0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Суспільно–політичні трансформаційні процеси на Сумщині в роки перебудови (квітень 1985 – серпень 1991 рр.) (ID:701845)

Тип роботи: дисертація
Дисципліна:Історія
Сторінок: 224
Рік виконання: 2020
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
АНОТАЦІЯ 2 СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 10 ВСТУП 12 РОЗДІЛ 1 . ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА І ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ 17 1.1. Історіографія дослідження проблеми суспільно–політичного розвитку Сумщини в роки перебудови 17 1.2. Характеристика та класифікація джерельної бази дослідження 35 1.3. Теоретико–методологічна основа дослідження 42 РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНА КРИЗА НА СУМЩИНІ ТА ЗАРОДЖЕННЯ НАРОДНОЇ ОПОЗИЦІЇ (КВІТЕНЬ 1985 – ЛЮТИЙ 1990 РР.) 49 2.1. Особливості перебудовчих процесів на Сумщині та перші кроки реформування 49 2.2. Утворення неформальних організацій та консолідація опозиційних сил на Сумщині 67 2.3. Виникнення Сумського осередку Народного Руху України 87 2.4. Вибори до Верховної Ради СРСР 1989 р. на Сумщині: новий етап у виборчій практиці 99 2.5. Релігійний ренесанс. Боротьба за легалізацію УПЦ і протестантських організацій на Сумщині. 109 РОЗДІЛ 3. СУМЩИНА В РОКИ СУВЕРЕНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ (БЕРЕЗЕНЬ 1990 – СЕРПЕНЬ 1991 РР.) 122 3.1. Зародження багатопартійності та загострення політичної конфронтації в Сумській області 122 3.2. Вибори до Верховної ради УРСР та до Сумської обласної ради народних депутатів 1990 р. і їх наслідки для Сумщини 139 3.3. Кризові явища в Сумському осередку КПУ. 153 ВИСНОВКИ 163 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 168 ДОДАТКИ 194
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми дослідження. У середині 1991 р. сталася одна з найгучніших подій XX ст. – розпад Радянського Союзу. 24 серпня того ж таки року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Цьому передував період так званої перебудови, коли було здійснено низку важливих перетворень в усіх сферах суспільного життя. Частина політичних суб’єктів тієї доби нині не зникла з історичної сцени, відтак ретельне вивчення, врахування та використання набутого досвіду стане надійним підґрунтям для політичного та історичного прогнозування. Аналізуючи події, що відбувалися в УРСР у 1985–1991 рр., історики та політологи не здійснювали дослідження трансформаційних процесів на Сумщині. За цих обставин вивчення механізму, специфіки та наслідків трансформаційних процесів доби перебудови в регіоні набуває особливої актуальності та важливого значення. Трансформаційні процеси, започатковані у 1985 р. останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом першим Президентом СРСР М. Горбачовим, були комплексом реформ, спрямованих насамперед на вдосконалення політичної системи. Під впливом демократизації суспільства на державному рівні відбувалася переоцінка ролі та місця церкви як релігійного та соціального інституту. Було проведено виборчу реформу, яка дозволила опозиційним політичним силам отримати реальну можливість претендувати на депутатські мандати. Актуальність роботи визначається потребою переосмислення подій часів перебудови на Сумщині та їх аналізу з урахуванням нагромадженого фактичного матеріалу. Недостатня розробка цієї проблеми, відсутність комплексного, ґрунтовного та об’єктивного дослідження унеможливлюють відтворення цілісної картини суспільно-політичного розвитку Сумщини у 1985–1991 рр. Вітчизняна історична наука приділяє недостатньо уваги вивченню локальних чинників руйнації комуністичного режиму. У науковій літературі існує відчутна прогалина в осмисленні кореляції регіональної компартійної влади та національно-демократичних рухів, їх впливу на процес дезінтеграції партійного середовища. Усе це визначає актуальність комплексного історичного аналізу трансформаційних процесів на Сумщині за доби перебудови. Вивчення історичного досвіду цих суспільно-політичних перетворень дозволить глибше проаналізувати підґрунтя сучасного суспільно-політичного життя, а також уникнути допущених у минулому прорахунків. Об’єктом дослідження є суспільно-політичні процеси в Україні у період перебудови (1985–1991 рр.). Предмет дослідження – особливості суспільно-політичних процесів на Сумщині у 1985–1991 рр. Мета дисертаційної роботи – на основі аналізу опублікованих джерел, архівних матеріалів, враховуючи результати вивчення проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії, проаналізувати основні тенденції та характерні риси суспільно-політичного розвитку Сумщини за доби перебудови в контексті перебудовчих зрушень в Україні. Для досягнення мети автор ставить перед собою такі завдання: схарактеризувати історіографію проблеми, систематизувати джерела з історії трансформаційних процесів у суспільно-політичній сфері Сумщини; визначити причини, суть, характерні риси суспільно-політичних перебудовчих процесів на Сумщині у загальноукраїнському контексті; з’ясувати основні тенденції, форми й особливості відносин офіційної влади з опозицією та церквою на Сумщині в роки перебудови; окреслити тенденції розвитку основних напрямків національного відродження, формування багатопартійної системи, громадської думки та суспільної свідомості на Сумщині; розкрити ключові моменти виборчих кампаній до Верховної Ради СРСР 1989 р. та Верховної Ради УРСР 1990 р. на Сумщині; узагальнити досвід здійснення системної модернізації суспільства в регіоні. Хронологічні рамки дисертації охоплюють період політичних та економічних перетворень, що впроваджувалися як у СРСР в цілому, так і на Сумщині зокрема. Нижня хронологічна межа зумовлена офіційним проголошенням на пленумі ЦК КПРС 23 квітня 1985 р. нового реформаційного курсу, а верхня межа – ухваленням Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. Акту проголошення незалежності України. Наукова новизна дослідження полягає у спробі дослідити увесь спектр суспільно-політичних процесів на Сумщині доби перебудови. Наукова новизна дисертаційної роботи знайшла свій конкретний вияв у наступному: проаналізовано масив вітчизняної історіографії, у якій досліджено різні аспекти життя суспільства доби перебудови на Сумщині; створено цілісну картину перебудовчих змін та зрушень на Сумщині, розкрито їхню специфіку та розгортання; охарактеризовано основні етапи процесу становлення політичної опозиції; створено цілісну картину процесу розгортання неформального руху на Сумщині; висвітлено динаміку виборчих кампаній 1989 та 1990 рр., показано роль народних депутатів СРСР та УРСР від Сумщини на загальносоюзній політичній арені; розкрито характерні риси та особливості діяльності Сумської обласної ради та роботи в ній демократичної опозиції; запроваджено до наукового обігу значний комплекс документальних джерел, що висвітлюють різні аспекти перебудовчих трансформацій на Сумщині. Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Результати дослідження були оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях і семінарах, а саме на Міжнародній науковій конференції «Крах Радянської імперії: анатомія катастрофи (Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.) (Ніжин, 2016 р.), XVIII Міжнародній науковій конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 2016 р.), Міжнародній науково-практичній дистанційній конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика» (Суми, 2017 р.), VII Міжнародній інтернет-конференції «Глухівські наукові читання – 2017. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» (Глухів, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук» (Одеса, 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» (Київ, 2018 р.). Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та є складовою частиною її науково-дослідницької роботи в межах проблеми «Регіональний вимір українського історичного процесу» (державний реєстраційний номер 0115U005452).