0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599684)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 11
Рік виконання: 2022
Вартість: 125
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 1 Мета завдання: засвоїти облікову термінологію щодо балансу (звіту про фінансовий стан). Що необхідно зробити: Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміна Матеріал для виконання завдання 1 Термін Відповідь Визначення 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) А. Надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності 2. Валюта звітності Б.Елемент звіту, який відповідає критеріям, установленим Національним положенням (стандартом) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 3. Розкриття В.Сума (підсумковий показник) активу і пасиву балансу 4. Стаття балансу Г. Інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності 5 Суттєва інформація Ж. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал 6. Валюта балансу З. Грошова одиниця України Завдання 2 Мета завдання:набути практичних навичок зі складання балансу (звіту про фінансовий стан). Завдання 2.1 Що необхідно зробити: 1. Здійснити групування статей активів, зобов’язань і власного капіталу за їх місцезнаходженням в балансі (звіті про фінансовий стан) виробничого підприємства, вказуючи збільшують чи зменшують суми цих статей загальний підсумок балансу (табл. 1). 2. Скласти баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства на 31 грудня 201Х р. (табл. 2) на підставі даних табл.1. 3. Визначити суму зареєстрованого капіталу підприємства, враховуючи підсумки за розділами балансу та валюти балансу в цілому. Матеріал для виконання завдання 2.1 Таблиця 1 Активи, зобов’язання та власний капітал ТОВ «Всесвіт» станом на 31 грудня 201Х року № пор. Найменування об’єктів обліку Сума, грн. Баланс Назва статті балансу Розділ балансу Актив* Пасив* 1. Зареєстрований (статутний) капітал (суму визначити) 2. Виробничі запаси 30050 3. Грошові кошти в касі 200 4. Незавершені капітальні інвестиції 4700 5. Довгострокові кредити банків 100000 6. Готова продукція 91680 7. Додатковий капітал 1800 8. Забезпечення виплат відпусток 2000 9. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 860 10. Дебіторська заборгованість покупців за продані товари 67200 11. Поточні фінансові інвестиції 4800 12. Швидкозношувальні предмети 280 13. Основні засоби за первісною вартістю 309080 14. Резервний капітал 1200 15. Нематеріальні активи за первісною вартістю 5700 16. Дебіторська заборгованість за виданими авансами 5900 17. Інші дебітори 1700 18. Неоплачений капітал 13000 19. Поточні зобов’язання перед учасниками 6200 20. Векселі видані 7600 21. Векселі одержані 3800 22. Кредиторська заборгованість за товари постачальникам 52000 23. Поточні зобов’язання з оплати праці 30000 24. Знос основних засобів 4050 25. Цільове фінансування 2800 26. Поточні зобов’язання за страхуванням майна 12200 27. Накопичена амортизація нематеріальних активів 1100 Разом Х • Суми, що зменшують валюту балансу наводити у дужках. Таблиця 2 Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «Всесвіт» на ____________ 201__ р. (навчальна форма) тис. грн. АКТИВ Сума на кінець зв. п-оду 1 2 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: Первісна вартість Накопичена амортизація Основні засоби: Первісна вартість знос Незавершені капітальні інвестиції Усього за розділом I II. Оборотні активи Запаси Векселі одержані Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги Дебіторська заборгованість за виданими авансами Інша поточна дебіторська заборгованість Поточні фінансові інвестиції Грошові кошти та їх еквіваленти Усього за розділом II III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття БАЛАНС ПАСИВ I. Власний капітал Зареєстрований капітал Резервний капітал Додатковий капітал Неоплачений капітал Усього за розділом I II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Довгострокові кредити банків Довгострокові забезпечення Цільове фінансування Усього за розділом II IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Векселі видані Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками: За товари, роботи і послуги З бюджетом З оплати праці З учасниками Інші поточні зобов’язання Усього за розділом IІІ ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття БАЛАНС Завдання 2.2 Що необхідно зробити: 1. Здійснити групування статей активів, зобов’язань і власного капіталу за їх місцезнаходженням в балансі (звіті про фінансовий стан) торговельного підприємства, вказуючи збільшують чи зменшують суми цих статей загальний підсумок балансу (табл. 1). 2. Скласти баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства на 31 грудня 201Х р. (табл. 2) на підставі даних табл.1. 