0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599458)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 6
Рік виконання: 2022
Вартість: 75
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 1 Публічним акціонерним товариством здійснена підписка на додатковий випуск 100 000 акцій. Номінальна вартість 1 акції – 100 грн. У договорі з засновниками (передплатниками) визначена вартість розміщення акцій вища за номінальну: 135 грн. Отримані на розрахунковий рахунок внески від акціонерів за 60 000 акцій та за 30 000 акцій отримано 30% їх вартості. На зборах акціонерів було прийнято рішення про погашення заборгованості за акціями нарахованими дивідендами. Необхідно відобразити господарські операції щодо додаткового випуску акцій. Завдання 2 Засновниками — фізичними особами ТОВ було прийнято рішення про нарахування і виплатудивідендів за підсумками 2021 року в сумі 100000 грн. Виплату дивідендів вирішено здійснити в «натуральній» формі. Причому така «натуральна» виплата здійснюється шляхом купівлі учасниками товарів у ТОВ з подальшим заліком взаємних вимог та різницею виплати у безготівковій формі. Учасникам виданий товар на суму 90000 грн. (собівартість — 70000 грн.). Необхідно відобразити бухгалтерські проведення по даних операціях. 1 Дооцінка необоротних активів (основних засобів та нематеріальних активів) впливає на: a b c d a) збільшення витрат діяльності підприємства; b) збільшення доходів отриманих підприємством у звітному періоді; c) збільшення первісної вартості, накопиченого зносу, капіталу у дооцінках; d) збільшення капітальних інвестицій підприємства. 2 АТ які розміщують і прості, і привілейовані акції повинні мати резервний капітал у розмірі не менше: a b c d a) 10 % від статутного капіталу; b) 15% від статутного капіталу; c) 20 % від статутного капіталу; d) 25% від статутного капіталу. 3 Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати: a b c d a) 100 акціонерів; b) 150 акціонерів; c) 200 акціонерів; d) 250 акціонерів. 4 Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування АТ, може здійснюватися: a b c d a) грошовими коштами, борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є засновник та векселів; b) грошовими коштами, цільовим фінансуванням, борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є засновник та векселів; c) грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку; d) всі відповіді вірні. 5 Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) становить: a b c d a) 950 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації АТ; b) 1000 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації АТ; c) 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації АТ; d) 1550 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації АТ; 6 Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства: a b c d a) бюджетні кошти; b) кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі; c) майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації; d) всі відповіді вірні. 7 Для досягнення встановленого статутом АТ розмір резервного капіталу (щорічних відрахувань) не може бути меншим ніж: a b c d a) 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік; b) 7 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік; c) 10 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік; d) 15 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. 8 Резервний капітал АТ створюється для: a b c d a) покриття збитків товариства; b) виплати дивідендів за привілейованими акціями; c) додатково передбачені Законами інші напрями використання резервного капіталу; d) всі відповіді вірні. 9 Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати: a b c d a)5 відсотків; b)10 відсотків; c)15 відсотків; d) 25 відсотків. 10 Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з: a b c d a) чистого прибутку звітного року; b) нерозподіленого прибутку минулих років; c) резервного капіталу або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями; d) всі відповіді вірні. 11 Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою: a b c d a) статутного капіталу; b) пайового капіталу; c) додаткового капіталу; d) резервного капіталу. 12 Сальдо рахунку 46 «Неоплачений капітал»: a b c d a) збільшує суму дебіторської заборгованості підприємства; b) зменшує суму дебіторської заборгованості підприємства; c) вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу підприємства; d) додається при визначенні суми власного капіталу підприємства. 13 Сальдо рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» АТ повинно відповідати: a b c d a) розміру статутного капіталу, зафіксованому у статутних документах підприємства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства; b) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані ними акції товариства; c) сумарній вартості активів товариства; d) всі відповіді вірні. 14 У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше ніж: a b c d a) 10 % статутного (складеного) капіталу; b) 25% статутного (складеного) капіталу; c) 15% статутного (складеного) капіталу; d) 5% статутного (складеного) капіталу. 