0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бухгалтерський облік (ID:599920)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 5
Рік виконання: 2022
Вартість: 90
Купити цю роботу
Зміст
1. Теоретична частина: тестові завдання (обрати одну правильну відповідь): 1. Загальнодержавні податки та збори включають: а) податок на додану вартість б) екологічний податок в) транзитне транспортування трубопроводами природного газу г) всі відповіді вірні д) правильної відповіді немає 2. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності, які не входять до виробничої собівартості продукції, однак відшкодовуються у ціні товару шляхом реалізації виготовленої продукції – це а) витрати періоду б) постійні загальновиробничі витрати в) прямі витрати г) вірної відповіді немає.. 3. Якщо валовий дохід підприємства від реалізації продукції за рік склав 160 тис. грн., валовий дохід від нереалізаційних операцій склав 80 тис. грн., а оплата праці та нереалізаційні операції склали 90 тис. грн., то податок на прибуток: а) 15000 грн.; б) 2700 грн.; взагалі –то 27000 грн. в) 3000 грн.; г) 2800 грн. 4. Якщо підприємство має наступні показники за квартал: виручка від реалізації з ПДВ – 1800 тис. грн, у т.ч. ПДВ – 300 тис. грн; собівартість реалізації – 700 тис. грн; інший операційний дохід – 250 тис. грн; інші операційні витрати – 140 тис. грн; адміністративні витрати – 150 тис. грн; витрати на збут – 110 тис. грн; фінансові витрати – 50 тис. грн., то податок на прибуток а) 15 тис. грн.; б) 1750 тис. грн; в) 600 тис. грн.; г) 108 тис. грн. 5. До об'єкта оподаткування рентною платою не належать: а) обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами б) води для потреб рибництва; в) використання корисних властивостей лісів г) всі відповіді вірні. 6. Для обліку витрат за елементами в Плані рахунків призначено а) Рахунки класу 9 б) Рахунки класу 8 в) Рахунки класу 8 та 9 7. Хто є платником податку на додану вар¬тість? а) особа, яка займається виробничою діяльністю, надає послуги, виконує роботи; б) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това¬рів, робіт та послуг протягом останніх 12 місяців перевищував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; в) суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються певною підприємницькою діяльністю; г) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това¬рів, робіт та послуг за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; д) вірних відповідей немає. 8. До податкового зобов’язання відноситься наступна операція: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту г) всі варіанти вірні. 9. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Погашено готівкою довгострокову позику банку а) Дт 501 Кт 301 б) Дт 601 Кт 301 в) Дт 311 Кт 301 10. До якої групи за економічним змістом відносяться малоцінні і швидкозношувані предмети, строк експлуатації яких більше року? а) необоротних активів б) запасів в) зобов’язань 11. Що таке прибуток згідно з П(С)БО 3? а) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати б) перевищення суми витрат над сумою доходу в) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) 12. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Зараховано довгострокову позику банку на поточний рахунок а) Дт 311 Кт 501 б) Дт 311 Кт 601 в) Дт 501 Кт 311 13. Кому належить право першого підпису на грошових банківських документах? а) Керівнику господарства б) Головному бухгалтеру в) Керівнику, а також службовим особам, уповноваженим керівником 14. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Здійснено залік сум за одержані від постачальників товарно-матеріальні цінності по попередньо виданих авансах а) Дт 631 Кт 371 б) Дт 685 Кт 631 в) Дт 371 Кт 631 15. Згідно П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість – це... а) заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником б) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату в) заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником 16. За якою вартістю поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу? а) за чистою реалізаційною вартістю б) за розміром сумнівного боргу в) за фактичним розміром 17. За дотримання яких умов визнаються зобов’язання? а) Якщо його оцінка може бути достовірно визначена б) Якщо існує ймовірність зменшення економічних вигод його погашення в) Якщо його оцінка достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод його погашення 18. Облік яких кредитів ведуть на субрахунку 601? а) Строк повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу в національній валюті б) Строк повернення яких перевищує 12 місяців з дати балансу в) Будь яких кредитів 19. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Нараховані відсотки за користування кредитом а) Дт 64 Кт 601 б) Дт 951 Кт 684 в) Дт 685 Кт 601 20. Що таке дисконт? а) Передаточний надпис на векселі б) Різниця між повною (номінальною) сумою векселя та сумою, що сплачена при придбанні векселя, за умови, що остання менше повної (номінальної) в) Вид векселя 21. На якому рахунку ведеться облік витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльність, а також про витрати, пов’язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків із застосуванням рахунків класу 8. а) Рахунок 80 „Матеріальні витрати” б) Рахунок 84 „Інші операційні витрати” в) Рахунок 85 „Інші витрати” 22. Які з вказаних документів є документами постачальників? а) Довіреність б) Платіжне доручення в) Рахунки-фактури 23. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Придбані основні засоби у постачальників а) Дт 104 Кт 631 б) Дт 152 Кт 631 в) Дт 151 Кт 631 24. Який встановлюється строк сплати ЄСВ? а) Не пізніше 15 числа місяця, що настає за базовим б) Не пізніше 30 числа місяця, що настає за базовим в) Не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим 25. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди – це... а) Позика б) Зобов’язання в) Кредит 26. За яких умов запаси визнаються активами? а) Якщо існує імовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цих запасів б) Якщо вартість запасів може бути достовірно визначена в) Якщо існує імовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цих запасів та якщо їх вартість достовірно визначена 27. Як визначається первісна вартість вироблених запасів? а) Згідно П(С)БО 16 „Витрати” б) За справедливою вартістю в) За балансовою вартістю 28. Що є одиницею обліку основних засобів? а) групи основних засобів б) інвентарні об’єкти в) об’єкти основних засобів 29. Що таке знос основних засобів? а) це перенесення частини вартості на створену продукцію б) це втрата основними засобами початкової вартості в процесі їх використання в) сума амортизації об’єкта основних засобів, накопичена з початку строку його корисного використання 30. Управлінський облік – це... а) система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для зовнішніх користувачів; б) система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. 2. Практична частина: задачі (записати розрахунки, відповідь і висновок) Задача 1 Відобразити господарські операції на бухгалтерських рахунках шляхом використання способу подвійного запису (журнал-реєстрації, Т-форма). Скласти баланс. На протязі звітного періоду на підприємстві мали місце наступні господарські операції: Господарська операція №1. Одержано виробничі запаси на підприємство з оплатою із розрахункового рахунку на суму 3000 грн. Господарська операція №2. Одержано у банку короткострокову позику і зараховано на розрахунковий рахунок підприємства на суму 6400 грн. Господарська операція №3. Погашено із розрахункового рахунку підприємства частину короткострокової позики банку на суму 4000 грн. Господарська операція №4. Частину нерозподіленого прибутку спрямовано на збільшення статутного капіталу підприємства на суму 8000 грн. Початкове сальдо (Сп) по рахунках на початок періоду: Рах. 31 “Рахунки в банках” – 8000 грн., Рах. 20 “Виробничі запаси” – 4000 грн., Рах. 10 “Основні засоби” – 194000 грн., Рах. 60 “Kороткострокові позики” – 2000 грн., Рах. 40 “Статутний капітал” – 194000 грн., Рах. 44 “Нерозподілені прибутки – 10000 грн. (непокриті збитки)”. Журнал реєстрації господарських операцій Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн. Одержано виробничі запаси на підприємство з оплатою з розрахункового рахунку 3000 3000 Одержано в банку короткострокову позику і зараховано на поточний рахунок 6400 Погашено з розрахункового рахунку частину короткострокової позики 4000 Частину нерозподіленого прибутку спрямовано на збільшення статутного капіталу 8000 Задача 2 Визначити суму податку на прибуток якщо відомо, що дане підприємство реалізувало кондитерських виробів на суму 120000 з ПДВ. Вартість придбаної сировини склала 52000 з ПДВ. Роялті від продажу франшизи на виготовлення фірмових кондитерських виробів склало 18000 грн. Амортизація – 11400 грн., фонд оплати праці – 48000 грн., невикористані кошти із страхових резервів – 4000 грн., дивіденди, отримані від підприємства-резидента – 6000 грн., прямі інвестиції – 15000 грн., сума страхових внесків у державні цільові фонди – 5000 грн. Визначити суму прибутку підприємства до оподаткування та суму податку на прибуток.