066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Протестантизм в Україні у XVI – XVIII ст. (ID:336653)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Історія
Сторінок: 87
Рік виконання: 2014
Вартість: 800
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ І. Історіографія та джерельна база дослідження.............................6 1.1. Стан наукової розробки теми……………………………………………6 1.2. Джерельна база …………………………………………………………..10 РОЗДІЛ ІІ. Історичні передумови появи та шляхи поширення протестантизму на території України……………………………………………………………11 2.1 Політичні передумови появи та шляхи поширення протестантизму на території України………………………………………………………………11 2.2 Соціально-економічні передумови появи протестантизму на території України…………………………………………………………………………20 РОЗДІЛ ІІІ. Діяльність протестантських течій на території Україні…………………………………………………………………………28 3.1. Діяльність осередків лютеранства, кальвінізму, чеських братів на українських землях……………………………………………………………28 3.2.Діяльність представників антитринітаризму і социніанства…………...38 РОЗДІЛ ІV. Вплив протестантизму на розвиток національно-культурного руху…………………………………………………………………………….50 3.1 Вплив на шкільництво, книгодрукування, розвиток мови……………..50 3.2 Вплив на ровиток літератури і науки……………………………………62 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….74 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…...............80
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність дослідження. Активні суспільні перетворення, які активізувалися з проголошенням незалежності України у 1991 р., включають і суттєві зміни у релігійному житті. Аналітика протестантизму в сучасному релігієзнавчому дискурсі виходить на новий теоретичний рівень, на якому здійснюється перехід від опису і систематизації фактів до концептуалізації протестантських течій як релігійно-соціального феномену. Після періоду підпільної діяльності та утисків з боку влади як у період існування Російської імперії, до складу якої входили землі України, так і у період існування СРСР, протестанти отримали конституційно гарантоване право на свободу віросповідання та діяльність. Проте, незважаючи на активне поширення переконань, дана релігійна ідея не стала панівною в Україні. Причини неприйняття варто шукати в історичному контексті становлення протестантської релігійної думки в Україні. Разом з тим, дана ідеологія спричинила значний вплив на розвиток національної української культури, про що підтверджує ряд досліджень, в тому числі і дане. В наш час ідеї Реформації знаходять нові тлумачення в контексті спільного взаємообумовленого розвитку глобальних трансформацій та національних культур. Рецепція Україною культури Відродження та Реформації значною мірою змінила вектор розвитку її суспільства, заклала підвалини толерантності й плюралізму його релігійно-культурного життя. Водночас, поряд з історичними церквами, протестантизм став невід’ємною складовою національної історії та релігійної карти України. Дослідження специфіки засвоєння європейської Реформації в українському протестантизмі, а також особливостей його зв’язку з суспільними процесами на українських землях є актуальною історично релігієзнавчою проблемою. Все це, а також відсутність єдиного комплексного дослідження даної проблеми обумовлюють її актуальність. Метою дослідження є всебічне висвітлення діяльності протестантських релігійних течій на території України у XVI – XVIII століттях та їх ролі у розвитку національної культури та її взаємовпливів з європейською Зазначена мета конкретизується наступними завданнями: 1. Охарактеризувати стан історіографії та джерельної бази стосовно протестантизму в Україні у XVI – XVIII століттях 2. Простeжити розвиток та особливості діяльності протестантських конфесій на території Україні 3. Розкрити роль і місце протестантизму у розвитку української культури Об'єкт дослідження – релігійна ситуація в Україні у XVI – XVIII століттях. Предмет дослідження – діяльність протестантських течій на території України у XVI – XVIII століттях та їх вплив на розвиток української культури. Хронологічні рамки роботи визначаються межами з XVI по XVIII століття, тобто періодом від виникнення і початку поширення протестантських ідей до втрати ним виключно західноукраїнського характеру і становлення даної релігійної течії як загальноісторичного українського фактору. Хронологічні межі охоплюють першу і початок другої хвилі поширення протестантських ідей на територію України. Територіальні межі дослідження визначаються кордонами українських земель у складі Великого Князівства Литовського, Королівства Польського (у подальшому – Речі Посполитої), Московського царства (у подальшому – Російської імперії). Методологічну основу дослідження складають наукові принципи об'єктивності та історизму, які передбачають безпристрасний аналіз у політичному відношенні зібраного матеріалу у контексті конкретної історичної ситуації, використання всіх доступних джерел та літератури. У ході дослідження були застосовані системний, ретроспективний, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний та аналітико-синтетичний методи дослідження. Наукова новизна дослідження полягає у спробі здійснення єдиного системного дослідження проблеми розвитку протестантизму в Україні у XVI – XVIII століттях. По новому висвітлено реальну роль і місце протестантських ідей у розвитку української культури. Проаналізовано причини невдач першої хвилі поширення даної релігійної течії на українські землі з подальшими наслідками для суспільства. Практичне значення роботи полягає у тому, що її зміст, положення, висновки можуть бути використані студентами для підготовки до семінарських занять з курсів «Історія України», «Релігієзнавство», «Історія української культури», при написанні наукових робіт, зокрема, статей, при підготовці до участі у відовідного характеру конференціях, а також для подальшого дослідження даної проблематики; крім того, зміст даної роботи може слугувати як базис у подальших наших наукових дослідженнях. Структура дипломної роботи обумовлена її метою та задачами і складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (74 позиції). Загальний обсяг роботи 85 сторінок.