0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Формування бренду переробного підприємства (на прикладі ПАТ «Житомирський маслозавод») (ID:698287)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 99
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність поняття «бренд» 5 1.2. Процес створення та управління брендом 12 1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності бренду 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА 25 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 25 2.2. Аналіз поточного стану бренду підприємства 32 2.3. Аналіз ефективності існуючої маркетингової стратегії підприємства 45 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА 62 3.1. Пропозиції по комплексу маркетингу товарної політики 62 3.2. Розробка заходів щодо вдосконалення бренду підприємства 73 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 ДОДАТКИ 93
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Сьогодні ринок достатньо насичений товарами та послугами найрізноманітніших сфер, видів та цінових категорій. Бренд стає найважливішим інструментом менеджменту та досягненням довготривалого фінансового успіху. В сучасному світі бренд - це умова існування товару в цілому. Бренд - це фактор убезпечення прихильності споживача. Бренд стає важливим для свого власника як дорогий актив компанії, та й для споживача, як фактор , що дозволяє ідентифікувати товар. Тому процес створення та управління брендами стає пріоритетним направленням сьогодення. Більшість виробників розглядають бренд з точки зору споживача, а саме, їх цікавить те, як споживачі сприймають бренд та асоціації, що він викликає. Невід’ємною частиною існування бренду є його цінність, яка надає компанії можливість отримати додаткову лояльність з боку споживачів та підвищити прибуток за рахунок встановлення більш високих цін. За таких умов виробники повинні враховувати, що бренд є одним з багатьох нематеріальних активів компанії. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних засад брендингу зробили такі вітчизняні та іноземні науковці: Д. Аакер, Т. Амблер, П. Темпорал, Г. Чамерсон, Л. Балабанова, С. Гаркавенко, Д. Джобер, Дж. Еванс, В. Кардаш, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, С. Скибінський, О. Сологуб. Питанню формування бренду присвячено багато праць зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема цю проблематику висвітлюють А. Бонтур, Жан-Марк Лейю, Т. І. Лук’янець, Луцій О.П., Бабічева О.І., Збарський В.К., Барилович О.М., Рябчик А.В., Гальчинська Ю.М., Четверик О.В. та ін. Водночас питання формування бренду переробного підприємства вивчено не достатньо. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень формування бренду переробного підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення вдосконалення бренду підприємства та підвищення конкурентоспроможності продукції (на прикладі ПАТ «Житомирський маслозавод»). Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність поняття «бренд»;  розглянути процес створення та управління брендом;  вивчити методичні підходи до оцінки ефективності бренду;  дати загальну характеристику діяльності підприємства ПАТ «Житомирський маслозавод»;  проаналізувати поточний стан бренду ПАТ «Житомирський маслозавод»;  визначити ефективність існуючої маркетингової стратегії ПАТ «Житомирський маслозавод»;  запропонувати ефективні заходи з метою просування бренду та підвищення конкурентоспроможності продукції;  розробити заходи щодо вдосконалення бренду підприємства. Об’єктом дослідження є процес формування та реалізації стратегії удосконалення бренду ПАТ «Житомирський маслозавод». Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування бренду переробного підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики з удосконалення формування бренду підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз поточного стану бренду ПАТ «Житомирський маслозавод»), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка заходів з метою просування бренду та підвищення конкурентоспроможності продукції) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, річні звіти та документи первинного й бухгалтерського обліку ПАТ «Житомирський маслозавод», наукові літературні джерела. Практичне значення одержаних результатів дипломної роботи полягає в тому, що рекомендації автора щодо вдосконалення бренду підприємства та підвищення конкурентоспроможності продукції можуть бути застосовані на ПАТ «Житомирський маслозавод». Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.