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Теоретична частина: тестові завдання (обрати одну правильну відповідь): 1. Загальнодержавні податки та збори включають: а) податок на додану вартість б) екологічний податок в) транзитне транспортування трубопроводами природного газу г) всі відповіді вірні д) правильної відповіді немає 2. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності, які не входять до виробничої собівартості продукції, однак відшкодовуються у ціні товару шляхом реалізації виготовленої продукції – це а) витрати періоду б) постійні загальновиробничі витрати в) прямі витрати г) вірної відповіді немає.. 3. Якщо валовий дохід підприємства від реалізації продукції за рік склав 160 тис. грн., валовий дохід від нереалізаційних операцій склав 80 тис. грн., а оплата праці та нереалізаційні операції склали 90 тис. грн., то податок на прибуток: а) 15000 грн.; б) 2700 грн.; взагалі –то 27000 грн. в) 3000 грн.; г) 2800 грн. 4. Якщо підприємство має наступні показники за квартал: виручка від реалізації з ПДВ – 1800 тис. грн, у т.ч. ПДВ – 300 тис. грн; собівартість реалізації – 700 тис. грн; інший операційний дохід – 250 тис. грн; інші операційні витрати – 140 тис. грн; адміністративні витрати – 150 тис. грн; витрати на збут – 110 тис. грн; фінансові витрати – 50 тис. грн., то податок на прибуток а) 15 тис. грн.; б) 1750 тис. грн; в) 600 тис. грн.; г) 108 тис. грн. 5. До об'єкта оподаткування рентною платою не належать: а) обсяги мінеральних вод, що видобуті державними дитячими спеціалізованими санаторно-курортними закладами б) води для потреб рибництва; в) використання корисних властивостей лісів г) всі відповіді вірні. 6. Для обліку витрат за елементами в Плані рахунків призначено а) Рахунки класу 9 б) Рахунки класу 8 в) Рахунки класу 8 та 9 7. Хто є платником податку на додану вар¬тість? а) особа, яка займається виробничою діяльністю, надає послуги, виконує роботи; б) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това¬рів, робіт та послуг протягом останніх 12 місяців перевищував 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; в) суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються певною підприємницькою діяльністю; г) особа, якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу това¬рів, робіт та послуг за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; д) вірних відповідей немає. 8. До податкового зобов’язання відноситься наступна операція: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів в) ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту г) всі варіанти вірні. 9. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Погашено готівкою довгострокову позику банку а) Дт 501 Кт 301 б) Дт 601 Кт 301 в) Дт 311 Кт 301 10. До якої групи за економічним змістом відносяться малоцінні і швидкозношувані предмети, строк експлуатації яких більше року? а) необоротних активів б) запасів в) зобов’язань 11. Що таке прибуток згідно з П(С)БО 3? а) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати б) перевищення суми витрат над сумою доходу в) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) 12. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Зараховано довгострокову позику банку на поточний рахунок а) Дт 311 Кт 501 б) Дт 311 Кт 601 в) Дт 501 Кт 311 13. Кому належить право першого підпису на грошових банківських документах? а) Керівнику господарства б) Головному бухгалтеру в) Керівнику, а також службовим особам, уповноваженим керівником 14. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Здійснено залік сум за одержані від постачальників товарно-матеріальні цінності по попередньо виданих авансах а) Дт 631 Кт 371 б) Дт 685 Кт 631 в) Дт 371 Кт 631 15. Згідно П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість – це... а) заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником б) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату в) заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником 16. За якою вартістю поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу? а) за чистою реалізаційною вартістю б) за розміром сумнівного боргу в) за фактичним розміром 17. За дотримання яких умов визнаються зобов’язання? а) Якщо його оцінка може бути достовірно визначена б) Якщо існує ймовірність зменшення економічних вигод його погашення в) Якщо його оцінка достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод його погашення 18. Облік яких кредитів ведуть на субрахунку 601? а) Строк повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу в національній валюті б) Строк повернення яких перевищує 12 місяців з дати балансу в) Будь яких кредитів 19. