0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку та форма звітності (ID:104280)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 58
Рік виконання: 2015
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4 1.1 Поняття, зміст та значення бухгалтерського балансу 4 1.2 Види бухгалтерських балансів 8 1.3 Структура бухгалтерського балансу 9 1.4 Типи змін у бухгалтерському балансі, зумовлені господарськими операціям 12 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 18 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 58
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на ____________ 20__ р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 первісна вартість 1001 накопичена амортизація 1002 Незавершені капітальні інвестиції 1005 12350 Основні засоби 1010 196650 325171,6 первісна вартість 1011 265430 374359,9 знос 1012 68780 49188,3 Інвестиційна нерухомість 1015 Довгострокові біологічні активи 1020 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 інші фінансові інвестиції 1035 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Відстрочені податкові активи 1045 Інші необоротні активи 1090 Усього за розділом I 1095 196650 337521,6 II. Оборотні активи Запаси 1100 7033,8 8613,76 Поточні біологічні активи 1110 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 27170 50949 Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 924,9 з бюджетом 1135 12552,39 у тому числі з податку на прибуток 1136 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28140 Поточні фінансові інвестиції 1160 Гроші та їх еквіваленти 1165 281580 269867,56 Витрати майбутніх періодів 1170 Інші оборотні активи 1190 Усього за розділом II 1195 315783,8 371047,7 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 512433,8 708569,3 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 527700 527700 Капітал у дооцінках 1405 Додатковий капітал 1410 Резервний капітал 1415 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23912,1 Неоплачений капітал 1425 ( 15266,2) (15266,2) Вилучений капітал 1430 Усього за розділом I 1495 512433,8 536345,9 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 Довгострокові кредити банків 1510 Інші довгострокові зобов’язання 1515 Довгострокові забезпечення 1520 Цільове фінансування 1525 Усього за розділом II 1595 IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 166852,4 розрахунками з бюджетом 1620 у тому числі з податку на прибуток 1621 розрахунками зі страхування 1625 розрахунками з оплати праці 1630 5371 Поточні забезпечення 1660 Доходи майбутніх періодів 1665 Інші поточні зобов’язання 1690 Усього за розділом IІІ 1695 172223,4 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 Баланс 1900 -512433,8 708569,3 Керівник Федоришин Іван Іванович Головний бухгалтер КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01 Підприємство _______ ТзОВ “Випічка”__________________ за ЄДРПОУ 1234567 (найменування) Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за __________________ 20__ р. Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 26742,5 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (17687,1) ( ) Валовий: прибуток 2090 9055,4 збиток 2095 ( ) ( ) Інші операційні доходи 2120 39580 Адміністративні витрати 2130 (1880,3 ) ( ) Витрати на збут 2150 ( ) ( ) Інші операційні витрати 2180 (17594 ) ( ) Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 29161,1 збиток 2195 ( ) ( ) Дохід від участі в капіталі 2200 Інші фінансові доходи 2220 Інші доходи 2240 Фінансові витрати 2250 ( ) ( ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( ) Інші витрати 2270 ( ) ( ) Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 29161,1 збиток 2295 ( ) ( ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5249 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 23912,1 збиток 2355 ( ) ( ) ВИСНОВКИ Метою державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні є: – створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів; – удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Регулює питання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерство фінансів України, яке затверджує національні положення бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та національних Положень бухгалтерського обліку. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування. Важливу роль у формуванні облікової політики відіграє Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою: – організації розробки та розгляду проектів національних положень бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; – удосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні; – методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збирання та обробки обліково-економічної інформації; – розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів. Методологічна рада з бухгалтерського обліку утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, представників громадських організацій бухгалтерів та аудиторів України. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її персональний склад затверджуються міністром фінансів України. Питання державного регулювання бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах висвітлені у прийнятих законах та інших нормативних документах. Так, Закон про бухгалтерську справу, ухвалено у Великобританії, Бельгії, Швеції, Іспанії. У Франції діє Загальний план ведення бухгалтерії, у Німеччині – Закон про бухгалтерські директиви. Не залежно від назви нормотворчого документа, всі вони регулюють на державному рівні питання ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності. Після Міністерства фінансів України наступною важливою установою, яка здійснює керівництво обліком є Державний комітет статистики України. Відповідно до Закону України «Про державну статистику» від 13 липня 2000 р. Держкомстат України організовує і проводить статистичне спостереження, аналіз та надання користувачам інформації про соціально-економічні явища і процеси. Держкомстат розробляє систему показників, за якими ведеться облік, уніфікує форми звітності, розробляє і затверджує типові форми первинного обліку. Формування та подання облікової інформації, яка використовується для складання фінансової звітності підприємств, Міністерство фінансів погоджує з Державним комітетом статистики. Квартальна та річна фінансова звітність підприємства за встановленими формами обов'язково подаються органам державної статистики для узагальнення та розрахунку макроекономічних показників.