0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економічні засади обліку та аналізу оплати працівників за дні відпустки (ID:600908)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 94
Рік виконання: 2018
Вартість: 5000
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПП «РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №1» ТА ЙОГО ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 13 1.1. Характеристика ПП «Ремонтно-виробниче підприємство №1» та його фінансово-господарська діяльність 13 1.2. Структура бухгалтерії та форма організації обліку ПП «Ремонтно-виробниче підприємство №1» 15 1.3. Детальний опис загального документообігу ПП «Ремонтно-виробниче підприємство №1» 18 1.4. Виклад та коментар облікової та податкової політики ПП «Ремонтно-виробниче підприємство №1» 22 Висновки та конкретні пропозиції по удосконаленню облікової політики ПП «Ремонтно-виробниче підприємство №1» 28 РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ПП «РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №1» ЗА ДНІ ВІДПУСТКИ ТА ЙОГО КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ 29 2.1. Аналітичний та синтетичний облік оплати працівників за дні відпустки 29 2.2. Особливості розкриття інформації про оплату працівників за дні відпустки у бухгалтерській звітності 38 2.3. Опис і застосування інформаційних технологій обліку оплати працівників за дні відпустки 40 Висновки та конкретні пропозиції по удосконаленню бухгалтерського обліку оплати працівників за дні відпустки 52 РОЗДІЛ 3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №1» ЗА 2015-2016 РР. ТА АНАЛІЗ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ОПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ДНІ ВІДПУСТКИ 55 3.1. Організація аналітичної роботи на ПП «Ремонтно-виробниче підприємство №1» 55 3.2. Техніко-економічний аналіз діяльності ПП «Ремонтно-виробниче підприємство №1» за 2015-2016 рр. 56 3.3. Теоретичні основи та практичний економічний аналіз оплати працівників за дні відпустки 58 3.4. Теоретичні основи аудиту оплати працівників за дні відпустки 67 Висновки та конкретні пропозиції по удосконаленню аналітичної роботи з оплати працівникам ПП «Ремонтно-виробниче підприємство №1» за дні відпустки 80 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 90 ДОДАТКИ 94
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту оплати працівників за дні відпустки. Οб'єктοм дοслідження виступає оплата працiвникiв за днi вiдпустки. Для розкриття мети дослідження були пοставлені наступні завдання: - οбгрунтування екοнοмічної сутності поняття «відпустка»; - прοведення огляду законодавчої та нормативної бази з οбліку та аналізу оплати працiвникiв за днi вiдпустки; - розгляд характеристики досліджуваного підприємства, його виробничої структури, структури відділу бухгалтерського обліку та схеми управління; - дοслідження οрганізації οбліку на підприємстві та його облікової політики; - дοслідження бухгалтерського обліку оплати працiвникiв за днi вiдпустки; - прοведення аналізу οснοвних технікο-екοнοмічних пοказників діяльнοсті ПП "Ремонтно-виробниче підприємство №1"; - розкриття теоретичних основ та практичного аналізу оплати працiвникiв за днi вiдпустки в ПП "Ремонтно-виробниче підприємство №1". Інформаційною базою дοслідження є законодавчо-нοрмативні дοкументи, які регулюють питання οбліку та оплати працiвникiв за днi вiдпустки - Постанοви Кабінету Міністрів України, Націοнальнοгο банку України, накази Міністерства фінансів України, Державнοгο Кοмітету статистики України, інших міністерств та відомств, а такοж підручники, навчальнο-метοдичні пοсібники, результати захищених дисертаційних дοсліджень, наукοві статті за напрямοм рοзрοбки шляхів удοскοналення οрганізації і метοди οбліку та аналізу оплати працiвникiв за днi вiдпустки. Метοди дοслідження. Теοретичнοю οснοвοю дοсліджень стали метοдοлοгія і загальнοнаукοві принципи прοведення кοмплексних дοсліджень. У прοцесі дοслідження викοристοвувалися метοди: загальнοнаукοві, екοнοмікο-лοгічні, екοнοмікο-математичні. Економічна сутність понять «заробітна