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Нараховані відсотки за користування кредитом а) Дт 64 Кт 601 б) Дт 951 Кт 684 в) Дт 685 Кт 601 20. Що таке дисконт? а) Передаточний надпис на векселі б) Різниця між повною (номінальною) сумою векселя та сумою, що сплачена при придбанні векселя, за умови, що остання менше повної (номінальної) в) Вид векселя 21. На якому рахунку ведеться облік витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльність, а також про витрати, пов’язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків із застосуванням рахунків класу 8. а) Рахунок 80 „Матеріальні витрати” б) Рахунок 84 „Інші операційні витрати” в) Рахунок 85 „Інші витрати” 22. Які з вказаних документів є документами постачальників? а) Довіреність б) Платіжне доручення в) Рахунки-фактури 23. Визначте правильну кореспонденцію рахунків: Придбані основні засоби у постачальників а) Дт 104 Кт 631 б) Дт 152 Кт 631 в) Дт 151 Кт 631 24. Який встановлюється строк сплати ЄСВ? а) Не пізніше 15 числа місяця, що настає за базовим б) Не пізніше 30 числа місяця, що настає за базовим в) Не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим 25. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди – це... а) Позика б) Зобов’язання в) Кредит 26. За яких умов запаси визнаються активами? а) Якщо існує імовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цих запасів б) Якщо вартість запасів може бути достовірно визначена в) Якщо існує імовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цих запасів та якщо їх вартість достовірно визначена 27. Як визначається первісна вартість вироблених запасів? а) Згідно П(С)БО 16 „Витрати” б) За справедливою вартістю в) За балансовою вартістю 28. Що є одиницею обліку основних засобів? а) групи основних засобів б) інвентарні об’єкти в) об’єкти основних засобів 29. Що таке знос основних засобів? а) це перенесення частини вартості на створену продукцію б) це втрата основними засобами початкової вартості в процесі їх використання в) сума амортизації об’єкта основних засобів, накопичена з початку строку його корисного використання 30. Управлінський облік – це... а) система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для зовнішніх користувачів; б) система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. 2. Практична частина: задачі (записати розрахунки, відповідь і висновок) Задача 1 Відобразити господарські операції на бухгалтерських рахунках шляхом використання способу подвійного запису (журнал-реєстрації, Т-форма). Скласти баланс. На протязі звітного періоду на підприємстві мали місце наступні господарські операції: Господарська операція №1. Одержано виробничі запаси на підприємство з оплатою із розрахункового рахунку на суму 3000 грн. Господарська операція №2. Одержано у банку короткострокову позику і зараховано на розрахунковий рахунок підприємства на суму 6400 грн. Господарська операція №3. Погашено із розрахункового рахунку підприємства частину короткострокової позики банку на суму 4000 грн. Господарська операція №4. Частину нерозподіленого прибутку спрямовано на збільшення статутного капіталу підприємства на суму 8000 грн. Початкове сальдо (Сп) по рахунках на початок періоду: Рах. 31 “Рахунки в банках” – 8000 грн., Рах. 20 “Виробничі запаси” – 4000 грн., Рах. 10 “Основні засоби” – 194000 грн., Рах. 60 “Kороткострокові позики” – 2000 грн., Рах. 40 “Статутний капітал” – 194000 грн., Рах. 44 “Нерозподілені прибутки – 10000 грн. (непокриті збитки)”. Журнал реєстрації господарських операцій Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн. Одержано виробничі запаси на підприємство з оплатою з розрахункового рахунку 3000 3000 Одержано в банку короткострокову позику і зараховано на поточний рахунок 6400 Погашено з розрахункового рахунку частину короткострокової позики 4000 Частину нерозподіленого прибутку спрямовано на збільшення статутного капіталу 8000 Задача 2 Визначити суму податку на прибуток якщо відомо, що дане підприємство реалізувало кондитерських виробів на суму 120000 з ПДВ. Вартість придбаної сировини склала 52000 з ПДВ. Роялті від продажу франшизи на виготовлення фірмових кондитерських виробів склало 18000 грн. Амортизація – 11400 грн., фонд оплати праці – 48000 грн., невикористані кошти із страхових резервів – 4000 грн., дивіденди, отримані від підприємства-резидента – 6000 грн., прямі інвестиції – 15000 грн., сума страхових внесків у державні цільові фонди – 5000 грн. Визначити суму прибутку підприємства до оподаткування та суму податку на прибуток.