0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (ID:624590)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 53
Рік виконання: 2017
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП.................................................................................................................................................................3 1. Документування як елемент методу бухгалтерського обліку та його сутність…………………………………………………………………..................................................................................5 2. Наукові підходи до трактування термінів «документ», «документація», «документування», «документообіг»………………………………………............................................8 3. Вимоги до змісту та оформлення бухгалтерський документів……………. 14 4. Класифікація облікових документів, їх призначення……………………................19 5. Облікова обробка та реєстрація документів в системі бухгалтерського обліку………………………………………………………………………….............................................................................23 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...............................................................29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………............................................32 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….................................................................38
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП У сучасних умовах для підвищення ефективності документування операцій необхідне удосконалювання роботи з документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується на інформації, на службовому документі. Організація роботи з документами впливає на якість роботи апарата керування, організацію і культуру праці управлінських працівників. Удосконалювання керування виробничо-господарськими системами, підвищення рівня організації й ефективності управлінської праці багато в чому залежить від того, наскільки раціонально поставлено в установах і на підприємствах діловодство і наскільки професійно ведеться документація, гарантується успіх управлінської діяльності в цілому. Кожному бухгалтеру відомо, наскільки важливим є правильне і своєчасне оформлення первинних бухгалтерських документів, без яких ведення бухгалтерського обліку просто неможливе. Для усіх видів підприємств, а особливо для підприємства, що має велику кількість товарно-матеріальних цінностей, ефективна організація документообігу є особливо актуальною. Ведення бухгалтерського обліку передбачає необхідність повного та зрозумілого відображення всіх оцінених фактів господарського життя у первинних документах, що забезпечується документуванням. Документування пронизує весь процес ведення бухгалтерського обліку та є базою для складання облікових регістрів і бухгалтерської звітності. Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку: вона служить для первинного спостереження за господарськими операціями і є обов'язковою умовою для відображення їх в обліку. Мета дослідження. Метою дослідження є визначення теоретичних та методологічних основ документування, практики організації обліку на стадії спостереження, вимірювання, реєстрації й обробки документів. Мета обумовила вирішення наступних завдань: 1. Визначити сутності «документування». 2. Проаналізувати значення документації в бухгалтерському обліку. 3. Розкрити класифікації облікових документів. 4. Розкрити вимоги та порядок оформлення бухгалтерських документів. 5. Дослідити облікову обробку та реєстрацію документів. Об’єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є порядок і існуюча система побудови і організації процесу документування на підприємствах. Предметом дослідження є принципи та процеси документування, сукупність теоретичних та організаційних аспектів документування. Методи дослідження. Методологічну основу курсової роботи складають загально визнані методи наукового пізнання, в першу чергу - формально логічний, нормативний, порівняльно-правовий, системно-структурний. Основу дослідження складають основні положення документознавства, лінгвістики та спеціальні роботи вчених – документознавців. В ході роботи будуть використані такі методи: синтез, аналіз, конкретизація, порівняння, графічна абстракція. 1. ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ Документування є важливою ланкою в ланцюгу функціонування бухгалтерського обліку. Це початок і основа бухгалтерського обліку. Ефективність організації процесу документування облікової інформації забезпечується впровадженням та використанням єдиного підходу до його побудови. Документування – це спосіб відображення об'єктів бухгалтерського обліку (господарських засобів, коштів, джерел їх утворення і господарських процесів) у первинних бухгалтерських документах (рахунках, накладних, чеках, ордерах тощо) після або в момент завершення операцій з ними. Документування господарських операцій у первинних документах надає юридичну силу даним бухгалтерського обліку. При вирішенні конфліктів між господарюючими суб'єктами або особами в судових органах правильно оформлені документи набувають доказово-правового значення. Як елемент методу бухгалтерського обліку документування є складовою бухгалтерського спостереження - збір інформаційних даних. Про факти господарського життя і їх реєстрації в первинних документах. У процесі спостереження відбуваються: • опис фактів господарського життя; • фіксація даних про них на матеріальних носіях - документах; • зберігання і передача інформаційних даних для бухгалтерської обробки. Організацію процесу документування необхідно засновувати на загальних принципах, дотримання яких забезпечить впорядкованість руху облікової інформації, її узгодженість і певний рівень якості. Таким чином, первинний документ повинен нести в собі весь спектр необхідної системи управління облікової інформації щодо факту господарського життя, що в ньому фіксується. При формуванні інформації в бухгалтерському регістрі, синергічна єдність досягається шляхом виконання правила одноразової суцільної реєстрації наявної в первинному документі облікової інформації. Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій. Вони повинні бути складені під час господарської операції. Складання первинних документів відбувається безпосередньо на підприємстві [54]. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Працівникам бухгалтерської служби забороняється приймати первинні документи за операціями, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання та використання активів і зобов'язань [27]. Первинне спостереження, документування та документація відіграють важливу роль в управлінні діяльністю підприємства, а саме: • дають уявлення про фактичний стан господарських засобів та їх зміни у процесі кругообороту засобів; • забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль наявності та руху майна і коштів; • є юридичним (правовим) свідченням господарських операцій, що здійснюються; • є важливим джерелом контролю для зовнішніх і внутрішніх користувачів при проведенні ревізії, аудиту, аналізу господарської діяльності [48]. Первинні документи повинні бути складені на паперових або машинних (електронних) носіях. Відповідно до цього існують і вимоги до змісту й оформлення документів. Порядок створення первинних документів, записів у регістрах бухгалтерського обліку та зберігання документів, регістрів і звітів зазначено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88. Сучасні інформаційні технології здатні швидко одержувати інформацію і обмінюватися нею. Електронний документ може бути доказом, якщо він складений із дотриманням усіх вимог і можна довести його цілісність та справжність. Використання електронного документообігу і цифрового підпису тепер узаконена і регулюється законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22 травня 2003 р.