066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Фінансова звітність підприємства №2 (ID:137561)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 36
Рік виконання: 2016
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................................................................5 РОЗДІЛ 1. Фінансова звітність підприємства…………………………………………7 РОЗДІЛ 2. Характеристика підприємства ......................................................................13 РОЗДІЛ 3. Аналіз фінансової звітності філії “Транс-Капітал” ПрАТ “АТП “Атлант”………………………………………………………………………………….17 3.1 Аналіз майна підпиємства..........................................................................................17 3.2 Аналіз поточної платоспроможності підприємства ................................................23 3.3 Аналіз перспективної платоспроможності підприємства…………………………27 3.3.1 Оцінка рівня фінансової стійкості…………………………………………… 27 3.3.2 Аналіз ділової активності……………………………………………………...30 3.3.3Аналіз ефективності роботи підприємства……………………………………31 ВИСНОВКИ.......................................................................................................................34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................................36
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП В умовах ринкової економіки фінансова звітність господарюючих суб’єктів є основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз – це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Його сутність полягає в оцінці та прогнозуванні фінансового стану підприємства за даними бухгалтерської звітності та обліку. Фінансовий аналіз є основою для управління фінансами підприємства. В узагальненому вигляді він охоплює три головні напрямки: 1) оцінювання фінансових потреб підприємства; 2) розподіл грошових потоків залежно від конкретних планів підприємства, визначення додаткових обсягів залучених фінансових ресурсів та каналів їх одержання – пошук внутрішніх резервів для розширення бази формування власних фінансових ресурсів, кредити комерційних банків, кошти інституційних інвесторів,додаткова емісія цінних паперів тощо; 3) забезпечення системи фінансової звітності, яка б об'єктивно відображала процеси та забезпечувала контроль за фінансовим станом підприємства. Основною метою фінансового аналізу є одержання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну й точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін у структурі капіталу, у розрахунках із кредиторами й дебіторами Він має важливе значення в економічній діяльності підприємства, оскільки дає змогу: 1) знаходити резерви покращення фінансового стану підприємства; 2) об'єктивно оцінювати раціональність використання усіх видів фінансових ресурсів; 3) 3)своєчасно вживати заходів щодо підвищення платоспроможності підприємства; 4) забезпечувати оптимальний виробничий та соціальний розвиток колективу за рахунок використання виявлених у ході аналізу резервів; 5) забезпечувати розроблення плану фінансового оздоровлення підприємства. Тому метою даної курсової роботи є отримання навичок фінансового аналізу і визначення показників, які характеризують діяльність підприємства, використовуючи дані звітних форм. Для досягнення поставленої мети у роботі передбачається ряд завдань, головними з яких є: 1) визначити сутність і значення фінансового аналізу; 2) провести аналіз фінансової звітності ПрАТ “АТП “Атлант”; 3) визначити показники, які характеризують діяльність підприємства та зробити висновки. Об'єктом дослідження є діяльність філії “Транс-Капітал” ПрАТ “АТП “Атлант”. Предметом дослідження в роботі виступає фінансова звітність ПрАТ АТП "АТЛАНТ". Джерелами інформації для аналізу фінансової звітності підприєм¬ства є Форма-1 «Баланс підприємс¬тва» та Форма -2 «Звіт про фінансові результати». РОЗДІЛ 1. Фінансова звітність підприємства Фінансова звітність є основним джерелом інформації при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. У фінансових звітах відображуються як фінансовий стан підприємства, так і результати його фінансово-господарської діяльності. Рух грошових коштів, у результаті якого поліпшуються або погіршуються фінансові показники підприємства, також знаходить відображення у фінансових звітах. Фінансові звіти дають змогу не тільки оцінити ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, а й вивчити і проаналізувати механізми управління власним капіталом і прибутком, що завжди важливо для акціонерів підприємства, його потенційних інвесторів і партнерів по бізнесу. Фінансові звіти відображають поточний фінансовий стан і фінансово-господарську діяльність підприємства або результати його минулої діяльності та фінансовий стан протягом попередніх періодів. Однак за їх допомогою можна не тільки зробити висновки про діяльність підприємства в минулому, а й оцінити перспективи розвитку та розробити заходи, спрямовані на підвищення ефективності його діяльності в майбутньому. Це свідчить про те, що фінансова звітність є необхідною і важливою складовою інформаційного забезпечення як фінансового менеджменту в цілому, так і окремих його розділів, зокрема фінансового аналізу, фінансового планування та прогнозування.[10] Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» No996 IV від 16 липня 1999 р. встановив правові засади складання фінансової звітності в Україні (набрав чинності з 1 січня 2000 р.). Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність , що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Фінансова звітність повинна бути правдивою, повною і неупередженою, складеною відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які не суперечать міжнародним стандартам. Відповідно до ст. 1 Закону про бухгалтерський облік користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень (рис. 1.1). Відповідно до ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» та п. 4. П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» метою складання фінансової звіт¬ності є надання користувачам для прийняття рішень повної, прав¬дивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. [1] Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством. Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприємство повинне дотримуватись вимог П(с)БО, а також Порядку подання фінансової звітності, зат¬вердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, який визначає суб’єктів подання звітності, звітний період, склад та терміни її подання. Відповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво підприємства.[2] Рис. 1.1. Групи користувачів бухгалтерської звітності Фінансова звітність підприємства(крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’ єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: Баланс (форма № 1), Звіт про фінансові результати або Звіт про прибутки та збитки (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт про власний капітал (форма № 4) та примітки до звітів (для суб'єктів малого підприємництва — Баланс та Звіт про фінансові результати.). Сукупність цих форм звітності дає змогу отримати інформацію про всі види діяльності підприємства (операційну, фінансову, інвестиційну), його майновий стан, фінансові ресурси, результати виробничої діяльності та грошові потоки, які забезпечують цю діяльність (рис. 2.1)[6]. Іншими словами, за допомогою фінансової звітності можна отримати комплексну оцінку діяльності суб'єкта господарювання, визначити його економічний потенціал та оцінити перспективи розвитку. Рис. 2.1. Розкриття основних видів діяльності підприємства у фінансовій звітності Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо: • придбання, продажу та володіння цінними паперами; • участі в капіталі підприємства; • оцінки якості управління;