15 Акціонерне товариство має право викуповувати у акціонера акції, що належать йому для: a b c d a) наступного перепродажу; b) розповсюдження серед своїх працівників; c) анулювання; d) всі відповіді вірні. 16 Підприємство здійснює свою діяльність на протязі декілька років, вартість його власного капіталу дорівнює: a b c d a) Власний капітал = Активи підприємства; b) Власний капітал = Активи - Зобов’язання; c) Власний капітал = Активи + Зобов’язання; d) Власний капітал = Зобов’язання. 17 Сальдо рахунку 45 «Вилучений капітал»: a b c d a) зменшує суму статутного капіталу; b) вираховується при визначення величини власного капіталу; c) зменшує суму додаткового капіталу; d) додається при визначенні величини власного капіталу. 18 Для нарахування дивідендів по простих акціях джерелом може бути: a b c d a) нерозподілений прибуток та резервний капітал; b) нерозподілений прибуток; c) резервний капітал; d) додатковий капітал. 19 Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення: a b c d a) першого року з дня державної реєстрації товариства; b) другого року з дня державної реєстрації товариства; c) третього року з дня державної реєстрації товариства; d) четвертого року з дня державної реєстрації товариства. 20 Додатковий капітал товариства формується за рахунок: a b c d a) емісійного доходу; b) накопичених курсових різниць; c) безоплатно одержаних необоротних активів; d) всі відповіді вірні. 21 Первісною вартістю активів, внесених до статутного капіталу - є: a b c d a) сума фактичних витрат на їх придбання; b) поточна їх ринкова вартість; c) справедлива їх вартість, що погоджена із засновниками або експертним висновком; d) чиста реалізаційна вартість. 22 Власний капітал підприємства – це: a b c d a) різниця між борговими зобов’язаннями та вартістю майна підприємства; b) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань; c) майно підприємства; d) правильної відповіді не запропоновано. 23 До елементів власного капіталу не належить: a b c d a) додатковий капітал; b) вилучений капітал; c) залучений капітал; d) резервний капітал. 24 Сума, яку на дату реєстрації підприємства заявлено, але фактично не внесено засновниками до статутного капіталу, являє собою: a b c d a) резервний капітал; b) неоплачений капітал; c) пайовий капітал; d) інший додатковий капітал. 25 Зменшення резервного капіталу має місце у разі: a b c d a) виплати дивідендів за привілейовані акції за рахунок резервного капіталу; b) покриття збитків за рахунок резервного капіталу; c) інші цілі, визначені статутними документами та нормативно-правовими документами; d) всі відповіді вірні.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Завдання 1 Публічним акціонерним товариством здійснена підписка на додатковий випуск 100 000 акцій. Номінальна вартість 1 акції – 100 грн. У договорі з засновниками (передплатниками) визначена вартість розміщення акцій вища за номінальну: 135 грн. Отримані на розрахунковий рахунок внески від акціонерів за 60 000 акцій та за 30 000 акцій отримано 30% їх вартості. На зборах акціонерів було прийнято рішення про погашення заборгованості за акціями нарахованими дивідендами. Необхідно відобразити господарські операції щодо додаткового випуску акцій. Завдання 2 Засновниками — фізичними особами ТОВ було прийнято рішення про нарахування і виплатудивідендів за підсумками 2021 року в сумі 100000 грн. Виплату дивідендів вирішено здійснити в «натуральній» формі. Причому така «натуральна» виплата здійснюється шляхом купівлі учасниками товарів у ТОВ з подальшим заліком взаємних вимог та різницею виплати у безготівковій формі. Учасникам виданий товар на суму 90000 грн. (собівартість — 70000 грн.). Необхідно відобразити бухгалтерські проведення по даних операціях. 1 Дооцінка необоротних активів (основних засобів та нематеріальних активів) впливає на: a b c d a) збільшення витрат діяльності підприємства; b) збільшення доходів отриманих підприємством у звітному періоді; c) збільшення первісної вартості, накопиченого зносу, капіталу у дооцінках; d) збільшення капітальних інвестицій підприємства. 2 АТ які розміщують і прості, і привілейовані акції повинні мати резервний капітал у розмірі не менше: a b c d a) 10 % від статутного капіталу; b) 15% від статутного капіталу; c) 20 % від статутного капіталу; d) 25% від статутного капіталу. 3 Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати: a b c d a) 100 акціонерів; b) 150 акціонерів; c) 200 акціонерів; d) 250 акціонерів. 4 Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування АТ, може здійснюватися: a b c d a) грошовими коштами, борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є засновник та векселів; b) грошовими коштами, цільовим фінансуванням, борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є засновник та векселів; c) грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку; d) всі відповіді вірні. 5 Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) становить: a b c d a) 950 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації АТ; b) 1000 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації АТ; c) 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації АТ; d) 1550 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент реєстрації АТ; 6 Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства: a b c d a) бюджетні кошти; b) кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі; c) майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації; d) всі відповіді вірні. 7 Для досягнення встановленого статутом АТ розмір резервного капіталу (щорічних відрахувань) не може бути меншим ніж: a b c d a) 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік; b) 7 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік; c) 10 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік; d) 15 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. 8 Резервний капітал АТ створюється для: a b c d a) покриття збитків товариства; b) виплати дивідендів за привілейованими акціями; c) додатково передбачені Законами інші напрями використання резервного капіталу; d) всі відповіді вірні. 9 Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати: a b c d a)5 відсотків; b)10 відсотків; c)15 відсотків; d) 25 відсотків. 10 Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з: a b c d a) чистого прибутку звітного року; b) нерозподіленого прибутку минулих років; c) резервного капіталу або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями; d) всі відповіді вірні. 11 Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою: a b c d a) статутного капіталу; b) пайового капіталу; c) додаткового капіталу; d) резервного капіталу. 12 Сальдо рахунку 46 «Неоплачений капітал»: a b c d a) збільшує суму дебіторської заборгованості підприємства; b) зменшує суму дебіторської заборгованості підприємства; c) вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу підприємства; d) додається при визначенні суми власного капіталу підприємства. 13 Сальдо рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» АТ повинно відповідати: a b c d a) розміру статутного капіталу, зафіксованому у статутних документах підприємства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства; b) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані ними акції товариства; c) сумарній вартості активів товариства; d) всі відповіді вірні. 14 У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше ніж: a b c d a) 10 % статутного (складеного) капіталу; b) 25% статутного (складеного) капіталу; c) 15% статутного (складеного) капіталу; d) 5% статутного (складеного) капіталу. 15 Акціонерне товариство має право викуповувати у акціонера акції, що належать йому для: a b c d a) наступного перепродажу; b) розповсюдження серед своїх працівників; c) анулювання; d) всі відповіді вірні. 16 Підприємство здійснює свою діяльність на протязі декілька років, вартість його власного капіталу дорівнює: a b c d a) Власний капітал = Активи підприємства; b) Власний капітал = Активи - Зобов’язання; c) Власний капітал = Активи + Зобов’язання; d) Власний капітал = Зобов’язання. 17 Сальдо рахунку 45 «Вилучений капітал»: a b c d a) зменшує суму статутного капіталу; b) вираховується при визначення величини власного капіталу; c) зменшує суму додаткового капіталу; d) додається при визначенні величини власного капіталу. 18 Для нарахування дивідендів по простих акціях джерелом може бути: a b c d a) нерозподілений прибуток та резервний капітал; b) нерозподілений прибуток; c) резервний капітал; d) додатковий капітал. 19 Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення: a b c d a) першого року з дня державної реєстрації товариства; b) другого року з дня державної реєстрації товариства; c) третього року з дня державної реєстрації товариства; d) четвертого року з дня державної реєстрації товариства. 20 Додатковий капітал товариства формується за рахунок: a b c d a) емісійного доходу; b) накопичених курсових різниць; c) безоплатно одержаних необоротних активів; d) всі відповіді вірні. 21 Первісною вартістю активів, внесених до статутного капіталу - є: a b c d a) сума фактичних витрат на їх придбання; b) поточна їх ринкова вартість; c) справедлива їх вартість, що погоджена із засновниками або експертним висновком; d) чиста реалізаційна вартість. 22 Власний капітал підприємства – це: a b c d a) різниця між борговими зобов’язаннями та вартістю майна підприємства; b) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань; c) майно підприємства; d) правильної відповіді не запропоновано. 23 До елементів власного капіталу не належить: a b c d a) додатковий капітал; b) вилучений капітал; c) залучений капітал; d) резервний капітал. 24 Сума, яку на дату реєстрації підприємства заявлено, але фактично не внесено засновниками до статутного капіталу, являє собою: a b c d a) резервний капітал; b) неоплачений капітал; c) пайовий капітал; d) інший додатковий капітал. 25 Зменшення резервного капіталу має місце у разі: a b c d a) виплати дивідендів за привілейовані акції за рахунок резервного капіталу; b) покриття збитків за рахунок резервного капіталу; c) інші цілі, визначені статутними документами та нормативно-правовими документами; d) всі відповіді вірні.