066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

“Облік, аналіз та аудит товарно-матеріальних цінностей” (на прикладі підприємства ТОВ «Карат») (ID:114142)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 114
Рік виконання: 2012
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ І. ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.1 Сутність товарно-матеріальних цінностей, їх класифікація та функції в господарській системі підприємства 1.2 Методологічні підходи до аналізу товарно-матеріальних цінностей 1.3 Нормативно-правова база аудиту товарно-матеріальних цінностей Висновки до першого розділу РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК ТОВАРНОМАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ТОВ «КАРАТ» 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «Карат» 2.2. Документальне оформлення руху товарно-матеріальних цінностей 2.3. Облік надходження товарно-матеріальних цінностей 2.4 Облік вибуття товарно-матеріальних цінностей 2.5. Облік переоцінки товарно-матеріальних цінностей. 2.6 Вдосконалення обліку товарно-матеріальних цінностей в умовах автоматизованої обробки інформації Висновки до другого розділу РОЗДІЛ ІІІ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ТОВ «КАРАТ» 3.1. Аналіз виконання плану матеріально технічного постачання 3.2. Аналіз складських запасів сировини та матеріалів. 3.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів та їх вплив на обсяг продукції 3.4. Резерви збільшення обсягів випуску продукції за рахунок предметів праці Висновки до третього розділу РОЗДІЛ IV АУДИТ РУХУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНО- МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ТОВ «КАРАТ» 4.1. Завдання та інформаційне забезпечення аудиту товарно-матеріальних цінностей 4.2 Внутрішній аудит товарно-матеріальних цінностей Висновки до четвертого розділу РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ПІДПРИЄМСТВІ Висновки до п’ятого розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Для нормального функціонування підприємств потрібно, щоб їх власники, приймаючи рішення, мали правдиву й об’єктивну інформацію про майно, фінансовий стан і результати роботи. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку. Актуальність обраної нами теми полягає в тому що, економічні перетворення, які здійснюються в Україні, потребують удосконалення управління товарно-матеріальними цінностями. Ефективність управління товарно-матеріальними цінностями підприємства істотно впливає на результати господарської діяльності й обумовлюється зовнішніми та внутрішніми факторами. Особливої актуальності набуває проблема подальшого вдосконалення методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту товарно-матеріальними цінностями, які є наймобільнішим складником ресурсів підприємства. Від ступеня ефективності використання товарно-матеріальними цінностями залежить стан суб’єкта господарювання. Метою написання дипломної роботи по матеріалах ТОВ «Карат», є вивчення діяльності за основними техніко-економічними показниками, дослідження побудови обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, виявлення недоліків в організації їх обліку та надання пропозицій щодо його вдосконалення, виявлення за діючою методикою аналізу структури і динаміки використання товарно-матеріальних цінностей, виявлення резервів збільшення випуску продукції за рахунок покращення використання товарно-матеріальних цінностей. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі необхідно вирішити такі завдання:  Вивчити облік товарно-матеріальних цінностей виробництва та проведення їх класифікації в умовах ринку;  Вивчити організаційно-економічну діяльність підприємства;  Опрацювати аналітичний і синтетичний облік товарно-матеріальних цінностей;  Опрацювати використання товарно-матеріальних цінностей в умовах автоматизації робочого місця бухгалтера;  Вивчити аналіз ефективності використання товарно-матеріальних цінностей;  Провести аналіз наявності, структури і динаміки товарно-матеріальних цінностей;  Ознайомитись з методикою проведення аудиту руху та використання товарно-матеріальних цінностей. Об’єктом є сукупність фінансово-господарських операцій, пов’язаних з формуванням і використанням товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Карат». Предметом є методика обліку, аналізу і аудиту товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Карат». Методи дослідження. Використовувались наукові методи, що ґрунтуються на діалектичному пізнанні та об’єктивних законах економіки. Теоретичні аспекти досліджувались із застосуванням методів індукції і дедукції, за допомогою яких визначено місце товарно-матеріальних цінностей у системі обліку, а також уточнено ключові терміни, пов’язані з обліком цих об’єктів. У розробку питань теорії й методології обліку, аналізу і аудиту товарно-матеріальних цінностей вагомий внесок зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: Б.І. Адамов, Н.А. Басіна, С.Л. Береза, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Бучнєв, Д.В.Василичев, Глен Велш, Даніел Шорт, Л.А. Демчук, Н.І. Дорош, В.М.Іваненко, А.М.Карбовник. Інформаційною базою написання дипломної роботи є законодавчі акти України, нормативна документація та галузеві інструкції, що регламентують організацію обліку та аналізу використання товарно-матеріальних цінностей, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали органів державної статистики, облікові дані ТОВ «Карат» за 2010-2011рр. РОЗДІЛ І. ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.1 Сутність товарно-матеріальних цінностей, їх класифікація та функції в господарській системі підприємства Однією із основних складових частин економічних ресурсів, які в свою чергу являються основним елементом економічного потенціалу як окремого підприємства, так і суспільства в цілому є предмети праці – засоби виробництва, речова форма функціонування живої праці, на яку впливає людина за допомогою засобів праці з метою виготовлення матеріальних благ. Усі засоби, які можуть служити людині для задоволення її потреб, називаються благами. Всі корисності, які не даються природою даремно і в готовому вигляді, а є результатом праці, носить назву цінностей. Відповідно, в економічній сфері застосовується таке поняття як “матеріальні цінності”. А сукупність всіх цінностей, які знаходяться в розпорядженні підприємства, складають його майно і формують поняття “запаси” [17, С.152]. Згідно з Положенням бухгалтерського обліку 9 ”Запаси”, запаси - це активи, які:  утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;  перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;  активи, що утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Запаси призначені для виробництва продукції, надання послуг або для перепродажу потягом короткого періоду часу, визнаються активом, якщо:  існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням;  їх вартість може бути достовірно визначена.