0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Планування діяльності підприємства (ID:599744)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 41
Рік виконання: 2022
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
1. Потреба підприємства у трудових ресурсах, основи її планування 2. Планування продуктивності праці 3.Обчислення показників продуктивності праці 4. Оплата праці. показники плану, методика обчислення фондів оплати праці за різних систем та форм оплати праці 5. Матеріальне стимулювання працівників підприємства ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Розділ 1. План виробництва і реалізацій продукції На підставі прогнозу збуту на І квартал планового року були встановлені такі показники плану продажу в заданій номенклатурі продукції, дані подано в табл.1. Обсяг продажу та ціна одиниці продукції Найменування продукції Обсяг продажу, згідно варіанту (остання цифра залікової книжки), од. Ціна одиниці виробу без ПДВ, грн. 7 А 600 1200 В 1100 1300 С 760 1550 За даними табл. 1 розрахуємо наступні показники: 1) виручку від реалізації продукції без податку на додану вартість (ПДВ): (1) де РПі – обсяг продажу і-го виробу, од.; Ці – ціна і-го виробу, грн.; 2) суму податку на додану вартість (ПДВ=20%); 3) виручку від реалізації з ПДВ. Таблиця 2 Дані про запаси готової продукції Найменування виробу Запаси готової продукції на початок кварталу, од. ( ) Середній строк зберігання виробу на складі, дні А 25 3,6 В 57 1,8 С 115 2,7 За даними розрахунків та табл. 2 розрахуємо величини запасу готової продукції на кінець планового кварталу з форм. 2. (2) де Дкв – кількість днів у кварталі (90 днів) tзбер.і – середній строк зберігання і-го виду виробу на складі, дні. Розрахуємо обсяг товарної продукції (ОТі) на І квартал за форм. 3. (3) де Qі – виробнича програма і-го виробу на квартал (3) Для визначення величини незавершеного виробництва використовуємо дані табл. 3 Таблиця 3 Найменування виробу Тривалість виробничого циклу, дні (tці) Коефіцієнт наростання витрат (кнв) Запас незавершеного виробництва на початок кварталу, шт.. А 3 0,54 120 В 5 0,45 240 С 4 0,6 200 Запас незавершеного виробництва на кінець кварталу дорівнює (форм. 4): (4) Визначимо обсяг валової продукції в натуральному(ВПі) та вартісному(ВВПі) виразі за форм. 5,6. (5) (6) За даними та розрахунками необхідно заповнити табл. 4. Таблиця 4 Виробнича програма на І квартал Найме-нування продукції План продажу, од. Запаси готової продукції, од. Вироб-нича програ-ма, од., Qi Ціна одиниці продук-ції без ПДВ, грн..,Ці Обсяг товарної продукції, тис. грн., ОТі Запаси незавер-шеного виробництва, од. Валова продук-ція, од., ВПі Обсяг валової проду-кції, тис. грн., ВВПі на початок кварталу на кінець кварталу на початок кварталу на кінець кварталу Розділ 2. Планування трудомісткості виробничої програми і пропускної спроможності устаткування Для розрахунку трудомісткості виробничої програми та пропускної спроможності устаткування на плановий квартал, використовуються дані табл. 5 Таблиця 5 Найменування продукції Трудомісткість одиниці виробу по групах обладнання, нормо-годин (Tj) І ІІ ІІІ ІV А 0,3 1,2 2 1 В 0,5 1,4 2,1 1,5 С 1 1,8 2,2 1,8 Середній коефіцієнт виконання норм виробітку (kв.н) в плановому кварталі дорівнює 1,2. кількість верстатів відповідно по групах устаткування: І – 56 од., ІІ – 24 од., ІІІ – 72 од., ІV – 18 од. Фонд часу роботи одного верстата при двозмінній роботі – 1000 год., при тризмінній – 1500 год. (кількість змін -3). 