0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Забезпечення ефективного використання основних засобів підприємства (ID:699647)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 90
Рік виконання: 2019
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕOРЕТИЧНI АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 7 1.1. Поняття і класифікація основних засобів 7 1.2. Знос та відтворення основних засобів та їх види 14 1.3. Метoдичнi пiдхoди щoдo oцiнки ефективності використання основних засобів на підприємстві 21 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 28 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 28 2.2. Особливості структури основних засобів на підприємстві 35 2.3. Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві 46 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 52 3.1. Нaпрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві 52 3.2. Заходи щодо підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві 59 3.3. Шляхи залучення інвестицій з метою відтворення та модернізації основних засобів на підприємстві 70 ВИСНОВКИ 77 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 80 ДОДАТКИ 84
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Основні засоби – один з найважливіших факторів виробничої діяльності будь-якого підприємства. Їх стан та використання має важливе економічне значення, визначене роллю, яку виконують новостворені або модернізовані засоби праці в процесі виробництва матеріальних благ. Як фактор суспільного відтворення вони сприяють зміцненню матеріально-технічної бази і створюють умови для зростання і покращення суспільного виробництва. Раціональне використання основних засобів підприємства сприяє покращенню всіх техніко-економічних показників, у тому числі – збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості виготовлення. В сучасних умовах перед більшістю автотранспортних підприємств (АТП) виникла проблема неефективного використання наявних ресурсів. При оцінці потенціалу підприємства необхідно розглядати його сукупні можливості, формувати, визначати і задовольняти потреби ринку в послугах по перевезенню вантажів. Пошук напрямків розвитку для вітчизняних АТП є актуальним у зв'язку з тим, що необхідність пристосування до нових економічних умов об'єктивно змушує шукати найбільш вигідні сфери додаткового використання основних засобів виробництва. Питання основних засобів та аналізу ефективності їх використання роз- глядали такі вітчизняні вчені як Крічка Н.М., Череп А.В., Рибченко М.Ф., Комар Е.Е., МазуркевичІ.О., Петрова І.В. та інші. Проблемам обліку і аналізу основних засобів також присвячені роботи таких провідних учених-економістів як Л.А. Богдановська, Г.Г. Віногоров, Е.Е. Ермоловіч, Г.В. Савицька, К.Ф. Снитко, В.В. Сушкевич, Н.А. Русак. Метою дослідження є шляхи забезпечення ефективного використання основних засобів підприємства ТОВ «Леонтрассервіс». Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити економічну сутність поняття і класифікацію основних засобів;  розглянути знос та відтворення основних засобів та їх види;  вивчити метoдичнi пiдхoди щoдo oцiнки ефективності використання основних засобів на підприємстві;  дати організаційно-економічну характеристику діяльності ТОВ «Леонтрассервіс»;  проаналізувати особливості структури основних засобів на підприємстві;  оцінити ефективність використання основних засобів на підприємстві;  визначити напрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві;  запропонувати заходи щодо підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві;  дослідити шляхи залучення інвестицій з метою відтворення та модернізації основних засобів на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес ефективного використання основних засобів підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти використання основних засобів підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики розробки стратегій розвитку автотранспортних підприємств, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз ефективність діяльності ТОВ «Леонтрассервіс»), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (шляхи ефективного використання основних засобів підприємства ТОВ «Леонтрассервіс») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства інфраструктури України, річні звіти та документи первинного й бухгалтерського обліку ТОВ «Леонтрассервіс», наукові літературні джерела. Новизна дослідження полягає в наступних основних положеннях:  визначено напрями підвищення ефективності використання основних засобів на ТОВ «Леонтрассервіс»;  запропоновано заходи щодо підвищення ефективності використання основних засобів на ТОВ «Леонтрассервіс»;  визначено шляхи залучення інвестицій з метою відтворення та модернізації основних засобів на підприємстві. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи - 83 сторінки комп’ютерного тексту, в тому числі 35 таблиць, 13 рисунків, 50 джерел використаної літератури. Дипломна робота містить 8 додатків