3. Визначити суму зареєстрованого капіталу підприємства, враховуючи підсумки за розділами балансу та валюти балансу в цілому. Матеріал для виконання завдання 2.2 Таблиця 1 Активи, зобов’язання та власний капітал ТОВ «Меркурій» станом на 31 грудня 201Х року № пор. Найменування об’єктів обліку Сума, грн. Баланс Назва статті балансу** Розділ балансу Актив* Пасив* 1. Зареєстрований (статутний) капітал (суму визначити) 2. Вилучені акції у акціонерів 1900 3. Грошові кошти в касі 800 4. Матеріали 400 5. Зобов’язання банку за короткостроковими кредитами 10000 6. Поточний рахунок в банку в національній валюті 135000 7. Внески до зареєстрованого капіталу іншого підприємства 50000 8. Спеціальний одяг термін користування якого менше року 300 9. Господарський інвентар 700 10. Заборгованість бюджету з податку на додану вартість 800 11. Заборгованість покупців за товари 98400 12. Заборгованість бюджету з податку на прибуток 500 13. Товари на складі 275600 14. Придбані облігації інших підприємств на термін більше року 6000 15. Будівля складу за первісною вартістю 309000 16. Нерозподілений прибуток 6200 17. Програмне забезпечення за первісною вартістю 5000 18. Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами на відрядження 500 19. Розрахунки з учасниками за нарахованими дивідендами 4000 20. Вантажні автомобілі за первісною вартістю 170000 21. Векселі одержані від покупців 9800 22. Поточні зобов’язання за ремонтні роботи рембуд¬кон¬торі 1200 23. Зобов’язання з оплати праці 60000 24. Знос основних засобів 19500 25. Заборгованість постачаль¬ни¬кам за одержані від них товари 112000 26. Поточні зобов’язання за страхуванням працюючих 24200 27. Накопичена амортизація нематеріальних активів 670 28. Резерв сумнівних боргів 700 Разом Х * Суми, що зменшують валюту балансу наводити у дужках. ** Для заповнення колонки слід користуватись діючою формою Балансу (Звіту про фінансовий стан) - формою № 1, передбаченою НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Таблиця 2 Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «Всесвіт» на ____________ 201__ р. (навчальна форма) тис. грн. АКТИВ Сума на кінець зв. п-оду 1 2 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: Первісна вартість Накопичена амортизація Основні засоби: Первісна вартість Знос Довгострокові фінансові інвестиції Усього за розділом I II. Оборотні активи Запаси Векселі одержані Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги Інша поточна дебіторська заборгованість Грошові кошти та їх еквіваленти Усього за розділом II III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття БАЛАНС ПАСИВ I. Власний капітал Зареєстрований капітал Нерозподілений прибуток Вилучений капітал Усього за розділом I II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Усього за розділом II IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банку Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками: За товари, роботи і послуги З бюджетом З оплати праці Зі страхування За нарахованими дивідендами Інші поточні зобов’язання Усього за розділом IІІ ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття БАЛАНС Завдання 3 Мета завдання: набути навичок визначення впливу господарських операцій на баланс підприємства. Що необхідно зробити: Визначити тип змін в балансі під впливом господарських операцій за даними табл. 1. Матеріал для виконання завдання 3 Таблиця 1 Господарські операції та їх вплив на баланс підприємства № з/п Назва документу Зміст господарської операції Тип змін в балансі під впливом господарської операції Зміна валюти балансу 1. Прибутковий касовий ордер, акт виконанихробіт Повернено до каси невикористані грошові кошти, видані у підзвіт на господарські потреби, у сумі 500 грн. 2. Прибутковий касовий ордер Отримано до каси кошти з поточного рахунку для виплати заробітної плати у сумі 25000 грн. 3. Видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей Виплачено з каси заробітну плату в сумі 25000грн. 4. Розрахунково-платіжна відомість (зведена) Утримано із заробітної плати працівників внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 900 грн. 5. Накладна на внутрішнє переміщення Передані зі складу у виробництво матеріали вартістю 30000 грн. 6. Накладна, Прибутковий ордер Визнано активом матеріали, які надійшли від постачальника без попередньої плати, на суму 45000 грн. 7. Виписка банку, меморіальний ордер Зараховано на поточний рахунок в банку від покупців за відвантажені раніше товари 52000грн. 8. Виписка банку, меморіальний ордер Зараховано на поточний рахунок в банку від покупців в порядку передплати за товари 10500грн. 9. Виписка банку, меморіальний ордер Перераховано з поточного рахунку в банку постачальнику в оплату за раніше отримані матеріали 20000 грн. 10. Виписка банку, меморіальний ордер Перераховано з поточного рахунку в банку постачальнику в порядку передоплати за матеріали 700 грн.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Завдання 1 Мета завдання: засвоїти облікову термінологію щодо балансу (звіту про фінансовий стан). Що необхідно зробити: Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміна Матеріал для виконання завдання 1 Термін Відповідь Визначення 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) А. Надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності 2. Валюта звітності Б.Елемент звіту, який відповідає критеріям, установленим Національним положенням (стандартом) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 3. Розкриття В.Сума (підсумковий показник) активу і пасиву балансу 4. Стаття балансу Г. Інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності 5 Суттєва інформація Ж. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал 6. Валюта балансу З. Грошова одиниця України Завдання 2 Мета завдання:набути практичних навичок зі складання балансу (звіту про фінансовий стан). Завдання 2.1 Що необхідно зробити: 1. Здійснити групування статей активів, зобов’язань і власного капіталу за їх місцезнаходженням в балансі (звіті про фінансовий стан) виробничого підприємства, вказуючи збільшують чи зменшують суми цих статей загальний підсумок балансу (табл. 1). 2. Скласти баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства на 31 грудня 201Х р. (табл. 2) на підставі даних табл.1. 3. Визначити суму зареєстрованого капіталу підприємства, враховуючи підсумки за розділами балансу та валюти балансу в цілому. Матеріал для виконання завдання 2.1 Таблиця 1 Активи, зобов’язання та власний капітал ТОВ «Всесвіт» станом на 31 грудня 201Х року № пор. Найменування об’єктів обліку Сума, грн. Баланс Назва статті балансу Розділ балансу Актив* Пасив* 1. Зареєстрований (статутний) капітал (суму визначити) 2. Виробничі запаси 30050 3. Грошові кошти в касі 200 4. Незавершені капітальні інвестиції 4700 5. Довгострокові кредити банків 100000 6. Готова продукція 91680 7. Додатковий капітал 1800 8. Забезпечення виплат відпусток 2000 9. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 860 10. Дебіторська заборгованість покупців за продані товари 67200 11. Поточні фінансові інвестиції 4800 12. Швидкозношувальні предмети 280 13. Основні засоби за первісною вартістю 309080 14. Резервний капітал 1200 15. Нематеріальні активи за первісною вартістю 5700 16. Дебіторська заборгованість за виданими авансами 5900 17. Інші дебітори 1700 18. Неоплачений капітал 13000 19. Поточні зобов’язання перед учасниками 6200 20. Векселі видані 7600 21. Векселі одержані 3800 22. Кредиторська заборгованість за товари постачальникам 52000 23. Поточні зобов’язання з оплати праці 30000 24. Знос основних засобів 4050 25. Цільове фінансування 2800 26. Поточні зобов’язання за страхуванням майна 12200 27. Накопичена амортизація нематеріальних активів 1100 Разом Х • Суми, що зменшують валюту балансу наводити у дужках. Таблиця 2 Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «Всесвіт» на ____________ 201__ р. (навчальна форма) тис. грн. АКТИВ Сума на кінець зв. п-оду 1 2 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: Первісна вартість Накопичена амортизація Основні засоби: Первісна вартість знос Незавершені капітальні інвестиції Усього за розділом I II. Оборотні активи Запаси Векселі одержані Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги Дебіторська заборгованість за виданими авансами Інша поточна дебіторська заборгованість Поточні фінансові інвестиції Грошові кошти та їх еквіваленти Усього за розділом II III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття БАЛАНС ПАСИВ I. Власний капітал Зареєстрований капітал Резервний капітал Додатковий капітал Неоплачений капітал Усього за розділом I II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Довгострокові кредити банків Довгострокові забезпечення Цільове фінансування Усього за розділом II IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Векселі видані Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками: За товари, роботи і послуги З бюджетом З оплати праці З учасниками Інші поточні зобов’язання Усього за розділом IІІ ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття БАЛАНС Завдання 2.2 Що необхідно зробити: 1. Здійснити групування статей активів, зобов’язань і власного капіталу за їх місцезнаходженням в балансі (звіті про фінансовий стан) торговельного підприємства, вказуючи збільшують чи зменшують суми цих статей загальний підсумок балансу (табл. 1). 2. Скласти баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства на 31 грудня 201Х р. (табл. 2) на підставі даних табл.1. 