1. Трудомісткість програми по діючих нормах, нормо-годин : (7) 2. Трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнта виконання норм, нормо-годин Tв.н.j= TQj/ kв.н (8) 3. Коефіцієнт завантаження по групах устаткування (kзав.j) та на програму в цілому (9) (10) За результатами розрахунків заповнити табл. 6. Таблиця 6 Пропускна спроможність устаткування Група устаткування Кількість устаткування, од.(Nj) Фонд часу груп устаткування, год. (Фгj) Трудоміст-кість програми по діючих нормах, нормо-годин (TQj) Трудомісткість програми з урахувавнням коефіцієнта виконання норм, нормо-годин (Tв.н.j) Коефіцієнт завантаження на програму (kзав.j) 1 2 3 4 5 6 І 56 84000 ІІ 24 36000 ІІІ 72 108000 ІV 18 27000 Разом 170 255000 Розрахувати реальну змінність роботи обладнання, яка визначається з урахуванням витрат, що пов’язані із диспропорціями в складі устаткування (форм. 11). (11) Проаналізувати отримані дані та зробити висновки: а) чи дозволяє пропускна спроможність виконати виробничу програму; Пропускна спроможність дозволяє виконати програму, оскільки трудомісткість програми нижча за фонд робочого часу б) чи існує ризик зриву виробничої програми при непередбачених простоях; Ні, оскільки трудомісткість програми набагато нижча за фонд робочого часу обладнання в) яким чином можна зменшити цей ризик? збільшити кількість устаткування або збільшити кількість змін його використання г) яким чином можливо підвищити реальну змінність? Знизити непродуктивні втрати робочого часу Розділ 3. План по праці та заробітній платі 3.1. Визначити кількість робітників на нормованих роботах і загальну кількість працівників у першому кварталі планового року використовуючи вже розраховані дані та маючи на увазі, що:  корисний фонд робочого часу у першому кварталі планового року (Фпл) становить 446 год.;  сумарна кількість керівників, фахівців, службовців (Чін)– 62 чол.;  норма обслуговування на одного допоміжного робітника (Нобсл )100 ум.од.;  обсяг робіт з обслуговування та ремонту устаткування (Ороб) — 2500 ум. од.;  норма прибирання площі на одну прибиральницю (НS)– 400 м2;  площа виробничих приміщень (Sприм) 3200 м2. Для цього необхідно: 1. Визначити трудомісткість виробничої програми (форм. 12): (12) 2. Визначити кількість робітників-підрядників на нормованих роботах (Чр.п): (13) 3. Розрахувати кількість робітників-почасовиків: а) наладчиків, ремонтників устаткування, електриків: (14) б) прибиральниць приміщень: (15) 4. Розрахувати загальну кількість персоналу в першому кварталі планового року (Ч): (16) 5. Розрахувати середній виробіток одного працівника в першому кварталі планового року: (17) Результати розрахунку оформити у вигляді табл. 7. Таблиця 7 Планування кількості працівників Показники І квартал планового року 1.Виробнича програма, од. (Qi,) виріб А виріб В виріб С 2.Ціна одиниці виробу, грн. виріб А виріб В виріб С 3.Товарна продукція, тис. грн. (ОТі) 4.Трудомісткість одиниці, нормо-годин (Tj) виріб А виріб В виріб С 5.Трудомісткість виробничої програми (Tпл) 6.Корисний фонд робочого часу одного працівника, год.(Фпл) 7.Середній коефіцієнт виконання норм виробітку (kв.н) 8.Кількість робітників підрядників (Чр.п) 9.Кількість інших категорій персоналу 10.Кількість працівників всього 11Середній виробіток на одного працівника 3.2. Розрахунок фондів заробітної плати персоналу Вихідна інформація: 1. Годинна тарифна ставка робітників-підрядників першого розряду (ТстІ) – 4,75 грн. 2. Середні тарифні коефіцієнти по виробах дорівнюють (kт.і.): для А – 1,22; для В – 1,39; для С – 1,45. 