0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599732)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 8
Рік виконання: 2022
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
План практичного заняття: Завдання 1. З метою засвоєння облікової термінології знайти відповідне значення для кожного із наведених термінів в таблиці 1. Таблиця 1. № п/п/ Термін Визначення 1. Господарський облік Система вивчення і контролю масових соціально-економічних явищ і процесів суспільного життя 2. Оперативний облік Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопи¬чення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень 3. Статистичний облік Система обробки і підготовки інформації для плану¬вання, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством 4. Фінансовий (бухгал-терський) облік Процес спостереження, збирання, оцінки, класифіка¬ції, обробки і передачі інформації про фактичний стан діяльності економічного суб’єкта 5. Внутрішньогосподар¬ський (управлінський облік) Система поточного спостереження і контролю за окремими господарськими операціями в ході їх без¬посереднього здійснення 6. Мета бухгалтерського обліку Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань, витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства 7. Активи Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підпри¬ємства, що втілює у собі економічні вигоди 8. Власний капітал Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, зу¬мовить економічні вигоди в майбутньому 9. Зобов’язання Частина в активах підприємства, що залишається піс¬ля вирахування його зобов’язань 10. Господарська операція Фундаментальна облікова модель 11. А = ВК + 3 Подія, яка викликає зміни у структурі активів та зо¬бов’язань, власному капіталі підприємства 12. Автономність Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики 13. Обачність Оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи із припущення, що його діяльність триватиме далі 14. Послідовність Кожне підприємство розглядається як юридична осо¬ба, відокремлена від його власників, у зв’язку з чим особисте майно і зобов’язання власників не повинно відображатися у фінансовій звітності підприємства 15. Безперервність Метою є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і про рух грошових коштів підприємства Завдання 2. Згрупувати наведені в табл. 2 засоби підприємства громадського харчування за їх складом, розміщенням та використанням станом на 31 грудня р. Таблиця .2 ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ р. 20ххр. Господарські засоби Сума, гри. Робочі та силові машини 942100 Готівка в касі 400 Залишок коштів на рахунку в банку 37656 Консервовані огірки в банках 32640 Заборгованість експедитора по підзвітних сумах 25 Консервований зелений горошок в банках 24420 Будівля консервного цеху 174500 Огірки для консервування в консервному цеху 5600 Зелений горошок 13940 Заборгованість головного бухгалтера по підзвітних сумах 29 Огірки свіжі 8720 Будівля складу №1 110000 Консервовані помідори в банках 28070 Помідори свіжі 6570 Зелений горошок в консервному цеху 6000 Поварена сіль 530 Будівля адміністративного корпусу 125600 Заборгованість покупців за продукцію 20000 Помідори для консервування в консервному цеху 6100 Будівля складу №2 452000 Разом 1 994 900 Необхідно: Записати в таблицю 3 у розрізі класифікаційних груп суми господарських засобів та підрахувати підсумок по кожній класифікаційній групі та в цілому. ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ р. 20ххр. Необоротні активи Запаси матеріалів Виробниц-тво Готова продукція Грошові кошти в касі Грошові кошти на рахунках в банку Засоби в розрахунках з підзвітними особами з іншими особами та підприємствами Завдання 3. Згрупувати у табл. 3 засоби підприємства громадського харчування за джерелами їх утворення і цільовим призначенням станом на 31 грудня р. Визначити розмір власного капіталу та суму зобов’язань підприємства. Таблиця 3 ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 200хх Р. Джерела господарських засобів Сума, гри. Статутний капітал 900 000 Заборгованість кафе «Світанок» за сировину 14 620 Заборгованість робітникам виробничих цехів за заробітною платою 160160 Заборгованість Приватбанку за кредит на тимчасові потреби 525 000 Заборгованість ТОВ «Райдуга» за сировину 97 070 Заборгованість адміністрації за заробітною платою 61 870 Заборгованість Енергозбуту за електроенергію 8200 Заборгованість ТзОВ «Колос» за матеріали 22 280 Заборгованість працівникам збуту за заробітною платою 95 000 Резервний капітал 91 800 Прибуток звітного року 18 900 Разом 1 994 900 Необхідно: 1. Записати в таблицю 3 у розрізі класифікаційних груп сумові дані окремих видів джерел утворення засобів та підрахувати підсумок по кожній класифікаційній групі та в цілому. 2. Визначити розмір власного капіталу та суму зобов’язань підприємства. ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ р. 20ххр. Зареєстрований капітал Резервний капітал Кредити банку Заборгованість постачальникам Заборгованість з оплати праці Прибуток Завдання 4. Характеристика видів бухгалтерського обліку. 1. За наведеними у таблиці 1 критеріями здійснити порівняльну характеристику фінансового, управлінського і податкового обліку. 