3. Визначити суму зареєстрованого капіталу підприємства, враховуючи підсумки за розділами балансу та валюти балансу в цілому. Матеріал для виконання завдання 2.2 Таблиця 1 Активи, зобов’язання та власний капітал ТОВ «Меркурій» станом на 31 грудня 201Х року № пор. Найменування об’єктів обліку Сума, грн. Баланс Назва статті балансу** Розділ балансу Актив* Пасив* 1. Зареєстрований (статутний) капітал (суму визначити) 2. Вилучені акції у акціонерів 1900 3. Грошові кошти в касі 800 4. Матеріали 400 5. Зобов’язання банку за короткостроковими кредитами 10000 6. Поточний рахунок в банку в національній валюті 135000 7. Внески до зареєстрованого капіталу іншого підприємства 50000 8. Спеціальний одяг термін користування якого менше року 300 9. Господарський інвентар 700 10. Заборгованість бюджету з податку на додану вартість 800 11. Заборгованість покупців за товари 98400 12. Заборгованість бюджету з податку на прибуток 500 13. Товари на складі 275600 14. Придбані облігації інших підприємств на термін більше року 6000 15. Будівля складу за первісною вартістю 309000 16. Нерозподілений прибуток 6200 17. Програмне забезпечення за первісною вартістю 5000 18. Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами на відрядження 500 19. Розрахунки з учасниками за нарахованими дивідендами 4000 20. Вантажні автомобілі за первісною вартістю 170000 21. Векселі одержані від покупців 9800 22. Поточні зобов’язання за ремонтні роботи рембуд¬кон¬торі 1200 23. Зобов’язання з оплати праці 60000 24. Знос основних засобів 19500 25. Заборгованість постачаль¬ни¬кам за одержані від них товари 112000 26. Поточні зобов’язання за страхуванням працюючих 24200 27. Накопичена амортизація нематеріальних активів 670 28. Резерв сумнівних боргів 700 Разом Х * Суми, що зменшують валюту балансу наводити у дужках. ** Для заповнення колонки слід користуватись діючою формою Балансу (Звіту про фінансовий стан) - формою № 1, передбаченою НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Таблиця 2 Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «Всесвіт» на ____________ 201__ р. (навчальна форма) тис. грн. АКТИВ Сума на кінець зв. п-оду 1 2 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: Первісна вартість Накопичена амортизація Основні засоби: Первісна вартість Знос Довгострокові фінансові інвестиції Усього за розділом I II. Оборотні активи Запаси Векселі одержані Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги Інша поточна дебіторська заборгованість Грошові кошти та їх еквіваленти Усього за розділом II III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття БАЛАНС ПАСИВ I. Власний капітал Зареєстрований капітал Нерозподілений прибуток Вилучений капітал Усього за розділом I II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Усього за розділом II IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банку Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками: За товари, роботи і послуги З бюджетом З оплати праці Зі страхування За нарахованими дивідендами Інші поточні зобов’язання Усього за розділом IІІ ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття БАЛАНС Завдання 3 Мета завдання: набути навичок визначення впливу господарських операцій на баланс підприємства. Що необхідно зробити: Визначити тип змін в балансі під впливом господарських операцій за даними табл. 1. Матеріал для виконання завдання 3 Таблиця 1 Господарські операції та їх вплив на баланс підприємства № з/п Назва документу Зміст господарської операції Тип змін в балансі під впливом господарської операції Зміна валюти балансу 1. Прибутковий касовий ордер, акт виконанихробіт Повернено до каси невикористані грошові кошти, видані у підзвіт на господарські потреби, у сумі 500 грн. 2. Прибутковий касовий ордер Отримано до каси кошти з поточного рахунку для виплати заробітної плати у сумі 25000 грн. 3. Видатковий касовий ордер, відомість на виплату грошей Виплачено з каси заробітну плату в сумі 25000грн. 4. Розрахунково-платіжна відомість (зведена) Утримано із заробітної плати працівників внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі 900 грн. 5. Накладна на внутрішнє переміщення Передані зі складу у виробництво матеріали вартістю 30000 грн. 6. Накладна, Прибутковий ордер Визнано активом матеріали, які надійшли від постачальника без попередньої плати, на суму 45000 грн. 7. Виписка банку, меморіальний ордер Зараховано на поточний рахунок в банку від покупців за відвантажені раніше товари 52000грн. 8. Виписка банку, меморіальний ордер Зараховано на поточний рахунок в банку від покупців в порядку передплати за товари 10500грн. 9. Виписка банку, меморіальний ордер Перераховано з поточного рахунку в банку постачальнику в оплату за раніше отримані матеріали 20000 грн. 10. Виписка банку, меморіальний ордер Перераховано з поточного рахунку в банку постачальнику в порядку передоплати за матеріали 700 грн.