3. Премії нараховуються в розмірі: робітникам-підрядникам – 15%; робітникам-почасовикам – 10%. 4. Місячний оклад прибиральниць мінімальна заробітна плата. 5. Тарифні ставки робітників-почасовиків (Тпоч.і) подано в табл.8. Таблиця 8 Тарифні ставки робітників-почасовиків Розряд робітника І ІІ ІІІ ІV V Годинна тарифна ставка почасовика (Тпоч.і), грн. 7 8.4 9.1 9.8 10.5 Кількість почасовиків Чпоч.і 14 19 15 16 11 Для розрахунку фондів заробітної плати необхідно: 1. Розрахувати розцінку за одиницю продукції: (18) 2. Розрахувати фонду заробітної плати робітників-підрядників за форм. 19: (19) 3. Тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків проводиться за форм.20: (20) 4. Прямий фонд заробітної плати робітників (21) 5. Розраховуються премії робітникам 6. Квартальний фонд заробітної плати робітників розраховується як сума прямого фонду та премій робітникам. 7. Фонд заробітної плати інших категорій персоналу (ФЗПін.) розраховується за даними табл..9 Таблиця 9 Дані для розрахунку фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців Посада (професія) Кількість осіб Місячний оклад, грн. Доплати та надбавки (%) ФОП, разом 1. Директор 1 3000 40 2. Головний інженер 1 2750 35 3. Головний бухгалтер 1 2500 35 4. Начальник цеху 3 2250 35 5. Начальник відділу маркетингу 1 2500 30 6. Провідний інженер 6 2000 30 7. Інженер І категорії 9 1820 27 8. Лаборант 3 1400 15 9. Майстер 5 1700 20 10. Економіст 3 1800 25 11. Маркетолог 3 1850 25 12. Бухгалтер 3 1800 25 13. Секретар 2 1500 15 Разом 8. Розраховується загальний квартальний фонд заробітної плати персоналу як сума квартальної заробітної плати робітників та іншого персоналу. 9. Розрахувати відрахування в соціальні фонди з фонду оплати праці по кожній групі персоналу (звести в таблицю) Ставки відрахувань в соціальні фонди з фонду оплати праці ЄСВ 22% (НЗ) Група персоналу Ставка ЄСВ, % Сума ЄСВ, грн. Робітники 22 Інший персонал 22 разом х Розділ 4 Планування собівартості продукції 4.1. Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію обладнання Для цього кошторису використовуються дані попередніх розрахунків та ряд допоміжних розрахунків. Таблиця 10 № Показники Значення показника на початок планового кварталу 1 Норма витрат матеріалів на 1000 верстато-годин, грн.: інструментів(НВ.інструм) 75 мастильних матеріалів (НВ.м) 40 обтиральних матеріалів (НВ.об) 30 інші витрати(НВ.ін) 20 2 Потужність електродвигунів технологічного устаткування кВт-год (Мдв) 5,5 3 Вартість 1 кВт-год енергії, грн. (умовна величина) (ВкВт) 0,4 Таблиця 11 Вартість основних фондів загальновиробничого призначення, тис. грн. Найменування Вартість основних фондів, згідно варіанту (остання цифра залікової книжки), тис. грн. Середньорічна норма амортизації ОФ, % 7 технологічного устаткування 1100 15 Транспортних засобів 400 20 Інвентарю 80 25 Квартальний фонд часу роботи обладнання див. розд.2. Прямий фонд заробітної плати робітників, котрі обслуговують устаткування див. розділ 3. 1.Необхідно розрахувати коефіцієнт доплат до прямого фонду заробітної плати Кпр = ФЗПзаг / ФЗПпр (23) 2. Розрахувати витрати на заробітну плату допоміжних робітників, які зайняті утриманням та експлуатацією устаткування, з нарахуванням Взп = ФЗПдоп.р.* Кпр(1+Нз/100) (24) 3. Розрахувати витрат на мастильні та обтиральні матеріали Вм = (Нв.м.+Нв.об.)Фуст / 1000 (25) 4.Визначити витрати на технологічну електроенергію: Вен = Мдв*Фуст*ВкВт (27) 5.Розрахувати витрати на поточний ремонт устаткування та транспортних засобів – дорівнюють 3% від його вартості: 6.