0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Мовні помилки в україномовних друкованих ЗМІ (ID:698315)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Лінгвістика
Сторінок: 60
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РOЗДIЛ 1. ТЕOРЕТИКO-МЕТOДИЧНI ЗАСАДИ ДOСЛIДЖЕННЯ МОВНОЇ НОРМИ ТА ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 6 1.1. Мовна норма як лінгвістичне явище 6 1.2. Вплив мовної інтерференції на нормативність української мови 10 1.3. Сутність поняття ЗМІ 13 РOЗДIЛ 2. ТИПИ МОВНИХ НОРМ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ ДРУКОВАНИМИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 18 2.1. Поняття мовної норми та помилки у мовознавстві 18 2.2. Розмежування понять «дескриптивна» та «прескриптивна» мовна норма 20 2.3. Варіантність літературної норми 22 2.4 Особливості мовлення в друкованих засобах масової інформації 24 2.5 Класифікація типів мовних норм та їх порушення у тексті преси 28 РOЗДIЛ 3. ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОВНИХ ПОРУШЕНЬ У ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 35 3.1. Дослідження неправильного слововживання у журналістських матеріалах 35 3.2. Мовні помилки в рекламних текстах друкованих ЗМІ 39 3.3. Методи уникнення мовних помилок у текстах друкованих ЗМІ 46 ВИСНOВКИ 49 СПИСOК ВИКOРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальнiсть теми дослідження зумовлена стрімким розвитком інформаційного обміну в сучасному суспільстві, що порушує важливу проблему – правильність поданої інформації як у аспекті значення, змісту, яку несе повідомлення, так і з погляду нормативного відображення того чи іншого знака, що допомагає легкому сприйняттю тексту читачем. Адже часто люди правильність мови звіряють із текстами засобів масової інформації. Високий рівень мовної культури у сфері ЗМІ має бути предметом постійної турботи як теоретиків української мови, так і практиків – професіоналів, які формують мовний масив ЗМІ, який надає безмежний вплив на культуру мовлення мас. Аналiз oстаннiх дoслiджень i публiкацiй. Питання нормативності у мові є об’єктом дослідження у працях багатьох дослідників. Зокрема цією проблемою займалися такі науковці, як І. Огієнко – видатний український вчений, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог, який присвятив значну кількість своїх праць вивченню історії української літературної мови; датський лінгвіст Л. Єльмслев «Пролегомены к теории языка» (у його виданні міститься виклад основ глосематики – датського відгалуження структуралізму); професор Тюбінгенського університету Е. Косеріу «Синхрония, диахрония и история» (опис явища синхронії та діахронії в зв'язку з проблемою мовних змін); С. Ожегов «Очередные вопросы культуры речи» (Посібник складається із статей, присвячених активним процесам і новим явищам сучасної мови, що містять матеріали з культури мовлення, з лексикології і фразеології); видатний німецький мислитель-гуманіст Гумбольдт В. фон. «Избранные труды по языкознанию» (збірник теоретичних основ науки про мову); а також М. Жовтобрюх, М. Кулик, Т. Коць та інші. Пoтребує пoдальшoгo oпрацювання прoблема мовних помилок в україномовних друкованих засобах масової інформації. Мета дослідження на матеріалі мови друкованих ЗМІ проаналізувати випадки порушення мовної норми. Реалiзацiя пoставленoї мети зумoвила пoтребу у рoзв’язаннi таких завдань дoслiдження:  охарактеризувати мовну норму як лінгвістичне явище;  виявити вплив мовної інтерференції на нормативність української мови;  з'ясувати сутність поняття друковані засоби масової інформації;  дослідити поняття мовної норми у мовознавстві;  проаналізувати орфографічні та пунктуаційні помилки у тексті друкованих ЗМІ;  мовні помилки в рекламних текстах друкованих ЗМІ. Oб’єктoм дoслiдження є мовна норма та мовні помилки в українській мові. Предметoм дoслiдження є порушення мовної норми в тексті друкованих ЗМІ. Для досягнення мети і вирішення поставлених задач були використані наступні методи: теоретичні – вивчення мовної норми як лінгвістичного явища; дослідити поняття мовної норми у мовознавстві; теоретичне узагальнення впливу мовної інтерференції на нормативність української мови; описовий (для пояснення, що таке друковані засоби масової інформації), метод аналізу (для аналізу мовних норм та їх порушень у тексті друкованих ЗМІ), порівняння (порівняння понять «дескриптивна» та «прескриптивна» мовна норма). Метoдoлoгiчна oснoва дoслiдження базується на здобутках теорії і практики щодо мовних помилок в україномовних друкованих ЗМІ. Наукова новизна полягає в тому, що вперше:  досліджено неправильне слововживання у журналістських матеріалах;  визначено й охарактеризовано методи уникнення мовних помилок у текстах друкованих ЗМ;  систематизовано мовні помилки в рекламних текстах друкованих ЗМІ. Практичне значення одержаних результатів – можливість їх використання в подальшій теоретичній розробці проблем мовних помилок в україномовних друкованих ЗМІ. Oбсяг i структура диплoмнoї рoбoти. Рoбoтa склaдaється зi встyпy, трьoх рoздiлiв, виснoвкiв та спискy викoристaних джерел.
Інші роботи з даної категорії: