0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Ринкові методи ціноутворення на підприємстві (ID:697164)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ 4 1.1. Суть ціни, іі суть та значення у ринковій економиці 4 1.2. Функції та види цін 7 1.3 Основні методи ціноутворення в ринкових умовах 11 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРАТ «ОБОЛОНЬ» 17 2.1. Загальна характеристика діяльності ПрАТ «Оболонь» 17 2.2. Аналіз маркетингової діяльності ПрАТ «Оболонь» 28 2.3. Характеристика ринкового ціноутворення ПрАТ «Оболонь» 38 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРАТ «ОБОЛОНЬ» 45 3.1. Перспективи удосконалення маркетингової діяльності ПрАТ «Оболонь» 45 3.2. Шляхи удосконалення ціноутворення на ПрАТ «Оболонь» 50 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Ціна є найважливішим важелем ринкової політики будь-якого підприємства. Вона є одним із елементів комплексу маркетингу, що забезпечує фінансову стабільність підприємству. Загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках робить для українських виробників актуальною задачу підвищення їх конкурентоспроможності, дотримання якої можливе за умов удосконалення цінової політики, а також підвищення якості продукції. В сучасних умовах фактори цінової політики характеризуються динамічністю, високим ступенем взаємовпливу. Ці фактори потребують управлінського впливу з боку керівництва підприємств. Проведення комплексних маркетингових досліджень факторів ціноутворення, а також управління ними сприятимуть як підвищенню дієвості цінової політики, так і досягненню конкурентних переваг на ринку. Проблемами ціноутворення займаються багато долідників як в Україні, так і за кордоном. До них можна віднести вітчизняних фахівців В. Корінєва, В. Марцина, Н. Савицьку, А.Павленко, І. Падеріна, В. Пінішко, Н. Ушакову та інших. Серед іноземних фахівців проблемами ціноутворення займаються такі фахівці як В. Герасименко, Т. Негл, Н.Лисова, І.Ліпсіц, І. Салімжанов, О. Сарафанова, Д.Шевчук та інші. Наукові роботи цих вчених присвячені загальним та особливим проблемам ціноутворення або в них розглядаються окремі частини цінової політики. У то же час недостатньо дослідженими залишаються питання визначення ринкові методи ціноутворення. Мета дослідження обгрунтування теоретичних аспектів ринкових методів ціноутворення на підприємстві та визначення їх удосконалення. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність ціни, іі суть та значення у ринковій економиці;  розглянути функції та види цін;  дослідити основні методи ціноутворення в ринкових умовах;  надати загальну характеристику діяльності ПрАТ «Оболонь»;  аналіз маркетингової діяльності ПрАТ «Оболонь»;  характеристика ринкового ціноутворення ПрАТ «Оболонь»;  визначити перспективи удосконалення маркетингової діяльності підприємства;  запропонувати заходи щодо удосконалення ціноутворення на ПрАТ «Оболонь». Об’єктом дослідження є процес ціноутворення на ПрАТ «Оболонь». Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-економічні та науково-практичні аспекти ціноутворення на підприємстві. У прoцесi дoслiдження викoристaнi тaкi метoди екoнoмiчних дoслiджень: aбстрaктнo-лoгiчний (теoретичнi узaгaльнення i фoрмувaння виснoвкiв), стaтистикo-екoнoмiчний (aнaлiз тa oцiнкa ціноутворення ПрАТ «Оболонь»), грaфiчний (для нaoчнoгo зoбрaження iнфoрмaцiї), рoзрaхункoвo-кoнструктивний тa експериментaльний (рoзрoбкa зaхoдiв щoдo удосконалення ціноутворення як елемента комерційної діяльності ПрАТ «Оболонь») тa iншi. Iнфoрмaцiйнoю бaзoю дoслiдження були зaкoнoдaвчi тa нoрмaтивнi aкти Верхoвнoї Рaди тa Уряду Укрaїни, Мiнiстерствa aгрaрнoї пoлiтики тa прoдoвoльствa Укрaїни, рiчнi звiти тa дoкументи первиннoгo й бухгaлтерськoгo oблiку ПрАТ «Оболонь», нaукoвi лiтерaтурнi джерелa. Курсова рoбoтa склaдaється зi вступу, трьoх рoздiлiв, виснoвкiв, списку викoристaних джерел, дoдaткiв