Визначити витрати на інструмент (Він) 7.Визначити інші витрати на утримання і експлуатацію устаткування 8.Визначити суми амортизаційних відрахувань за квартал 9.Визначити загальну суму витрат на утримання і експлуатацію устаткування: Розрахунок загальної суми постійних витрат на І квартал На підприємстві складають кошториси витрат у розрізі окремих структурних підрозділів (цехів, дільниць) і по функціональних відділах управління. Тому необхідно звести всі попередні розрахунки в загальні таблиці. Адміністративні витрати на І квартал планового року № Найменування витрат Сума,грн 1. Оплата праці з нарахуванням персоналу управління цехами і дільницями 2. Видатки на відрядження 2 500 3. Видатки на утримання та експлуатацію устаткування 4. Видатки на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень 300 000 5. Оплата праці з нарахуванням робітників - 6. Видатки на охорону праці і техніку безпеки 20 000 Інші витрати 50 000 Всього адміністративні витрати 1324457,77 Загальногосподарські витрати на плановий квартал № Найменування витрат Сума,грн 1. Оплата праці персоналу з нарахуванням 2. Видатки на відрядження 40 000 3. Амортизація основних фондів загальногосподарського призначення і нематеріальних активів 58 000 4. Видатки на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвід, охорону і страхування майна 35000 5. Видатки на зв'язок (поштові, телефонні та ін.) 10000 6. Податки, збори та інші платежі 10000 7. Інші витрати загальногосподарського призначення 50000 Всього адміністративні витрати Витрати на збут на плановий квартал № Найменування витрат Сума,грн 1. Оплата праці працівникам відділу постачання 2. Витрати на рекламу і дослідження ринку 140 000 3. Витрати на відрядження 50 000 4. Видатки на зв'язок (поштові, телефонні та ін.) 20000 5. Інші витрати по збуту продукції 50000 Всього витрати на збут Визначити загальну суму постійних витрат підприємства в плановому кварталі 4.3.Розрахунок калькуляції методом величини покриття Вихідні дані для розрахунку подано в табл. № Показники виріб А виріб В виріб С 1. Норма витрат основного матеріалу на одиницю виробу на початок кварталу, кг 3 4 5 2. Ціна 1 кг матеріалу, грн 20 30 10 3. Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, грн 5 6 7 4. Процент заготівельних витрат, % від вартості основних матеріалів 1 2 3 5. Повернені відходи, % від вартості основних матеріалів - 2 1 6. Розцінка за одиницю продукції, грн. (розд.3) 26,08 36,31 46,84 7. Величина інших змінних витрат на одиницю продукції, грн 3,2 4,1 1,5 8. Виробнича програма, од. (розд.1) 599 1065 668 9. Ціна одиниці продукції, грн.. (розд.1) 1200 1300 1550 Визначити загальну суму змінних витрат на одиницю продукції як суму витрат на сировину і матеріали, витрати на заробітну плату та соціальні відрахування по виробах Визначити маржинальний прибуток по виробам Пмі=Ці-Взм Ці – ціна за од. прод. та на планову виробничу програму: Розділ 5. Планування прибутку підприємства Розрахувати планову суму прибутку та заповнити таблицю Зп + Вир = Реал + Зк Реал = вир. + зп. – Зк = вир. – (зк. – з.п) № Показники Сума, грн. 1 Виручка від реалізації продукції без ПДВ 3328000 2 Витрати на виробництво 3 Змінні витрати на виробництво продукції 4 Загальновиробничі витрати 5 Зміна залишків готової продукції 6 Адміністративні витрати 7 Видатки на збут 8 Прибуток 9 Податок на прибуток 10 Чистий прибуток Визначаємо рентабельність витрат: Визначити точку беззбитковості по кожному виду продукції ТБ = Впост / (Впост)/Пмі Загальну суму постійних витрат 2641803,95 грн. ділимо по виробам пропорційно виручці від реалізації (умовно): Список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Потреба підприємства у трудових ресурсах, основи її планування 2. Планування продуктивності праці 3.