066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:333843)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 17
Рік виконання: 2020
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Виконання практичної частини здійснюється в такій послідовності: 1) записати умову наскрізної задачі згідно з варіантом, який визначається згідно порядкового номера в списку академічної групи студента; 2) на підставі журналу реєстрації господарських операцій (табл. 1): - проставити кореспонденцію рахунків; - визначити відповідні суми; - заповнити табл. 2-11; - скласти первинні бухгалтерські документи: авансовий звіт; видатковий касовий ордер; накладну; картку складського обліку матеріалів; товарно-транспортну накладну; податкову накладну; платіжне доручення. 3) відкрити схеми синтетичних та аналітичних рахунків і записати в них господарські операції із журналу реєстрації, визначити обороти і кінцеве сальдо; 4) скласти оборотно – сальдові відомості за синтетичними і аналітичними рахунками; 5) скласти баланс (звіт про фінансовий стан) за формою №1 на кінець звітного періоду. Довідкові дані про підприємство та його облікову політику Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Лотос» є підприємством з колективною формою власності, займається пошиттям жіночого одягу, являється платником податку на прибуток на загальних підставах та платником ПДВ. Підприємство працює на основі повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, поточний рахунок в національній валюті № 27000204096766 в АКБ «ПриватБанк», м. Київ за МФО 305299. ПАТ присвоєний ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 23172534; КОАТУУ – 342176; КФВ – 1760; СПОДУ – 4272; ЗКГНГ – 70; КВЕД – 7014. Юридична і фактична адреса товариства: 04134, м. Київ, Оболонський проспект, №20. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис і систему оплати праці. Чисельність працівників – 20 чоловік. Засновниками підприємства є: Іванченко Т.В., Зайченко С.П. Право першого підпису має директор Денисенко К.М. Право другого підпису має головний бухгалтер Стамбірська В.В. Матеріально відповідальна особа за основні засоби, необоротні активи і товари – Чистякова В.А. Касир – Нечипорчук В.І. Елементами облікової політики підприємства згідно наказу №1 від 05.01.2018 р. є: - для нарахування амортизацій основних засобів використовується метод прямолінійного нарахування; малоцінних оборотних активів – 100 %. - розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу; - списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO; - для обліку витрат застосовуються рахунки класу 9; - перелік змінних загальновиробничих витрат: • матеріальні витрати; • витрати на оплату праці (35% нарахованої зарплати і премій); • витрати на соціальне страхування (35% нарахованих відрахувань); • інші операційні витрати. Вихідні дані 1. Залишки по синтетичних рахунках ПАТ «Лотос» станом на 31 грудня 2017 р. № Назва статті Сума, грн. 1 Готівка (30) 400 2 Знос (амортизація) необоротних активів (13) 1200 3 Готова продукція (26) 21400 4 Додатковий капітал (42) 2000 5 Розрахунки за страхуванням (65) 1000 6 Розрахунки з різними дебіторами (37) 300 7 Незавершене виробництво (23) 2000 8 Розрахунки за виплатами працівникам (66) 4000 9 Розрахунки за податками і платежами (64) 3000 10 Зареєстрований капітал (40) 66000 11 Рахунки в банках (31) 37000 12 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44) 1700 13 Основні засоби (10) 27800 14 Розрахунки з постачальниками і підрядниками (63) 12000 15 Виробничі запаси (20) 3000 16 Розрахунки за іншими операціями (68) 1000 2. Розшифровка до статті „Виробничі запаси” № з/п Найменування статті Одиниця виміру Кількість Сума, грн.. 1 Тканина „Магнолія” м. 40 2100 2 Нитки шт. 125 500 3 Ґудзики компл. 50 100 4 Транспортно-заготівельні витрати - - 300 Разом х х 3000 3. Розшифровка до статті „Готова продукція” № з/п Найменування сировини Одиниця виміру Кількість Облікова собівартість Фактична собівартість 1 Спідниці шт. 50 11250 11400 2 Блузи шт. 40 9800 10000 Разом х х 21050 21400 4. Розшифровка до статті „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” № Постачальник Сума, грн. 1 База „Укртекстильторг” 6500 2 ТОВ „Фурнітура” 5500 Разом 12000 5. Розшифровка до статті „Незавершене виробництво”. Сальдо рахунку 23 „Виробництво” № з/п Назва статті затрат По виробах Разом Спідниці Блузи 1 Сировина і матеріали 850 260 1110 2 Зарплата виробничого персоналу 400 150 550 3 Відрахування на соціальне страхування 150 60 210 4 Загальновиробничі витрати 100 30 130 Разом 1500 500 2000 Журнал господарських операцій № п/п Назва операції Сума 1 Виписка з поточного рахунку в банку: 1.1. Отримана по чеку готівка і оприбуткована в касу 3820 1.2. Перераховано в бюджет податки 320 1.3. Перераховано органам соцстраху 250 2 Авансовий звіт №1 від 5.01.18р. Витрачено на відрядження для виробничих цілей 315 3 Видатковий касовий ордер № 1 від 5.01.18р. і платіжні відомості: 3.1. Виплачено згідно авансового звіту №1 315 3.2. Виплачена заробітна плата за грудень 2017р. 3920 4 Товарно-транспортна накладна № 17 від 5.01.18р., картки складського обліку матеріалів Надійшло і оприбутковано на склад від бази „Укртекстильторг” за ціною придбання (без ПДВ) всього: тканина „Магнолія” – 40м по 60,00 грн. 40*60= 2400 2400 нитки – 100 шт. по 5,00 грн. 100*5=500 500 крім того ПДВ (податкова накладна №17 від 5.01.18р.) (2400+500)*0,2= 580 580 Акцептовані (визнані) витрати на транспортування (без ПДВ) Оплата сировини і транспортних послуг не проведена 78 5 Лімітно-забірні картки №1-3 від 7.01.18р. Передано на виробництво матеріали (табл.2): тканина „Магнолія” на виготовлення: спідниць – 20м 1050 блуз – 10м 525 нитки на виготовлення: спідниць – 7 шт. 28 блуз – 3 шт. 12 ґудзики на виготовлення: спідниць – 10 компл. 20 блуз – 5 компл. 10 6 Списуються транспортно-заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів, використаних на виробництво (табл.3): спідниць 74,12 блуз 36,92 7 Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості: 7.1. Нараховані заробітна плата і премія: 67900 виробничому персоналу, зайнятому виготовленням: 37500 спідниць 15900 блуз 21600 загальновиробничому персоналу 15100 апарату управління підприємством 15300 7.2. Утримано податок з доходів фізичних осіб 67900*0,18 = 12222 12222 7.3. Утримано військовий збір 67900*0,015 = 1018,5 1018,5 8 Довідка бухгалтерії. Здійснено відрахування єдиного соціального внеску від суми зарплати, нарахованої: виробничому персоналу, зайнятому виготовленням: спідниць 15900*0,22 = 3498 3498 блуз 21600*0,22 = 4752 4752 загальновиробничому персоналу 15100*0,22 = 3322 3322 апарату управління підприємством 15300*0,22 = 3366 3366 9 Нараховано знос основних засобів підприємства: загальновиробничого призначення 1300 загальногосподарського призначення 2000 10 Накладна № 14 від 20.01.18р. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (за обліковими цінами): спідниці – 120 шт. по 225,00 грн. 120*225 = 27000 27000 блузи – 50 шт. по 245,00 грн. 50*245 = 12250 12250 11 Рахунок-фактура від рекламної агенції „Гроші і світ” №23 від 17.01.18р. Надані рекламні послуги (без ПДВ) 3700 12 Товарно-транспортна накладна № 189387 від 22.01.18р. Відвантажено покупцям готову продукцію (за обліковими цінами): спідниці – 80 шт. по 225,00 грн. 80*225 = 18000 18000 блузи – 40 шт. по 245,00 грн. 40*245 = 9800 9800 13 Відображена реалізація готової продукції за відпускними цінами 59800 14 Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 59800/6 = 9966,67 9966,67 (податкова накладна № 134 від 22.01.18р.) 15 Рахунок –фактура від АТП 13070. Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої продукції (без ПДВ) 154 16 Виписка з поточного рахунку в банку, платіжні доручення: Надійшов платіж від покупців за відвантажену продукцію 59800 Оплачені рахунки постачальників за отриману раніше сировину: бази „Укртекстильторг” 6500 ТОВ „Фурнітура” 5500 17 Списуються загально виробничі витрати (табл. 4,5,6): в т.ч. на собівартість виробництва: спідниць 2903,42 блуз 3944,28 на собівартість реалізованої продукції 13189,3 18 В кінці місяця відображається відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової вартості (табл. 7,8,9): спідниці (червоне сторно) 3821,46 блузи 17932,2 19 В кінці місяця відображається відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від облікової вартості (табл. 10) спідниці (червоне сторно) 805,5 блузи 200 20 Дохід від реалізації списано на фінансові результати 59800-9966,67 = 49833,33 49833,33 21 Витрати діяльності списано на фінансові результати собівартість реалізації 18000+9800+13189,3-805,5+200 = 40383,8 40383,8 адміністративні витрати 15300+3366+2000 = 20666 20666 витрати на збут 3700+154 = 3854 3854 22 Довідка бухгалтерії. Нараховано податок на прибуток. 49833,33 – 40383,8- 20666- 3854 = -15070,47 - 23 Податок на прибуток списано на фінансові результати - 24 Розраховано чистий прибуток (збиток) 15070,47
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову