0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Мiсцеве оподаткування в Українi (ID:690651)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 99
Рік виконання: 2016
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ЗМIСТ ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1.ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ МIСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНI 6 1.1. Сутнiсть та поняття мiсцевого оподаткування в Українi 6 1.2. Види мiсцевих податкiв в Українi 12 1.3. Правове регулювання мiсцевих податкiв 21 РОЗДIЛ 2. АНАЛIЗ МIСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНI 26 2.1. Надходження коштiв до мiсцевих бюджетiв вiд здiйснення мiсцевого оподаткування 26 2.2. Оцiнка ефективностi справляння мiсцевих податкiв та зборiв 31 2.3. Контрольно-аналiтична робота податкових органiв у сферi справляння мiсцевих податкiв 34 РОЗДIЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МIСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНI 51 3.1. Зарубiжний досвiд мiсцевого оподаткування 51 3.2. Вплив реформи фiскальної децентралiзацiї на мiсцевi бюджети України 66 3.3. Проблемнi аспекти мiсцевого оподаткування в Українi. Перспективи розвитку мiсцевого оподаткування в Українi 71 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальнiсть теми дослiдження. Однiєю iз важливих проблем формування мiсцевих бюджетiв є забезпечення збалансованого соцiально-економiчного розвитку регiонiв та формування мiжбюджетних вiдносин, з метою пiдвищення рiвня фiнансової самодостатностi шляхом посилення бюджетної децентралiзацiї. Надзвичайно актуальною залишається проблема формування доходiв мiсцевих бюджетiв в контекстi сучасних податкових реформ. Сьогоднi податкова система потребує економiчно обґрунтованих податкiв, обсяг надходжень вiд яких змог би забезпечити як фiскальну достатнiсть державного бюджету так i сталий розвиток регiонiв. Дослiджено змiни у системi мiсцевого оподаткування в контекстi проведення податкової реформи в Українi, виявлено недолiкiв нововведень, пошук можливих напрямiв оптимiзацiї податкового законодавства. Одним з побiчних наслiдкiв реформування системи мiсцевого оподаткування є те, що останнiми роками вкрай мiзерною в доходнiй базi мiсцевих бюджетiв України є питома вага мiсцевих податкових форм, а ще нижчою – мiсцевих зборiв. Крiм того, на протязi останнiх трьох рокiв темп росту надходжень мiсцевих зборiв до бюджетiв мiсцевого рiвня є майже на¬половину нижчим вiд темпу росту мобiлiзованих сум мiсцевих податкiв та зборiв загалом. Мiсцевi податки та збори в Українi поки що не виконують функцiї щодо надання їм фiнансової автономiї. Нинi їх частка в консолiдованому бюджетi України становить менше 1 %, а у мiсцевих бюджетах - до 3 %. Порiвняно з практикою захiдних країн iнститут мiсцевих податкiв i зборiв в Українi фактично залишається недiєздатним. Актуалiзацiя дослiджень з питань реформування подат¬кової системи України, їх широке обговорення вченими, по¬лiтиками, громадськiстю обумовили прагматичну спрямо¬ванiсть бiльшостi наукових розробок, їх орiєнтацiю на виз¬начення доцiльностi справляння окремих податкiв, можли¬востей розширення податкової бази та прогнозування нас¬лiдкiв реформування податкової системи. Водночас не при¬дiляється належної уваги дослiдженню теоретичних аспек¬тiв мiсцевого оподаткування, наслiдком чого стало недо¬статнє усвiдомлення полiтиками i громадськiстю його об'єктивних основ, необхiднiстю комплексного вдоскона¬лення податкового законодавства, а також панування по¬глядiв на можливiсть довiльних змiн в податковiй системi в частинi формування мiсцевого оподаткування. Теоретичну основу виконання дослiдження є роботи таких вчених, як: В. Андрущенко, Н. Бикадорова, I. Волохова, А. Гавриленко, О. Горун, М. Деркач, О. Длугопольський, О. Дроздовська, О. Заверуха, Н. Iсаєва, С. Колодiй, О. Кириленко, Т. Кваша, В. Климова, В. Кудряшов, I. Лунiна, О. Майданник, А. Малярчук, А. Монаєнко, О. Музика, Л. Нiкiтiна, Т. Сало, Р. Степанiн, С. Хамiнiч, О.Кирилинеко, Л.Тулуш, Ю. Iванов, В.Кравченко, В.Кудряшов, М.Кучерявенко, В.Лащак, А. Соколовська та iншi. Мета i завдання дослiдження. Метою дипломної роботи є комплексне дослiдження мiсцевого оподаткування в Українi, виявлення недоліків його функцiонування та пошук шляхiв їх усунення. Вiдповiдно до поставленої мети поставленi такi завдання: - Дізнатись які є види мiсцевих податкiв в Українi; - Охарактеризувати сутнiсть та поняття мiсцевого оподаткування в Українi; - Вивчити правове регулювання мiсцевих податкiв; - Проаналiзувати надходження коштiв до мiсцевих бюджетiв вiд здiйснення мiсцевого оподаткування; - Дати оцiнку ефективностi мiсцевого оподаткування; - Окреслити контрольно-аналiтичну роботу податкових органiв у сферi справляння мiсцевих податкiв; - Проаналiзувати зарубiжний досвiд мiсцевого оподаткування; - Вивчити вплив реформи фiскальної децентралiзацiї на мiсцевi бюджети України; - Визначити проблемнi аспекти мiсцевого оподаткування в Українi; - Окреслити перспективи розвитку мiсцевого оподаткування в Українi. Об’єктом дипломної роботи є місцеве оподаткування в Україні. Предметом дипломної роботи є економічні відносини, які виникають у сфері місцевого оподаткування в Україні. Методами дослiдження є сукупнiсть загальнонаукових та спецiальних методiв наукового пiзнання. Основним є загальнонауковий дiалектичний метод, за допомогою якого дослiджене мiсцеве оподаткування. Використання методу системно-структурного аналiзу дозволило визначити проблематику мiсцевого оподаткування. За допомогою методу абстрагування дослiджено вплив реформи фiскальної децентралiзацiї на мiсцевi бюджети України. Використовуючи моделювання проаналiзовано перспективи податкової реформи в Українi. Емпіричною базою дослідження є бюджетний моніторинг Інституту бюджету та соцiально-економiчних матеріалів, дані Державної фiскальної служби України та Мiнiстерства фiнансiв України. Інформаційною базою дослідження є законодавча та нормативна база України, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс, Закони України про державнi бюджети, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, Постанови Верховної Ради України, ДФСУ, Міністерство фінансів України. Cтpуктуpa дипломної poбoти. Диплoмнa poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, трьох poздiлiв, якi пoдiлeнi нa 9 пiдpoздiлiв, висновкiв, cпиcку викopиcтaниx джерел. Oбcяг poбoти – 82 cтopiнки. Cпиcoк використаних джерел нaлiчує 100 найменувань.