Обчислення показників продуктивності праці 4. Оплата праці. показники плану, методика обчислення фондів оплати праці за різних систем та форм оплати праці 5. Матеріальне стимулювання працівників підприємства ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Розділ 1. План виробництва і реалізацій продукції На підставі прогнозу збуту на І квартал планового року були встановлені такі показники плану продажу в заданій номенклатурі продукції, дані подано в табл.1. Обсяг продажу та ціна одиниці продукції Найменування продукції Обсяг продажу, згідно варіанту (остання цифра залікової книжки), од. Ціна одиниці виробу без ПДВ, грн. 7 А 600 1200 В 1100 1300 С 760 1550 За даними табл. 1 розрахуємо наступні показники: 1) виручку від реалізації продукції без податку на додану вартість (ПДВ): (1) де РПі – обсяг продажу і-го виробу, од.; Ці – ціна і-го виробу, грн.; 2) суму податку на додану вартість (ПДВ=20%); 3) виручку від реалізації з ПДВ. Таблиця 2 Дані про запаси готової продукції Найменування виробу Запаси готової продукції на початок кварталу, од. ( ) Середній строк зберігання виробу на складі, дні А 25 3,6 В 57 1,8 С 115 2,7 За даними розрахунків та табл. 2 розрахуємо величини запасу готової продукції на кінець планового кварталу з форм. 2. (2) де Дкв – кількість днів у кварталі (90 днів) tзбер.і – середній строк зберігання і-го виду виробу на складі, дні. Розрахуємо обсяг товарної продукції (ОТі) на І квартал за форм. 3. (3) де Qі – виробнича програма і-го виробу на квартал (3) Для визначення величини незавершеного виробництва використовуємо дані табл. 3 Таблиця 3 Найменування виробу Тривалість виробничого циклу, дні (tці) Коефіцієнт наростання витрат (кнв) Запас незавершеного виробництва на початок кварталу, шт.. А 3 0,54 120 В 5 0,45 240 С 4 0,6 200 Запас незавершеного виробництва на кінець кварталу дорівнює (форм. 4): (4) Визначимо обсяг валової продукції в натуральному(ВПі) та вартісному(ВВПі) виразі за форм. 5,6. (5) (6) За даними та розрахунками необхідно заповнити табл. 4. Таблиця 4 Виробнича програма на І квартал Найме-нування продукції План продажу, од. Запаси готової продукції, од. Вироб-нича програ-ма, од., Qi Ціна одиниці продук-ції без ПДВ, грн..,Ці Обсяг товарної продукції, тис. грн., ОТі Запаси незавер-шеного виробництва, од. Валова продук-ція, од., ВПі Обсяг валової проду-кції, тис. грн., ВВПі на початок кварталу на кінець кварталу на початок кварталу на кінець кварталу Розділ 2. Планування трудомісткості виробничої програми і пропускної спроможності устаткування Для розрахунку трудомісткості виробничої програми та пропускної спроможності устаткування на плановий квартал, використовуються дані табл. 5 Таблиця 5 Найменування продукції Трудомісткість одиниці виробу по групах обладнання, нормо-годин (Tj) І ІІ ІІІ ІV А 0,3 1,2 2 1 В 0,5 1,4 2,1 1,5 С 1 1,8 2,2 1,8 Середній коефіцієнт виконання норм виробітку (kв.н) в плановому кварталі дорівнює 1,2. кількість верстатів відповідно по групах устаткування: І – 56 од., ІІ – 24 од., ІІІ – 72 од., ІV – 18 од. Фонд часу роботи одного верстата при двозмінній роботі – 1000 год., при тризмінній – 1500 год. (кількість змін -3). 1. Трудомісткість програми по діючих нормах, нормо-годин : (7) 2. Трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнта виконання норм, нормо-годин Tв.