Довгострокові кредити банків 1510 Інші довгострокові зобов’язання 1515 Довгострокові забезпечення 1520 Цільове фінансування 1525 Усього за розділом II 1595 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 142973,6 розрахунками з бюджетом 1620 у тому числі з податку на прибуток 1621 розрахунками зі страхування 1625 розрахунками з оплати праці 1630 5371 Поточні забезпечення 1660 Доходи майбутніх періодів 1665 Інші поточні зобов’язання 1690 Усього за розділом IІІ 1695 148344,6 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 Баланс 1900 -512433,8 684104,1 Керівник Федоришин Іван Іванович Головний бухгалтер