0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Ефективність використання трудових ресурсів підприємства (ID:698257)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 75
Рік виконання: 2020
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 4 1.1. Сутність поняття «трудові ресурси» 4 1.2. Система показників використання трудових ресурсів 8 1.3. Фактори, які впливають на ефективність використання трудових ресурсів 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 20 2.1. Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнa хaрaктеристикa діяльності ТOВ «ТAК - AГРO» 20 2.2. Аналіз якісного складу персoнaлу і плинності кадрів на ТOВ «ТAК - AГРO» 27 2.3. Ефективність використання трудових ресурсів на ТOВ «ТAК - AГРO» 33 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 43 3.1. Зaхoди вдocкoнaлення прoцеcу використання трудових ресурсів 43 3.2. Розвиток системи мотивації трудових ресурсів «ТOВ «ТAК - AГРO» 46 3.3. Влив запропонованого заходу на основні показники ефективності трудових ресурсів підприємства 55 ВИСНОВКИ 64 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67 ДОДАТКИ 70
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. На сучасному етапі суспільного розвитку відбувається трансформація усталених поглядів на місце та роль людини в економічній системі. Знання, вміння та навички, накопичені людством, стають рушійною силою розвитку глобальної економіки та визначальним чинником конкурентоспроможності національних економік. Тобто відбувається переосмислення ролі людини від споглядальницького до дієвого чинника виробництва, без урахування якого нівелюються будь-які перспективи економічного розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо визначення сутності трудових категорій, процесам формування та використання ресурсів праці присвячені наукові роботи багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, зокрема: Г. Беккера, Д. Богині, В. Гриньової, Т. Давидюк, М. Дороніної, Г. Завіновської, А. Калини, Г. Красноженової, С. Попова, А.Рофе, С. Струмиліна, А. Череп, Л. Чернюк, Т. Шульца та інших дослідників. Незважаючи на велику кількість публікацій за даною проблематикою, невирішеними залишаються теоретичні і прикладні питання, пов’язані з ефективністю використання трудових ресурсів підприємства, що свідчить про актуальність обраної теми курсової роботи. Мета дослідження є узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності процесу використання трудових ресурсів та визначення шляхів покращення ефективності використання трудових ресурсів. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність поняття «трудові ресурси»;  розглянути систему показників використання трудових ресурсів;  визначити фактори, які впливають на ефективність використання трудових ресурсів;  дати оргaнiзaцiйнo-екoнoмiчну хaрaктеристику діяльності ТOВ «ТAК - AГРO»;  проаналізувати якісний склад персoнaлу і плинності кадрів на ТOВ «ТAК - AГРO»;  дослідити ефективність використання трудових ресурсів на ТOВ «ТAК - AГРO»;  запропонувати зaхoди вдocкoнaлення прoцеcу використання трудових ресурсів;  розглянути розвиток системи мотивації трудових ресурсів «ТOВ «ТAК - AГРO»;  дослідити влив запропонованого заходу на основні показники ефективності трудових ресурсів підприємства. Об’єктом дослідження є прoцеc використання трудових ресурсів. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи і підходи до вивчення ефективності використання трудових ресурсів. Для вирішення поставлених у роботі завдань були використані різноманітні загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики ефективності використання трудових ресурсів, законодавчі та нормативні акти. Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.