0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Організація обліку грошових коштів на підприємстві (ID:846790)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 174
Рік виконання: 2015
Вартість: 800
Купити цю роботу
Зміст
РОЗДІЛ 1. ГРОШОВІ КОШТИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ 1.1. Економічна сутність грошових коштів 1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту грошових коштів на підприємстві 1.3. Міжнародний досвід обліку і аудиту грошових коштів РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ОБ’ЄКТ ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Поняття, завдання, принципи та об’єкти організації обліку грошових коштів на підприємстві 2.2. Організаційне забезпечення обліку грошових коштів на підприємстві 2.3. Кадрове забезпечення та організація праці облікового персоналу з обліку грошових коштів на підприємстві 2.4. Охорона праці, ергономічні питання та безпека в надзвичайних ситуаціях РОЗДІЛ 3. СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. Організація первинного обліку грошових коштів на підприємстві 3.2. Організація поточного обліку грошових коштів на підприємстві 3.3. Організація підсумкового обліку грошових коштів на підприємстві 3.4. Технічне і програмне забезпечення обліку грошових коштів на підприємстві РОЗДІЛ 4. СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4.1. Організація аналізу грошових коштів на підприємстві 4.2. Організація аудиту грошових коштів на підприємстві ВИСНОВКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП В умовах динамічного розвитку ринкових відносин, формування конкурентного фінансово-господарського середовища найважливішим завданням вітчизняних підприємств стає забезпечення фінансової стійкості, ефективного функціонування системи управління грошовими потоками. Ефективна організація та управління грошовими коштами дозволяє підприємству забезпечити високий рівень оборотності його капіталу, ритмічність діяльності, знизити ризик неплатоспроможності і підвищити ступінь фінансової рівноваги, отримати додатковий прибуток і скоротити втрати за рахунок раціонального використання тимчасово вільних коштів. Грошовим коштам належить значне місце в життєдіяльності будь-якого підприємства. Вони є вираженням оборотних коштів на стадіях постачання і реалізації та вираженням капіталу підприємства, який спрямований на забезпечення його повноцінного функціонування. Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці. Для здійснення діяльності підприємства повинні мати в необхідних розмірах оборотні засоби, які обслуговують процес кругообігу і повністю споживаються та відновлюються із виручки після кожного його циклу. В складі оборотних коштів важливе місце займають грошові кошти. У відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, грошові кошти - це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку, застосування ефективнішої методики з обліку грошових коштів залишається одними з найактуальніших питань, оскільки від наявності у підприємства грошових коштів залежить його платоспроможність, конкурентоспроможність, а звідти ефективна діяльність підприємства та його подальший розвиток. Крім того, бухгалтерський облік грошових коштів, розрахункових і платіжних операцій має важливе значення для правильної організації грошового обігу, розрахунків і кредитування в народному господарстві, у зміцненні платіжної дисципліни, в ефективному використанні фінансових ресурсів. У процесі тривалого розвитку ще з давніх часів проблема організації обліку грошових коштів ніколи не втрачала своєї актуальності і завжди залишалась дискусійним питанням, що знайшло своє відображення у багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Найбільш обґрунтовано облік грошових коштів висвітлено в наукових працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.С. Гальчинський, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.В. Сопко, М.С. Пушкар, Г.В. Савіцька та інші. Метою дипломної роботи є аналіз стану організації обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на підприємстві, виявлення недоліків в організації облікового, аналітичного процесів і проведення аудиту грошових коштів; розробка пропозицій з раціоналізації та підвищення ефективності обліково-аналітичної системи на підприємстві. У відповідності до мети визначені наступні основні завдання дипломної роботи: з’ясувати економічну сутність грошових коштів; дослідити нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту грошових коштів на підприємстві; вивчити міжнародний та вітчизняний досвід організації обліку грошових коштів на підприємстві; розкрити поняття, завдання, принципи та об’єкти організації обліку грошових коштів на підприємстві; дослідити організаційне забезпечення обліку грошових коштів на підприємстві; висвітлити кадрове забезпечення та організація праці облікового персоналу з обліку грошових коштів на підприємстві; вивчити стан охорони праці, ергономічні питання та безпеку в надзвичайних ситуаціях; дослідити організацію первинного обліку грошових коштів на підприємстві; висвітлити організацію поточного обліку грошових коштів на підприємстві; розкрити питання організації підсумкового обліку грошових коштів на підприємстві; дослідити технічне і програмне забезпечення обліку грошових коштів на підприємстві; вивчити організація аналізу грошових коштів на підприємстві; висвітлити організацію аудиту грошових коштів на підприємстві. Об'єктом дослідження є стан організації обліку, аналізу і аудиту грошових в Публічному акціонерному товаристві «Світло шахтаря», м. Харків. Предметом дослідження є сукупність організаційних, методичних, технічних прийомів організації обліку, аналізу і аудиту грошових коштів в Публічному акціонерному товаристві (ПАТ) «Світло шахтаря». Матеріалами для виконання дипломної роботи слугували дані первинного бухгалтерського обліку і звітності за 2013-2014 рр. ПАТ «Світло шахтаря», Наказ про облікову політику, Положення про бухгалтерію, Посадові інструкції, а також матеріали звіту з виробничої практики. ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» є провідним у вітчизняному вугільному конвейєробудівництві та одним із найстаріших машинобудівних підприємств вугільної галузі. Основними видами діяльності ПАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» є: виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва; монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва. Протягом 2012-2014 рр. підприємство значно розширило обсяги реалізації та покращило основні економічні показники. Про розширення обсягів діяльності свідчить й зростання середньорічної кількості працюючих. При чому ця тенденція зберігається протягом усіх трьох років дослідження. Найбільша чисельність персоналу має місце у 2014 р. і становить 2719 осіб. В пiдприємствi приділяється постiйна увага новим технологiям, новим матерiалам та вимогам до якостi продукцiї, що виробляє. Наявнiсть вище перелiченого дає можливiсть пiдприємству укладати договори на придбання сировини та матерiалiв. Прибуток товариства утворюється з находжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi, а також сплати передбачених законодавством України податкiв та iнших платежiв до бюджету. Товариство самостiйно визначає структуру джерел фiнансових коштiв та вирiшує питання їх розподiлу та використання, керуючись Статутом та встановленими згiдно законiв ставками та нормативами податкiв, платежiв та вiдрахувань. Чистий прибуток підприємства, утворений пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв, передбачених чинним законодавством, залишається у повному розпорядженнi підприємства. При написанні дипломної роботи використано Закони України, накази Кабінету Міністрів України та інші нормативні документи з питань організації обліку грошових коштів, періодичні видання, що стосуються даної теми роботи, наукові видання вітчизняних та закордонних вчених, в області бухгалтерського обліку обслуговування виробництва, менеджменту, аналізу господарської діяльності підприємства.