0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аналіз комплексу маркетингу підприємства на ринку засобів захисту рослин (ID:697126)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 84
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Сутність комплексу маркетингу на підприємстві 5 1.2. Характеристика основних елементів комплексу маркетингу 10 1.3. Функції маркетингу та їх реалізація на підприємстві 16 1.4. Методи аналізу комплексу маркетингу на підприємствах 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СИНГЕНТА УКРАЇНА» 27 2.1. Аналіз та особливості бізнес-середовища на ринку засобів захисту рослин 27 2.2. Характеристика комплексу маркетингу ТОВ «Сингента Україна» 38 2.3. Аналіз ефективності функціонування комплексу маркетингу ТОВ «Сингента Україна» 52 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКТИНГУ НА РИНКУ ЗЗР 59 3.1. Перспективи удосконалення маркетингу підприємств –виробників ЗЗР 59 3.2. Заходи щодо удосконалення маркетингу підприємства 67 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 79 ДОДАТКИ 84
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. На сьогоднішній день, в умовах жорсткої економічної кризи утримання ринкових позицій та виживання на ринку є першочерговими завданнями, які постають перед компаніями. Перше, до чого слід звернутися у такій ситуації - це маркетингова політика компанії. Використання маркетингу в країні давно набуло широкої популярності та є невід’ємною частиною діяльності будь-якого підприємства. Виробництво нових товарів, встановлення цінової політики, системи розповсюдження, стимулювання продажів, все це нині підпадає під контроль маркетингових служб і контролюється у відповідності до маркетингової стратегії компанії. Комплекс маркетингу підприємства є основою всієї системи маркетингу і управління комплексом маркетингу стає головним завданням для досягнення успішності на ринку. Але система управління комплексом маркетингу не є універсальною для всіх підприємств, саме тому для випередження конкурентів необхідно шукати нові, оптимальніші підходи до аналізу та вдосконалення комплексу маркетингу підприємства. Проблематиці формування та функціонування маркетингового менеджменту на підприємстві присвячено наукові праці багатьох учених. Зокрема, у зарубіжній економічній теорії даний аспект вивчали Г. Багієв, П. Зав'ялов, Ф. Котлер, К. Макконелл, Е. Уткін та ін. Серед український вчених-економістів над вказаним питанням працювали П. Березівський, А. Вовчак, В. Збарський, В. Котков, С. Захарін, П. Саблук, Д. Олійник, Г. Черевко, М. Шульський, В. Юрчишин та інші. Питання аналізу ефективності маркетингової діяльності підприємства відображено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Ю. Лаврової, Г. Ассэль, Є. Анфіногенової, Л. Балабанової, М. Туган-Барановского, Л. Стрия, А. Павленка, В. Шаповалова, К. Келлера, Ф. Котлера, Н. Бутенко, Дж. Ленскольда, Г. Яшевої, В. Пархименка, Н. Чернова [1-14] та ін. Мета бакалаврської роботи полягає визначенні та науково-практичному обґрунтуванні перспективних напрямків удосконалення комплексу маркетингу на підприємстві. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: − проаналізувати теоретичні підходи до визначення сутності комплексу маркетингу на підприємстві; − надати характеристику основних елементів комплексу маркетинг; − розглянути функції маркетингу та їх реалізацію на підприємстві; − проаналізувати особливості бізнес-середовища на ринку засобів захисту рослин; − надати характеристику комплексу маркетингу ТОВ «Сингента Україна»; − здійснити оцінку ефективності функціонування комплексу маркетингу ТОВ «Сингента Україна»; − розглянути перспективи удосконалення маркетингу підприємств –виробників ЗЗР; − запропонувати заходи щодо удосконалення маркетингу підприємства. Об’єктом дослідження є комплекс маркетингу ТОВ «Сингента Україна». Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи і підходи до формування комплексу маркетингу на підприємстві. Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою бакалаврської роботи стали основні досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів щодо проблем формування комплексу маркетингу на ринку засобів захисту рослин; діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення маркетингу, маркетингових досліджень, наукові розробки та праці вітчизняних і зарубіжних науковців з проблем теорії й практики маркетингових досліджень. У процесі проведення досліджень використовувались системний підхід та наступні методи: монографічний (для теоретичних узагальнень, опрацювання висновків); теоретичного узагальнення, опису (при дослідженні наукової проблематики з питань маркетингової політики); розрахунково-конструктивний (при обґрунтуванні динаміки попиту і пропозиції); економіко-статистичні, табличний, графічний та порівняльного аналізу (для оцінки маркетингової діяльності підприємства; для аналізу конкурентного середовища на ринку засобів захисту рослин України); абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення, формулювання висновків, наведення рекомендацій щодо удосконалення маркетингу підприємства на ринку засобів захисту рослин). Інформаційною базою досліджень були законодавчі та нормативно-правові акти України з питань розвитку ринку засобів захисту рослин, інформаційно-аналітичні збірники Держслужби статистики України, нормативно-довідкова та наукова література за темою дослідження, статистична річна звітність та інші матеріали ТОВ «Сингента Україна», а також результати власних спостережень, досліджень та інші. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо удосконалення маркетингу підприємства на ринку засобів захисту рослин. Oбсяг i структура диплoмнoї рoбoти. Рoбoта складається зi вступу, трьoх рoздiлiв, виснoвкiв, списку викoристаних джерел, дoдаткiв