0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

«Енергетичний потенціал України: особливості, проблеми і перспективи розвитку» (ID:599383)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 54
Рік виконання: 2020
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ…………………………………………………... 5 1.1. Сучасний стан енергетичного потенціалу в Україні та тенде-нції перспективного розвитку………………………………………………. 5 1.2. Поняття та особливості енергетичної безпеки України……… 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА МОНАТОРИНГ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ……………………………………………………… 18 2.1. Проблемні питання енергозбереження та енергоефективності України……………………………………………………………………….. 18 2.2. Показники оцінювання енергоефективності як фундамент формування енергонезалежної стратегії.. …………………………………… 23 2.3. Критерії оцінки та вимірювання енергоефективності: націо-нальний та закордонний досвід…………………………………………….. 28 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ…………………………………………………………………….. 34 3.1. Головні аспекти Енергетичної стратегії України на період до 2035 року……………………………………………………………………... 34 3.2. Ключові напрями підвищення енергоефективності та розвит-ку енергетичного потенціалу крізь призму європейського досвіду……... 41 ВИСНОВКИ…………………………………………………………... 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….. 51 ДОДАКИ………………………………………………………………. 54
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1.2. Поняття та особливості енергетичної безпеки України Енергетична безпека будь-якої держави спрямована на досягнення ста-ну безпере¬бійного забезпечення енергетичними ресур¬сами економіки, на за-хист національних ін¬тересів у сфері енергетики. Таким чином, наявність енергетичної безпеки в країні є умовою її ус-пішного роз¬витку, і взагалі існування. Державу можна вважати енергетично забезпеченою, коли вона (держава ) в змозі забезпечити в необ¬хідному обсязі споживачів як у повсякден¬ному житті, так і під час форс-мажорних об¬ставин. Згідно із Конституцією України, стаття 17 «Захист суверенітету і тери-торіальної ці¬лісності України», забезпечення її економіч¬ної та інформаційної безпеки є найважливі¬шими функціями держави, справою всього Українського народу». Економічна без¬пека неможлива без енергетичної незалеж¬ності, бо енергетика є однією з основних складових успішного розвитку економіки. Спеціалісти по-різному дають визначення енергетичній безпеці. Так, влучне визначен¬ня енергетичної безпеки - «це своєчасне, повне і безперебій-не забезпечення паливом та енергією необхідної якості матеріального виробництва, невиробничої сфери, населен¬ня, комунально-побутових й інших спожи¬вачів; запобігання шкідливому впливу на довкілля; транспортування, перетворення і споживання паливно-енергетичних ресурсів в умовах сучасних ринкових відносин, тен¬денцій та показників світового ринку енер¬гоносіїв» наведено у постанові КМУ [8, с. 89-90]. Схоже по суті визначення дає О. М. Суходоля, який вважає, що «енергетична безпека - це стан захищеності життєво важливих «енергетичних інтересів» особистості, сус¬пільства, держави від внутрішніх і зовніш¬ніх загроз, що забезпечує безперебійне задо¬волення споживачів економічно доступними паливно-енергетичними ресурсами прийня¬тної якості за нормальних умов й у надзви¬чайних ситуаціях» [19, с. 106]. В попередній Енергетичній стратегії на період до 2030 року також влучно дано визначення енерге¬тичної безпеки у сучасному розумінні - «це досягнення стану технічно надійного, стабі¬льного, економічно ефективного та екологіч¬но прийнятного забезпечення енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери кра¬їни, а також створення умов для формування й реалізації політики захисту національних інтересів у сфері енергетики». Україна належить до енергодефіцитних країн, вона забезпечує приблизно на 50% потребу в енергоресурсах. Відповідно до світових стандартів для країни постачання енергоносіїв з одного джерела не повинно перевищувати 25%. Лише в цьому випадку вона є енергетично незалежною. Так, у США енергоносії одержують із 60 країн сві¬ту, в країнах Західної Європи вони надхо¬дять із 5-8 джерел. Енергетика є базою української економі¬ки. Вона забезпечує роботу всіх галузей, значну частину дохідної частини бюджету, але на даному етапі енергетична безпека України знаходиться у негативному стані. Економіка України нарівні з нестачею енергетичних ресурсів має висо-кий рівень енергоємності, що, в свою чергу, призводить до вкрай негативних факторів: - низької конкурентоспроможності товарів, виготовлених в Україні; - недостатньо високий рівень прибу¬тковості українських виробників; - негативний вплив на рівень інфля¬ції в країні. Проблема забезпечення енергетичної безпеки України постійно пере-буває в полі зору державних структур. На користь цього свідчить затвер-дження Кабінетом Міністрів України ще у 2013 р. Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. Сучасне бачення стратегії дозволяє сформулювати наступне: документ був спрямований на вирішення проблем енергетичної безпеки в умовах виживання держави за обставин зовнішньої агресії із застосуванням як збройних сил, так і невійськових впливів. Стратегія пропонувала механізми трансформаційного характеру на період до 2020 р. та визначала стратегічні орієнтири розвитку до 2035 р. В ній визначено головну мету розвитку енергетики України на період до 2020 р. - забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Пріоритетами забезпечення енергетичної безпеки України названо: - реформування енергетичних ринків, забезпечення прозорості господарської діяльності, конкуренції на цих ринках та їх демонополізація, інтеграція енергетичного сектору України до енергетичних ринків ЄС та системи європейської енергетичної безпеки; - підвищення енергетичної ефективності та забезпечення енергозбере-ження; - диверсифікація джерел і маршрутів енергопостачання, подолання залежності від Росії у постачанні енергетичних ресурсів і технологій, розвиток відновлюваної та ядерної енергетики з урахуванням пріоритетності завдань екологічної, ядерної та радіаційної безпеки; - створення умов для надійного енергозабезпечення та транзиту енерго-ресурсів територією України, захищеності енергетичної інфраструктури від терористичної загрози; національної економіки і суспільства в особливий період; - досягнення високого рівня енергетичної безпеки, диверсифікація дже-рел постачання енергоносіїв, збільшення обсягу їх власного видобутку, під-вищення ефективності використання енергоносіїв, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій [18, с. 105-106]. Кабінетом Міністрів України було схвалено нову Енергетичну страте-гію від 18.08.2017 р. під назвою «Безпека, Енергоефективність, Конкурентоспроможність». До основних індикаторів енергетичної безпеки в українській законодавчій базі відносять такі: