0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Облік готової продукції та її реалізації на промислових підприємствах (ID:841217)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 50
Рік виконання: 2022
Вартість: 600
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 1.1. Сутність поняття готова продукція, її характеристика та класифікації 1.2. Документальне оформлення операцій, пов’язаних з рухом готової продукції та аналітичний і синтетичний її облік 1.3. Облік собівартості випущеної та реалізованої продукції РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 2.1. Документування обліку готової продукції та її реалізації на Кам’янець-Подільському колективному швейному підприємстві 2.2. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції і її реалізації на Кам’янець-Подільському колективному швейному підприємстві РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ПОЛІПШЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВИСНОВКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Основною ланкою народного господарства виступає підприємство, яке у нинішніх умовах господарювання має широке коло повноважень, самостійно планує та формує напрямки своєї діяльності, складає виробничу програму, шукає ринки збуту своєї продукції та реалізовує її і отримує прибутки, які самостійно розподіляє. Підприємство це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому господарським кодексом та іншими законами [7, ст.62]. Домінуючу позицію у здійсненні діяльності підприємства займає готова продукція, яка відіграє важливу роль у складі його оборотних активів. А первинною метою господарської діяльності підприємства є реалізація продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Реалізація продукції є завершальним етапом операційної діяльності підприємства. Тому, під час реалізації продукції для підприємства виявляється суспільна корисність виробленого продукту, шляхом зіставлення доходів і витрат підприємства обчислюється фінансовий результат. Саме, реалізація продукції, товарів, робіт, послуг забезпечує формування прибуткової частини бюджету держави як об’єкт оподаткування і є найважливішим джерелом доходів для підприємства. Бухгалтерський облік повинен відображати дані про обсяг продукції та доходи від її реалізації. Достовірне відображення операцій з виробництва та реалізації готової продукції забезпечує результативність господарської діяльності підприємства. У зв’язку з цим потребує необхідної організації та методики облік виробництва та реалізації продукції підприємства. Адже від якості обліку в кінцевому підсумку залежить достовірне визначення фінансового результату діяльності підприємства, а саме прибутку чи збитку. Питання обліку готової продукції досить широко розглянуто у вітчизняних літературних джерелах. Теоретичні й практичні аспекти бухгалтерського обліку готової продукції в Україні найбільш обґрунтовано в роботах вітчизняних науковців, а саме у працях Л.М. Чернелевського Ф.Ф. Бутинця, В.А. Завгородного, Н.М. Ткаченко, С.Ф. Голова, Л.К. Сук, В.Я. Савченка, В.В. Сопка. Динамічність бухгалтерського обліку як системи, що супроводжується частою зміною законодавчої і нормативної бази в Україні, зумовлює необхідність додаткового дослідження теоретичних засад обліку готової продукції та її реалізації і вимагає розробки нових підходів до її здійснення і відображення результатів в обліку. Тому, дана тема є актуальною для дослідження. Враховуючи актуальність даної теми, мета курсової роботи полягає у розгляді теоретичних та практичних аспектів організації обліку готової продукції та її реалізації на підприємстві. Для досягнення мети необхідно розв’язати наступні завдання: дослідити сутність поняття готова продукція, систематизувати підходи класифікації даного питання; оцінити законодавче та методичне забезпечення і сучасний порядок відображення операцій з обліку готової продукції та її реалізації; ознайомитися з документальним оформленням та аналітичним обліком операцій, пов’язаних з рухом готової продукції розкрити сучасну методику організації обліку собівартості випущеної та реалізованої продукції, що полягає у систематизації та відображені інформації у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку; проаналізувати особливості обліку готової продукції та її реалізації; ознайомитися з документування обліку готової продукції та її реалізації на підприємстві; визначити способи поліпшення обліку готової продукції та її реалізації на підприємстві. Об’єктом дослідження у курсовій роботі є система обліку готової продукції та її реалізації. Предметом дослідження у курсовій роботі виступає сучасна система обліку та аналізу готової продукції, її реалізації на підприємствах. Методами дослідження які використовувались у роботі відносяться наступні: системний підхід (облік готової продукції досліджувався у взаємодії із іншими ділянками обліку); аналіз та синтез, індукція та дедукція (ці методи були застосовані при здійсненні аналітичних досліджень); моделювання (відображається у процесі надання схематичних даних у роботі). Структурно курсова робота складається з вступу, трьох розділів, які містять підпункти, що розкривають сутність розділу, висновків та переліку використаних джерел. У першому розділі курсової роботи розкрито теоретико-методичні аспекти досліджуваної теми, а саме досліджено суть поняття готова продукція та розглянуто її класифікацію, з’ясовано як здійснюється документальне оформленням та аналітичний облік операцій, пов’язаних з рухом готової продукції . Другий розділ присвячено організації особливості обліку готової продукції та її реалізації. В третьому розділі виокремлено способи поліпшення обліку готової продукції та її реалізації на підприємстві.