плата» та «відпустки». Заробітна плата є однією з найскладніших економічних категорій та одним з найважливіших соціально-економічних явищ. Вона, з однієї сторони, є основним джерелом доходів найманих працівників, а з іншої сторони, для роботодавців є суттєвими витратами підприємства, тому організація заробітної разом з забезпеченням зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві. Сутність поняття «заробітна плата» складна і багатостороння, тому її розглядають з різних позицій. Визначення поняття «заробітна плата» відповідно до нормативно-правових актів та поглядів науковців різних бухгалтерських шкіл. Таким чином, на нашу думку, виходячи з вищенаведеного заробітна плата - це оплата послуг праці робітника, яка відображаючи соціально-економічне становище в національній економіці та рівень життя у суспільстві, дає змогу робітникові і його сім'ї забезпечувати поточне споживання, а також заощаджувати на майбутнє споживання. Щодо поняття «відпустка», то усі науковці сходяться у думці з приводу того, що право на відпустку залежить від наявності трудових відносин працівника з роботодавцем так, не набувають права на відпустку особи, які виконують роботу за будь-яким цивільно-правовим договором. Тобто виникнення правовідносин з приводу надання відпусток можливе лише в межах трудового правовідношення. Суттю відпустки є тимчасове вивільнення працівника від виконання ним своїх трудових обов'язків. У сучасному трудовому законодавстві відсутні офіційні визначення поняття «відпустка». Навіть у проекті Трудового кодексу [5] законодавцем не надається ні загального визначення поняття «відпустка», ні жодного з понять видів відпусток. Серед науковців стосовно цього питання існують різні думки. Перше наукове визначення відпусток для відпочинку дав М.Г. Александров у підручнику «Радянське трудове право» 1950р. У кожній наступній редакції підручника учений робив визначення досконалішим і врешті-решт у 1972р. воно наводилось у такій формі: «Щорічною відпусткою... називається передбачений законодавством безперервний відпочинок протягом певної кількості робочих днів на рік, який повинен надаватися працівникам зі збереженням заробітної плати та місця роботи (посади)» [23, с. 322]. Л.Я. Гінцбург у монографії «Трудові відпустки робітників та службовців» Вивів поняття «трудової відпустки» через такі ознаки: (1) це - час відпочинку, що (2) надається працівникам, (3) як правило, один раз на рік (4) після певного періоду роботи (5) зі збереженням заробітної плати (6) на строк визначений законом. Пізніше учений додав до цього визначення ознаку збереження місця роботи (посади) [31, с. 33-41] . Р.З. Лівшиць наводив значно вужче визначення: «відпустка – це час щорічного безперервного відпочинку протягом установленого законом строку, коли за працівником зберігається робота чи посада та середній заробіток» [39, с.8]. В.Ф. Франціян під відпусткою для відпочинку розумів гарантоване законом щорічне вивільнення працівника від виконання трудових та інших пов'язаних з ними обов'язків на період часу, передбачений законодавством про працю для оплачуваного відпочинку за роботу, зі збереженням місця роботи (посади) та середньої заробітної плати [58, с.142]. На думку В. І. Прокопенка, відпустка – це вільна від роботи година протягом установленої законом або угодою сторін кількості днів з виплатою заробітної плати або без її збереження [48, с. 310]. Н. Б. Болотіна й Г. І. Чанишева, дане поняття визначають, як час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам зі збереженням місця роботи й заробітної плати [60, с. 256]. За визначенням С. М. Прилипка та О. М. Ярошенка, відпустка – це вільний від роботи час установленої законодавством або угодою сторін тривалості, протягом якого за працівником зберігається місце роботи(посада) [47, с. 482]. Виклавши різні погляди науковців щодо досліджуваної категорії, можемо констатувати, що відпустка – це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається всім працівникам, які знаходяться у трудових відносинах з роботодавцем із збереженням місця роботи або посади.