0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління впровадженням інноваційних технологій на підприємстві (ID:697088)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 107
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Сутність інноваційного процесу підприємства 6 1.2. Особливості управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств 12 1.3. Впровадження технологічних інновацій у виробничу діяльність підприємства 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕНЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АТ «ГІДРОСИЛА МЗТГ» 29 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика АТ «Гідросила МЗТГ» 29 2.1.1. Загальна інформація про компанію 29 2.1.2. Управлінська структура АТ «Гідросила МЗТГ» 33 2.1.3. Показники фінансово-господарської діяльності підприємства 36 2.1.4. Основні цілі діяльності підприємства та методи їх досягнення 42 2.2. Аналіз системи управління інноваційною діяльністю АТ «Гідросила МЗТГ» 43 2.2.1. Основні напрями інноваційної діяльності підприємства 43 2.2.2. Аналіз макросередовища (PEST аналіз) 48 2.2.3. Аналіз конкурентів АТ «Гідросила МЗТГ» 50 2.2.4. 2.2.5. SWОТ – аналіз АТ «Гідросила МЗТГ» 60 2.2.6. Стратегічні цілі АТ «Гідросила МЗТГ» щодо освоєння нових технологій та виробництва нових продуктів 61 2.3. Оцінка ефективності інвестицій в інноваційні технології АТ «Гідросила МЗТГ» 64 РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕНЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА АТ «ГІДРОСИЛА МЗТГ» 72 3.1. Визначення пріоритетних альтернатив інноваційного розвитку АТ «Гідросила МЗТГ» 72 3.2. Перспективи управління впровадженням інноваційних технологій на АТ «Гідросила МЗТГ» 80 ВИСНОВКИ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 ДОДАТКИ 101
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Особливістю функціонування машинобудівних підприємств у сучасних умовах є їх постійна залежність від сукупності чинників і жорсткість конкурентної боротьби. У зв'язку з цим особливого значення набувають проблеми, пов'язані з налагодженням комплексної системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві, яка спрямовувалася б на безперервне продукування нововведень. Забезпечення конкурентних переваг машинобудівного підприємства повинне будуватися не тільки на реагуванні на динамічні, кожного разу якісно нові зміни зовнішнього середовища, але й попереджувати їх шляхом зміни власної поведінки. Це може бути здійснено шляхом впровадження у виробництво нових виробів, подальшим технічним і технологічним опрацьовуванням продукції, яка випускається, що вимагає значних витрат часу і ресурсів, яких у сучасних машинобудівних підприємств явно недостатньо і які йдуть в основному на підтримку поточної діяльності [9]. Тому дослідження сучасних особливостей інноваційного розвитку підприємств та розроблення на цій основі пропозицій щодо вирішення задачі інноваційного розвитку та впровадження інноваційних технологій на підприємстві набувають особливої актуальності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління інноваційною діяльністю розглядаються у працях вітчизняних і зарубіжних економістів: А. А. Бєляєва, О. В. Василенко, А. В. Гринькова, С. Д. Ільєнкової, Н. В. Краснокутської, А. Кульмана, Р. А. Фатхутдінова. Проблеми функціонування та розвитку промисловості України, зокрема машинобудівної галузі досліджували такі відомі українські вченіекономісти як: О. І. Амоша, В. М. Геєць, В. Л. Дикань, Ю. В. Кіндзерський, І. Піддубний, Л. Є. Довгань, О. В. Латишева, М. Рахман, А. Я. Сохнич, І. О. Іртишева та ін. Однак фахівці та дослідники у своїх працях недостатньо уваги зосереджують на теоретичних та прикладних проблемах управління впровадженням інноваційних технологій на підприємстві. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень щодо управління інноваційними процесами на підприємстві, а також практичних рекомендацій щодо впровадженням інноваційних технологій на прикладі АТ «Гідросила МЗТГ». Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити теоретичну сутність інноваційного процесу підприємства;  розглянути особливості управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств;  розглянути механізм впровадження технологічних інновацій у виробничу діяльність підприємства;  надати фінансово-економічну характеристику АТ «Гідросила МЗТГ»;  проаналізувати систему управління інноваційною діяльністю АТ «Гідросила МЗТГ»;  оцінити ефективність інвестицій в інноваційні технології АТ «Гідросила МЗТГ»;  визначити пріоритетні альтернативи інноваційного розвитку АТ «Гідросила МЗТГ»;  визначити перспективи управління впровадженням інноваційних технологій на АТ «Гідросила МЗТГ». Об’єктом дослідження є процес впровадження інноваційних технологій. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти управління інноваційною діяльністю підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління інноваційною діяльністю підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз системи управління інноваційною діяльністю АТ «Гідросила МЗТГ»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (практичні рекомендації щодо перспектив управління впровадженням інноваційних технологій на АТ «Гідросила МЗТГ») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, наукові літературні джерела, фінансова звітність АТ «Гідросила МЗТГ». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо перспектив управління впровадженням інноваційних технологій на АТ «Гідросила МЗТГ». Апробація результатів дослідження: Основні результати дослідження, щo включeнi дo кваліфікаційної роботи, доповідались та були схвалені на III Межнародній науково-практичній конференції MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS, яка відбулася 5-7 грудня 2021 у Стокгольме, Швеція. Тема доповіді " Впровадження інноваційних технологій: дослідження потенціалу та адаптивних механізмів управління на підприємстві". Структура та обсяг роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 90 сторінок, у тому числі основного тексту – 82 сторінки, в т.ч. 14 рисунків та 27 таблиць. Список використаних джерел налічує 39 найменувань і займає 4 сторінки, додатки викладено на 5 сторінках.