н.j= TQj/ kв.н (8) 3. Коефіцієнт завантаження по групах устаткування (kзав.j) та на програму в цілому (9) (10) За результатами розрахунків заповнити табл. 6. Таблиця 6 Пропускна спроможність устаткування Група устаткування Кількість устаткування, од.(Nj) Фонд часу груп устаткування, год. (Фгj) Трудоміст-кість програми по діючих нормах, нормо-годин (TQj) Трудомісткість програми з урахувавнням коефіцієнта виконання норм, нормо-годин (Tв.н.j) Коефіцієнт завантаження на програму (kзав.j) 1 2 3 4 5 6 І 56 84000 ІІ 24 36000 ІІІ 72 108000 ІV 18 27000 Разом 170 255000 Розрахувати реальну змінність роботи обладнання, яка визначається з урахуванням витрат, що пов’язані із диспропорціями в складі устаткування (форм. 11). (11) Проаналізувати отримані дані та зробити висновки: а) чи дозволяє пропускна спроможність виконати виробничу програму; Пропускна спроможність дозволяє виконати програму, оскільки трудомісткість програми нижча за фонд робочого часу б) чи існує ризик зриву виробничої програми при непередбачених простоях; Ні, оскільки трудомісткість програми набагато нижча за фонд робочого часу обладнання в) яким чином можна зменшити цей ризик? збільшити кількість устаткування або збільшити кількість змін його використання г) яким чином можливо підвищити реальну змінність? Знизити непродуктивні втрати робочого часу Розділ 3. План по праці та заробітній платі 3.1. Визначити кількість робітників на нормованих роботах і загальну кількість працівників у першому кварталі планового року використовуючи вже розраховані дані та маючи на увазі, що:  корисний фонд робочого часу у першому кварталі планового року (Фпл) становить 446 год.;  сумарна кількість керівників, фахівців, службовців (Чін)– 62 чол.;  норма обслуговування на одного допоміжного робітника (Нобсл )100 ум.од.;  обсяг робіт з обслуговування та ремонту устаткування (Ороб) — 2500 ум. од.;  норма прибирання площі на одну прибиральницю (НS)– 400 м2;  площа виробничих приміщень (Sприм) 3200 м2. Для цього необхідно: 1. Визначити трудомісткість виробничої програми (форм. 12): (12) 2. Визначити кількість робітників-підрядників на нормованих роботах (Чр.п): (13) 3. Розрахувати кількість робітників-почасовиків: а) наладчиків, ремонтників устаткування, електриків: (14) б) прибиральниць приміщень: (15) 4. Розрахувати загальну кількість персоналу в першому кварталі планового року (Ч): (16) 5. Розрахувати середній виробіток одного працівника в першому кварталі планового року: (17) Результати розрахунку оформити у вигляді табл. 7. Таблиця 7 Планування кількості працівників Показники І квартал планового року 1.Виробнича програма, од. (Qi,) виріб А виріб В виріб С 2.Ціна одиниці виробу, грн. виріб А виріб В виріб С 3.Товарна продукція, тис. грн. (ОТі) 4.Трудомісткість одиниці, нормо-годин (Tj) виріб А виріб В виріб С 5.Трудомісткість виробничої програми (Tпл) 6.Корисний фонд робочого часу одного працівника, год.(Фпл) 7.Середній коефіцієнт виконання норм виробітку (kв.н) 8.Кількість робітників підрядників (Чр.п) 9.Кількість інших категорій персоналу 10.Кількість працівників всього 11Середній виробіток на одного працівника 3.2. Розрахунок фондів заробітної плати персоналу Вихідна інформація: 1. Годинна тарифна ставка робітників-підрядників першого розряду (ТстІ) – 4,75 грн. 2. Середні тарифні коефіцієнти по виробах дорівнюють (kт.і.): для А – 1,22; для В – 1,39; для С – 1,45. 3. Премії нараховуються в розмірі: робітникам-підрядникам – 15%; робітникам-почасовикам – 10%. 