0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Облік і аудит основних засобів ТОВ «Нафтогазспецмонтаж» (ID:205369)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 111
Рік виконання: 2015
Вартість: 2000
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 1 ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «НАФТОГАЗСПЕЦ-МОНТАЖ» ТА ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1 Організаційно-технологічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку основних засобів 1.2 Економічна сутність поняття «основні засоби» та їх класифікація 1.2.1 Організація обліку основних засобів 1.2.2 Документальне оформлення операцій з обліку основних засобів 1.2.3 Синтетичний і аналітичний облік основних засобів 1.3 Методика проведення аудиту основних засобів 1.4 Перелік основних нормативних документів, що регулюють діяль-ність підприємства та встановлюють правила ведення бухгалтерського об-ліку та відображення у фінансовій звітності ОЗ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТОВ «НАФТОГАЗСПЕЦМОНТАЖ» 2.1 Оцінка системи обліку і контролю основних засобів на підприємстві 2.2 Проведення аналітичних процедур для визначення основних тен-денцій стану та руху основних засобів 3 АУДИТ ОЗ ТОВ «НАФТОГАЗСПЕЦМОНТАЖ» 3.1 Планування аудиторської перевірки 3.2 Оцінка системи внутрішнього контролю 3.3 Перевірка по суті 3.4 Завершення аудиторської перевірки ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1 ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «НАФТОГАЗСПЕЦ-МОНТАЖ» ТА ПЕРЕДУМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1 Організаційно-технологічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку основних засобів ТОВ «Нафтогазспецмонтаж» є господарською одиницею, яка заснована на приватній власності з правом найму робочої сили, функціонує на принципах по-вної економічної і правової самостійності. Учасниками товариства є фізичні особи: Бицюк Анатолій Васильович та Холод Віктор Петрович. Підприємство є юридичною особою, володіє відособленим майном, в тому числі, тим, що передали йому засновники, має самостійний баланс, у відповідно-сті з діючим законодавством може набувати майнових та особистих немайнових прав і виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах. Підприємство має свій розрахунковий і валютний рахунок у банку, ембле-мну та круглу печатку, штампи з повним своїм найменуванням, бланки, знаки обслуговування та торговельну марку. Місцезнаходження підприємства: вул. Щорса 26-Ф А, смт. Калинівка, Ва-сильківський район, Київська область. У своїй діяльності підприємство керується Цивільним та Господарським кодексами України, іншим законодавством України та Статутом, який наведений в Додатку Б. Метою створення товариства є здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, надання послуг населенню, а також задово-лення матеріальних і соціально-побутових потреб та інтересів учасників товари-ства і членів трудового колективу товариства . Предметом діяльності товариства є: - будівництво інших споруд; - будівництво будівель; - газопровідні роботи; - рекламно-видавнича діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних компаній та надання інформаційних послуг; - надання транспортних послуг, пов’язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення; внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізнич-ним та автомобільним транспортом; - здійснення операцій з металобрухтом: збирання, заготівля, переробка, транспортування та реалізація брухту чорних і кольорових металів; організація лісорозборок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пило-матеріалів, меблів та інших виробів із дерева. Органами управління та контролю за діяльністю Підприємства є: - збори учасників; - директор; - ревізійна комісія. Вищим органом управління є Збори учасників, у виключну компетенцію яких входить: - визначення основних напрямків діяльності Підприємства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; - внесення змін і доповнень до статуту Підприємства; - обрання та відкликання директора та членів Ревізійної комісії; - затвердження річних результатів діяльності Підприємства, включаючи його дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозді-ли, якщо такі є, затвердження звітів і висновків Ревізійної Комісії, порядку роз-поділу прибутку, визначення порядку покриття збитків; - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Підприємства, визначення його організаційної структури. Поточне керівництво Підприємством здійснюється директором підприємс-тва. Директор товариства обирається Зборами учасників. До компетенції дирек-тора входять всі питання, що стосуються діяльності Підприємства, крім тих, що належать до виключної компетенції зборів засновників. Директор визначає фор-ми, розміри і види оплати праці робітників, готує накази, розпорядження, ін-струкції та інші акти по питаннях, що входять в його компетенцію. Директор приймає на роботу і призначає на посаду робітників Підприємс-тва, встановлює посадові обов'язки, оклади, тарифи, заохочує працівників, що відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення. Джерелами формування майна підприємства є: грошові та матеріальні вклади власників; доходи, одержані від господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредит банків та інших кредиторів; інші джерела, не заборонені законодавчими актами України. Статутний фонд Підприємства складає 52500 грн. Він сформований за ра-хунок внесків засновників у вигляді грошових коштів. Узагальненим показником фінансової діяльності підприємства є його при-буток, який формується за рахунок доходів від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплат процентів по кредитах, а також передбачених законодавством податків і платежів до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахун-ків, залишається у повному розпорядженні Підприємства та розподіляється згід-но з рішенням Зборів учасників. Підприємство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтер-ську і статистичну звітність в установленому порядку і несе відповідальність за їх достовірність. Підприємство несе відповідальність у встановленій законодавством формі і в порядку за своєчасне виконання своїх обов'язків перед бюджетом, банками, засновником, постачальниками, споживачами та іншими фізичними і юридич-ними особами. Ведення обліку на підприємстві здійснюється відповідно до облі-кової політики. Бухгалтерський облік як важливе інформаційне джерело для управління підприємством та зовнішніх користувачів повинен бути відповідним чином ор-ганізований. Організація бухгалтерського обліку передбачає розробку його облі-кової політики. Термін «облікова політика», визначений Законом України «Про бухгалтер-ський облік і фінансову звітність в Україні», означає сукупність принципів, ме-тодів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності. Однак, облікова політика також визначає способи організа-ції та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, з урахуванням конкрет-них умов його діяльності, при чому має враховувати такі важливі фактори як: форму власності та організаційно-правову структуру підприємства; вид економі-чної діяльності, що зумовлює особливості та умови облікової роботи; параметри підприємства за обсягами діяльності, номенклатури продукції і чисельності пра-цюючих, тощо; відносини з податковою системою, наявність пільг та умови їх отримання; умови забезпечення підприємства ресурсами та умови реалізації го-тової продукції; рівень забезпеченості кваліфікованими обліковими працівника-ми; умови організації та стимулювання праці, відповідальності, тощо. Формуючи облікову політику, необхідно керуватися основними принци-пами бухгалтерського обліку та фінансової звітності (обачності, повного висвіт-лення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповіднос-ті доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника та періодичності). Адже обрана облікова політика застосовується підприємством з року в рік і у будь-якому разі повинна залиша-тися незмінною принаймі протягом календарного року (з 1 січня по 31 грудня). Зміна облікової політики можлива у випадках, передбачених національними по-ложеннями бухгалтерського обліку, у зв'язку зі змінами в законодавстві, розроб-кою і застосуванням нових методів ведення бухгалтерського обліку або суттєви-ми змінами в умовах роботи чи структурі підприємства. Якщо такі зміни відбу-лись, то про це ґрунтовно повідомляється у пояснювальній записці до річної зві-тності. Облікову політику підприємство визначає самостійно в особі його керів-ника та головного бухгалтера відповідним наказом чи розпорядженням. Наказ про облікову політику - документ внутрішньогосподарського корис-тування, що повинен повно відображати особливості організації та ведення бух-галтерського обліку і складання звітності на підприємстві. Форма і зміст наказу на сьогодні не регламентується.