2. Визначити, який з видів обліку охоплює наведені події. Таблиця 1 Порівняльна характеристика видів бухгалтерського обліку Ознаки Фінансовий облік Податковий облік Управлінський облік Мета обліку Користувачі інформації Об‘єкти Використання вимірників Спрямованість Відкритість даних Обов‘язковість використання Періодичність складання звітів Ступінь відповідальності за помилки в обліку Завдання 5. Визначення господарських засобів підприємства та джерел утворення цих засобів. 1. У таблиці відобразити господарські засоби підприємства та джерела їх утворення за кожною господарською операцією, згідно даних таблиці 2. 2. Визначити розмір власного капіталу. 3. Визначити суму зобов'язань підприємства. Таблиця 2 № з/п Активи та джерела їх утворення Сума, грн. 1. Основні засоби 53 700 2. Знос основних засобів 12 400 3. Виробничі запаси 1 500 4. Нерозподілений прибуток 8 300 5. Каса в національній валюті 400 6. Заборгованість перед бюджетом 2 700 7. Поточний рахунок в національній валюті 16 600 8. Статутний капітал 50 000 9. Заборгованість персоналу по оплаті праці 5 250 10. Заборгованість підзвітних осіб 200 11. Заборгованість органам соціального страхування 1 550 12. Неоплачений капітал 15 000 13. Заборгованість постачальникам 7 200 Групування оформити таблицею: Активи Сума, грн. Джерела формування та використання активів Сума, грн. Завдання 6. Які з наведених користувачів є внутрішніми або зовнішніми: робітники; банк, що надав позику; голова профспілки підприємства; суд; бухгалтерія підприємства; державна податкова інспекція; статуправління; бухгалтерія покупця; банк, в якому відкрито поточний рахунок; галузева профспілка; акціонери; ме¬неджер; Пенсійний фонд; постачальники; аудиторська фірма; голова правління. Завдання 7. Розподілити наведені господарські засоби на необоротні та оборотні: виробничі запаси, грошові кошти в касі, основні засоби, незавершене виробниц¬тво, нематеріальні активи, дебіторська заборгованість за товари (роботи, по¬слуги), грошові кошти на поточному рахунку в банку, незавершене будівниц¬тво, довгострокові фінансові інвестиції, товари, малоцінні та швидкозношу¬вані предмети, довгострокова дебіторська заборгованість, готова продукція, витрати майбутніх періодів, поточні фінансові інвестиції, векселі одержані. Завдання 8. Розмістити господарські засобів в наростаючому підсумку за ступенем ліквідності: основні засоби; дебіторська заборгованість покупців; незаверше¬не будівництво; грошові кошти; поточні фінансові інвестиції; виробничі запа¬си; довгострокова дебіторська заборгованість; готова продукція; нематері¬альні активи; довгострокові фінансові інвестиції; товари.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
План практичного заняття: Завдання 1. З метою засвоєння облікової термінології знайти відповідне значення для кожного із наведених термінів в таблиці 1. Таблиця 1. № п/п/ Термін Визначення 1. Господарський облік Система вивчення і контролю масових соціально-економічних явищ і процесів суспільного життя 2. Оперативний облік Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопи¬чення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень 3. Статистичний облік Система обробки і підготовки інформації для плану¬вання, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством 4. Фінансовий (бухгал-терський) облік Процес спостереження, збирання, оцінки, класифіка¬ції, обробки і передачі інформації про фактичний стан діяльності економічного суб’єкта 5. Внутрішньогосподар¬ський (управлінський облік) Система поточного спостереження і контролю за окремими господарськими операціями в ході їх без¬посереднього здійснення 6. Мета бухгалтерського обліку Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань, витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства 7. Активи Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підпри¬ємства, що втілює у собі економічні вигоди 8. Власний капітал Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, зу¬мовить економічні вигоди в майбутньому 9. Зобов’язання Частина в активах підприємства, що залишається піс¬ля вирахування його зобов’язань 10. Господарська операція Фундаментальна облікова модель 11. А = ВК + 3 Подія, яка викликає зміни у структурі активів та зо¬бов’язань, власному капіталі підприємства 12. Автономність Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики 13. Обачність Оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється, виходячи із припущення, що його діяльність триватиме далі 14. Послідовність Кожне підприємство розглядається як юридична осо¬ба, відокремлена від його власників, у зв’язку з чим особисте майно і зобов’язання власників не повинно відображатися у фінансовій звітності підприємства 15. Безперервність Метою є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і про рух грошових коштів підприємства Завдання 2. Згрупувати наведені в табл. 2 засоби підприємства громадського харчування за їх складом, розміщенням та використанням станом на 31 грудня р. Таблиця .2 ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ р. 20ххр. Господарські засоби Сума, гри. Робочі та силові машини 942100 Готівка в касі 400 Залишок коштів на рахунку в банку 37656 Консервовані огірки в банках 32640 Заборгованість експедитора по підзвітних сумах 25 Консервований зелений горошок в банках 24420 Будівля консервного цеху 174500 Огірки для консервування в консервному цеху 5600 Зелений горошок 13940 Заборгованість головного бухгалтера по підзвітних сумах 29 Огірки свіжі 8720 Будівля складу №1 110000 Консервовані помідори в банках 28070 Помідори свіжі 6570 Зелений горошок в консервному цеху 6000 Поварена сіль 530 Будівля адміністративного корпусу 125600 Заборгованість покупців за продукцію 20000 Помідори для консервування в консервному цеху 6100 Будівля складу №2 452000 Разом 1 994 900 Необхідно: Записати в таблицю 3 у розрізі класифікаційних груп суми господарських засобів та підрахувати підсумок по кожній класифікаційній групі та в цілому. ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ р. 20ххр. Необоротні активи Запаси матеріалів Виробниц-тво Готова продукція Грошові кошти в касі Грошові кошти на рахунках в банку Засоби в розрахунках з підзвітними особами з іншими особами та підприємствами Завдання 3. Згрупувати у табл. 3 засоби підприємства громадського харчування за джерелами їх утворення і цільовим призначенням станом на 31 грудня р. Визначити розмір власного капіталу та суму зобов’язань підприємства. Таблиця 3 ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 200хх Р. Джерела господарських засобів Сума, гри. Статутний капітал 900 000 Заборгованість кафе «Світанок» за сировину 14 620 Заборгованість робітникам виробничих цехів за заробітною платою 160160 Заборгованість Приватбанку за кредит на тимчасові потреби 525 000 Заборгованість ТОВ «Райдуга» за сировину 97 070 Заборгованість адміністрації за заробітною платою 61 870 Заборгованість Енергозбуту за електроенергію 8200 Заборгованість ТзОВ «Колос» за матеріали 22 280 Заборгованість працівникам збуту за заробітною платою 95 000 Резервний капітал 91 800 Прибуток звітного року 18 900 Разом 1 994 900 Необхідно: 1. Записати в таблицю 3 у розрізі класифікаційних груп сумові дані окремих видів джерел утворення засобів та підрахувати підсумок по кожній класифікаційній групі та в цілому. 2. Визначити розмір власного капіталу та суму зобов’язань підприємства. ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ р. 20ххр. Зареєстрований капітал Резервний капітал Кредити банку Заборгованість постачальникам Заборгованість з оплати праці Прибуток Завдання 4. Характеристика видів бухгалтерського обліку. 1. За наведеними у таблиці 1 критеріями здійснити порівняльну характеристику фінансового, управлінського і податкового обліку. 2. Визначити, який з видів обліку охоплює наведені події. Таблиця 1 Порівняльна характеристика видів бухгалтерського обліку Ознаки Фінансовий облік Податковий облік Управлінський облік Мета обліку Користувачі інформації Об‘єкти Використання вимірників Спрямованість Відкритість даних Обов‘язковість використання Періодичність складання звітів Ступінь відповідальності за помилки в обліку Завдання 5. Визначення господарських засобів підприємства та джерел утворення цих засобів. 1. У таблиці відобразити господарські засоби підприємства та джерела їх утворення за кожною господарською операцією, згідно даних таблиці 2. 2. Визначити розмір власного капіталу. 3. Визначити суму зобов'язань підприємства. Таблиця 2 № з/п Активи та джерела їх утворення Сума, грн. 1. Основні засоби 53 700 2. Знос основних засобів 12 400 3. Виробничі запаси 1 500 4. Нерозподілений прибуток 8 300 5. Каса в національній валюті 400 6. Заборгованість перед бюджетом 2 700 7. Поточний рахунок в національній валюті 16 600 8. Статутний капітал 50 000 9. Заборгованість персоналу по оплаті праці 5 250 10. Заборгованість підзвітних осіб 200 11. Заборгованість органам соціального страхування 1 550 12. Неоплачений капітал 15 000 13. Заборгованість постачальникам 7 200 Групування оформити таблицею: Активи Сума, грн. Джерела формування та використання активів Сума, грн. Завдання 6. Які з наведених користувачів є внутрішніми або зовнішніми: робітники; банк, що надав позику; голова профспілки підприємства; суд; бухгалтерія підприємства; державна податкова інспекція; статуправління; бухгалтерія покупця; банк, в якому відкрито поточний рахунок; галузева профспілка; акціонери; ме¬неджер; Пенсійний фонд; постачальники; аудиторська фірма; голова правління. Завдання 7. Розподілити наведені господарські засоби на необоротні та оборотні: виробничі запаси, грошові кошти в касі, основні засоби, незавершене виробниц¬тво, нематеріальні активи, дебіторська заборгованість за товари (роботи, по¬слуги), грошові кошти на поточному рахунку в банку, незавершене будівниц¬тво, довгострокові фінансові інвестиції, товари, малоцінні та швидкозношу¬вані предмети, довгострокова дебіторська заборгованість, готова продукція, витрати майбутніх періодів, поточні фінансові інвестиції, векселі одержані. Завдання 8. Розмістити господарські засобів в наростаючому підсумку за ступенем ліквідності: основні засоби; дебіторська заборгованість покупців; незаверше¬не будівництво; грошові кошти; поточні фінансові інвестиції; виробничі запа¬си; довгострокова дебіторська заборгованість; готова продукція; нематері¬альні активи; довгострокові фінансові інвестиції; товари.