4. Місячний оклад прибиральниць мінімальна заробітна плата. 5. Тарифні ставки робітників-почасовиків (Тпоч.і) подано в табл.8. Таблиця 8 Тарифні ставки робітників-почасовиків Розряд робітника І ІІ ІІІ ІV V Годинна тарифна ставка почасовика (Тпоч.і), грн. 7 8.4 9.1 9.8 10.5 Кількість почасовиків Чпоч.і 14 19 15 16 11 Для розрахунку фондів заробітної плати необхідно: 1. Розрахувати розцінку за одиницю продукції: (18) 2. Розрахувати фонду заробітної плати робітників-підрядників за форм. 19: (19) 3. Тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків проводиться за форм.20: (20) 4. Прямий фонд заробітної плати робітників (21) 5. Розраховуються премії робітникам 6. Квартальний фонд заробітної плати робітників розраховується як сума прямого фонду та премій робітникам. 7. Фонд заробітної плати інших категорій персоналу (ФЗПін.) розраховується за даними табл..9 Таблиця 9 Дані для розрахунку фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців Посада (професія) Кількість осіб Місячний оклад, грн. Доплати та надбавки (%) ФОП, разом 1. Директор 1 3000 40 2. Головний інженер 1 2750 35 3. Головний бухгалтер 1 2500 35 4. Начальник цеху 3 2250 35 5. Начальник відділу маркетингу 1 2500 30 6. Провідний інженер 6 2000 30 7. Інженер І категорії 9 1820 27 8. Лаборант 3 1400 15 9. Майстер 5 1700 20 10. Економіст 3 1800 25 11. Маркетолог 3 1850 25 12. Бухгалтер 3 1800 25 13. Секретар 2 1500 15 Разом 8. Розраховується загальний квартальний фонд заробітної плати персоналу як сума квартальної заробітної плати робітників та іншого персоналу. 9. Розрахувати відрахування в соціальні фонди з фонду оплати праці по кожній групі персоналу (звести в таблицю) Ставки відрахувань в соціальні фонди з фонду оплати праці ЄСВ 22% (НЗ) Група персоналу Ставка ЄСВ, % Сума ЄСВ, грн. Робітники 22 Інший персонал 22 разом х Розділ 4 Планування собівартості продукції 4.1. Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію обладнання Для цього кошторису використовуються дані попередніх розрахунків та ряд допоміжних розрахунків. Таблиця 10 № Показники Значення показника на початок планового кварталу 1 Норма витрат матеріалів на 1000 верстато-годин, грн.: інструментів(НВ.інструм) 75 мастильних матеріалів (НВ.м) 40 обтиральних матеріалів (НВ.об) 30 інші витрати(НВ.ін) 20 2 Потужність електродвигунів технологічного устаткування кВт-год (Мдв) 5,5 3 Вартість 1 кВт-год енергії, грн. (умовна величина) (ВкВт) 0,4 Таблиця 11 Вартість основних фондів загальновиробничого призначення, тис. грн. Найменування Вартість основних фондів, згідно варіанту (остання цифра залікової книжки), тис. грн. Середньорічна норма амортизації ОФ, % 7 технологічного устаткування 1100 15 Транспортних засобів 400 20 Інвентарю 80 25 Квартальний фонд часу роботи обладнання див. розд.2. Прямий фонд заробітної плати робітників, котрі обслуговують устаткування див. розділ 3. 1.Необхідно розрахувати коефіцієнт доплат до прямого фонду заробітної плати Кпр = ФЗПзаг / ФЗПпр (23) 2. Розрахувати витрати на заробітну плату допоміжних робітників, які зайняті утриманням та експлуатацією устаткування, з нарахуванням Взп = ФЗПдоп.р.* Кпр(1+Нз/100) (24) 3. Розрахувати витрат на мастильні та обтиральні матеріали Вм = (Нв.м.+Нв.об.)Фуст / 1000 (25) 4.Визначити витрати на технологічну електроенергію: Вен = Мдв*Фуст*ВкВт (27) 5.Розрахувати витрати на поточний ремонт устаткування та транспортних засобів – дорівнюють 3% від його вартості: 6.Визначити витрати на інструмент (Він) 7.Визначити інші витрати на утримання і експлуатацію устаткування 8.Визначити суми амортизаційних відрахувань за квартал 9.Визначити загальну суму витрат на утримання і експлуатацію устаткування: Розрахунок загальної суми постійних витрат на І квартал На підприємстві складають кошториси витрат у розрізі окремих структурних підрозділів (цехів, дільниць) і по функціональних відділах управління. Тому необхідно звести всі попередні розрахунки в загальні таблиці. Адміністративні витрати на І квартал планового року № Найменування витрат Сума,грн 1. Оплата праці з нарахуванням персоналу управління цехами і дільницями 2. Видатки на відрядження 2 500 3. Видатки на утримання та експлуатацію устаткування 4. Видатки на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень 300 000 5. Оплата праці з нарахуванням робітників - 6. Видатки на охорону праці і техніку безпеки 20 000 Інші витрати 50 000 Всього адміністративні витрати 1324457,77 Загальногосподарські витрати на плановий квартал № Найменування витрат Сума,грн 1. Оплата праці персоналу з нарахуванням 2. Видатки на відрядження 40 000 3. Амортизація основних фондів загальногосподарського призначення і нематеріальних активів 58 000 4. Видатки на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвід, охорону і страхування майна 35000 5. Видатки на зв'язок (поштові, телефонні та ін.) 10000 6. Податки, збори та інші платежі 10000 7. Інші витрати загальногосподарського призначення 50000 Всього адміністративні витрати Витрати на збут на плановий квартал № Найменування витрат Сума,грн 1. Оплата праці працівникам відділу постачання 2. Витрати на рекламу і дослідження ринку 140 000 3. Витрати на відрядження 50 000 4. Видатки на зв'язок (поштові, телефонні та ін.) 20000 5. Інші витрати по збуту продукції 50000 Всього витрати на збут Визначити загальну суму постійних витрат підприємства в плановому кварталі 4.3.Розрахунок калькуляції методом величини покриття Вихідні дані для розрахунку подано в табл. № Показники виріб А виріб В виріб С 1. Норма витрат основного матеріалу на одиницю виробу на початок кварталу, кг 3 4 5 2. Ціна 1 кг матеріалу, грн 20 30 10 3. Вартість покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, грн 5 6 7 4. Процент заготівельних витрат, % від вартості основних матеріалів 1 2 3 5. Повернені відходи, % від вартості основних матеріалів - 2 1 6. Розцінка за одиницю продукції, грн. (розд.3) 26,08 36,31 46,84 7. Величина інших змінних витрат на одиницю продукції, грн 3,2 4,1 1,5 8. Виробнича програма, од. (розд.1) 599 1065 668 9. Ціна одиниці продукції, грн.. (розд.1) 1200 1300 1550 Визначити загальну суму змінних витрат на одиницю продукції як суму витрат на сировину і матеріали, витрати на заробітну плату та соціальні відрахування по виробах Визначити маржинальний прибуток по виробам Пмі=Ці-Взм Ці – ціна за од. прод. та на планову виробничу програму: Розділ 5. Планування прибутку підприємства Розрахувати планову суму прибутку та заповнити таблицю Зп + Вир = Реал + Зк Реал = вир. + зп. – Зк = вир. – (зк. – з.п) № Показники Сума, грн. 1 Виручка від реалізації продукції без ПДВ 3328000 2 Витрати на виробництво 3 Змінні витрати на виробництво продукції 4 Загальновиробничі витрати 5 Зміна залишків готової продукції 6 Адміністративні витрати 7 Видатки на збут 8 Прибуток 9 Податок на прибуток 10 Чистий прибуток Визначаємо рентабельність витрат: Визначити точку беззбитковості по кожному виду продукції ТБ = Впост / (Впост)/Пмі Загальну суму постійних витрат 2641803,95 грн. ділимо по виробам пропорційно виручці від реалізації (умовно): Список використаних джерел