0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗА УМОВ МІЖНАРОДНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (ID:136782)

Тип роботи: дисертація
Сторінок: 201
Рік виконання: 2011
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 4 с. РОЗДІЛ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 11 с. 1.1. Поняття системи національної економічної безпеки і витоки її формування 11 с. 1.2. Національна економічна безпека відкритих економічних систем 29 с. 1.3. Міжнародний регіоналізм та національна економічна безпека 51 с. Висновки до розділу І 75 с. РОЗДІЛ ІІ МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 78 с. 2.1. Загальна характеристика міжнародних економічних зв’язків України 78 с. 2.2. Євразійський напрямок інтеграції розвитку України як детермінанта національної економічної безпеки 91 с. 2.3. Західноєвропейська інтеграційна складова системи національної економічної безпеки України 102с. 2.4. Південний вектор інтеграційного розвитку в контексті національної економічної безпеки 123 с. Висновки до розділу ІІ 147 с. РОЗДІЛ ІІІ ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ УЧАСТІ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯ 152 с. 3.1. Економічна оцінка переваг та загроз економічної участі України в регіональних інтеграційних об’єднаннях 152 с. 3.2. Багатовекторність економічного розвитку України як умова забезпечення її економічної безпеки 162с. Висновки до розділу ІІІ 173 с. ВИСНОВКИ 176 с. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 180 с. ДОДАТКИ 199 с.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Проблема національної економічної безпеки найбільш актуальною постає для нових незалежних держав, до яких належить Україна, оскільки в умовах адміністративно-командної економічної системи країна не мала самостійного досвіду розробки науково-теоретичних і політичних питань з національної безпеки. Разом із проголошенням державної незалежності України головним пріоритетом стала поступова інтеграція до світового господарства та налагодження багатосторонніх зовнішньоекономічних зв’язків з міжнародними інтеграційними угрупуваннями. Пріоритетність цього завдання пояснюється унікальним геополітичним положення країни, що визначається місцем, де пересікаються західноєвропейські та азійські інтереси. Питання міжнародної інтеграції завжди актуальне, оскільки пов’язане з реальними шляхами входження країни до світогосподарської системи. Однак міжнародна економічна інтеграція виступає не тільки фактором прискорення економічного розвитку країн, що входять до інтеграційних угрупувань, а й є засобом протистояння загрозам глобалізації, що має наслідком поглиблення в рівнях економічного розриву країн. Саме тому в результаті інтеграційного розвитку України питання національної економічної безпеки набуває важливого значення, Проблеми національної економічної безпеки та умов міжнародної регіональної інтеграції є вагомою складовою світової економічної думки. Суттєвий внесок у розробку цих проблем зробили українські вчені Білорус О.Г., Бінько І.Ф., Гальчинський А.С., Геєць В.М., Губський Б.В., Жаліло Я.А., Кириченко О.А., Лаптєв С.М., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю.В., Мунтіян В.І., Новицький В.Є., Пахомов Ю.М., Пастернак-Таранушенко Г.А., Пирожков С.І., Прейгер Д.К., Рокоча В.В., Сідак В.С., Сухоруков А.І., Ткаленко С.І., Шлемко В.Т. та ін. Фундаментальні праці в цій галузі належать зарубіжним ученим Бжезинському Зб., Кейнсу Дж., Кругману П.Р., Ларрену Ф.Б., Линдерту П., Саксу Дж., Соросу Дж., Беку Кр., Шері Дж. Окремо слід вказати на роботи російських учених Абалкіна Л.І., Афонцева С.А., Богданова І.Я., Гаджиєва К.С., Іпполітова К.Х., Кірєєва О.П., Сотнікова А.В., Фірюліної Н.В., Возженнікова А.В. Не зважаючи на те, що різні аспекти теми активно вивчаються вітчизняними та зарубіжними вченими, до цього часу не отримали свого висвітлення проблеми забезпечення національної економічної безпеки в умовах членства країни в міжнародних економічних об’єднаннях. З посиленням дії інтеграційної тенденції вони потребують свого поглибленого дослідження. Для України, яка має альтернативні напрямки інтеграційного розвитку, наукове обґрунтування моделі інтеграційного розвитку, що базується на концепції економічної безпеки, є особливо актуальним. Наукове завдання роботи полягає у вдосконаленні концептуальних основ системи забезпечення національної економічної безпеки за умов міжнародної регіональної інтеграції та розробки методики оцінювання її стану. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось відповідно плану науково-дослідних робіт Університету економіки та права «КРОК» в межах теми механізм управління економічною безпекою підприємств і організацій в умовах формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України” (державний реєстраційний номер №0108U0010772 від 11.12.2008.) та кафедри міжнародної економіки та бізнесу Університету “Глобалізаційні фактори національного і світового економічного розвитку” (державний реєстраційний номер №0103U000066) й «Міжнародний бізнес в епоху інформаційного суспільства» (державний реєстраційний номер №0106U000099). Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних засад аналізу проблем національної економічної безпеки в умовах членства країни в міжнародних інтеграційних об’єднаннях задля виявлення оптимального напрямку інтеграційного розвитку України. Для досягнення поставленої мети було передбачено розв’язання таких завдань: - провести аналіз категоріально-понятійного апарату, що складає основу теоретичного аналізу проблем національної економічної безпеки для умов інтеграційного розвитку країни; - визначити загрози національному економічному розвитку для закритих та відкритих типів економічних систем, в тому числі для економічних систем, які є інтегральною складовою регіональних економічних об’єднань; - систематизувати оціночні критерії рівня національної економічної безпеки, розрахувати відповідні показники для системи національної економічної безпеки України та встановити їх відповідність пороговим значенням; - провести аналіз стану і тенденцій інтеграції України у світовий та міжнародний регіональний економічний простір; - визначити економічні переваги та фактори загроз національній економічній безпеці України в умовах реалізації різних напрямків регіонального інтеграційного розвитку; - порівняти альтернативні варіанти інтеграційного розвитку Україні з точки зору забезпечення національної економічної безпеки і визначити оптимальний варіант. Об’єктом дослідження є відносини, які впливають на процес забезпечення національної економічної безпеки за умов міжнародної регіональної інтеграції Предметом дослідження є процес забезпечення національної економічної безпеки за умов міжнародної регіональної інтеграції. Методи дослідження. Методологічну основу дисертації склав широкий спектр загальноприйнятих методів наукового дослідження: методи термінологічного аналізу та операціоналізації понять для визначення ролі і значення національної економічної безпеки (підрозділи 1.1, 1.2); метод аналізу і синтезу для виокремлення факторів загроз національної економічної безпеки та її основних складових (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); статистичний метод та метод кількісного та якісного порівняння для вивчення економічних взаємовідносин України з такими економічними угрупуваннями як СНД, ЄС, ЧЕС та ГУАМ (розділ 2.); статистичний метод, метод статистичного моделювання, методи економіко-математичного аналізу та прогнозування впливу факторів на розвиток інтеграційних взаємовідносин (підрозділ 3.2); факторний метод, метод порівняння при дослідженні наслідків інтеграції України в регіональні економічні об’єднання (розділ 3). Інформаційно-аналітичною базою проведеного дослідження стали закони, укази Президента України, Концепція національної безпеки України, інтернет-ресурси, дані засобів масової інформації. Статистичною основою для написання дисертаційної роботи слугували дані Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Міністерства закордонних справ України, Національного банку України, власні дані, отримані у ході здійснення економічного аналізу стану та тенденцій інтеграційної діяльності України у міжнародний регіональний економічний простір. Наукова новизна одержаних результатів складається в: Вперше: - в науковий обіг уведено поняття «регіональна економічна безпека», розкрито його зміст та дано визначення. Регіональна економічна безпека трактується у роботі як система протистояння загрозам, що виникають стосовно країни-учасника інтеграційного об’єднаннями як з боку інших країн-інтеграторів, так і з боку об’єднання як системного цілого; - обґрунтовано модель вибору участі України в міжнародних регіональних інтеграційних об’єднаннях, що уможливлює його оптимізацію за умов забезпечення національної економічної безпеки. В основу моделі покладено параметри, що визначають національну економічну безпеку в умовах регіональної інтеграції, та розрахунки інтеграційного ризику для країни-інтегранта. Удосконалено: - методику застосування методів кількісного оцінювання національної економічної безпеки шляхом надання їй системності. До системи оцінювання включено: (1) вибір параметрів, що визначають національну економічну безпеку в умовах регіональної інтеграції, та встановлення їх граничних значень; (2) вибір із системи показників варіації середнього лінійного відхилення як показника оцінювання дохідності; (3) розрахунок середнього квадратичного відхилення як показника міри інтеграційного ризику; (4) вимір інтеграційного ризику як коефіцієнта варіації (через співвідношення середньоквадратичного відхилення дохідності і відносної величини сподіваних доходів – середнього лінійного відхилення) для визначення області стійкості економічного стану країни за умови реалізації її інтеграційних пріоритетів; - обґрунтування на підставі моделі багатовекторного співробітництва України пріоритетів її участі в регіональних інтеграційних об’єднаннях. Зроблено висновок про багатовекторність міжнародного економічного співробітництва України як оптимальний напрямок інтеграційного розвитку країни, який відповідає національним економічним інтересам і реалізується в мінімізації негативних впливів регіональної інтеграції та максимізації отримання переваг від співпраці з економічними угрупуваннями, забезпечуючи таким чином національну економічну безпеку; Дістали подальшого розвитку: - теоретичні засади аналізу системи національної економічної безпеки: уточнено поняття «національна економічна безпека» та «система національної економічної безпеки». На відміну від звужених понять, що домінують в науці, національна економічна безпека розглядається в роботі як багатофункціональна категорія, яка характеризує економічні відносини, що забезпечують розвиток національних економік і реалізуються у здатності захищати національні економічні інтереси від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, підтримувати достатній рівень міжнародної конкурентоздатності та сприяти економічному зростанню країни. Як основоположні елементи системи національної економічної безпеки визначено: об’єкти, суб’єкти, внутрішні та зовнішні чинники впливу, загрози, критерії економічної безпеки та їх порогові значення; - характеристика дії інтеграційної тенденції в Україні, яка розкриває специфіку формування й розвитку відносин країни з чотирма регіональними інтеграційними угрупуваннями - ЄС, СНД, ЧЕС, ГУАМ – в контексті відповідності меті забезпечення національної економічної безпеки. Зроблено висновок про те, що в цілому найменш загрозливою для національної безпеки країни є співпрацю з ГУАМ, найбільш загрозливою – з СНД. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання авторських пропозицій при формуванні концептуальних засад системи забезпечення національної економічної безпеки за умов міжнародної регіональної інтеграції Основні результати дослідження використані у навчальному процесі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» в процесі підготовки фахівців, при викладанні дисциплін «Європейська інтеграція України», «Міжнародна економічна діяльність України» для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» ОКР «бакалавр», «Стратегічне партнерство у міжнародному бізнесі», «Міжнародні стратегії економічного розвитку» для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» ОКР «магістр» (довідка №66-1 від 21.02.2011 р.). Частину одержаних у дисертації результатів та положень було використано в практичній діяльності ЗАТ «Електроград» в процесі співробітництва з лабораторіями та науково-дослідними організаціями, зокрема, враховуються рекомендації автора відносно забезпечення інноваційної безпеки в напрямку прискорення модернізації виконання програм виробничого та науково-технічного потенціалу в стратегічних галузях економіки (довідка №19/07 від 11.04.2011 р.); у діяльності «SCANTEK LTD» при удосконаленні зовнішньоекономічної діяльності компанії, зокрема враховується аналіз стану і тенденцій зовнішньоторговельної діяльності України (довідка №10/01 від 21.03.2011 р.). Особистий внесок. Основні наукові дослідження за темою дисертації автором здійснено одноосібно. У дослідженні викладено авторський підхід до вирішення наукових завдань щодо визначення концептуальної основи національної економічної безпеки, її структури та чинників, розроблена модель оптимізації інтеграційного розвитку України. Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження пройшли апробацію на 6 науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції студенів та молодих учених «Україна в світогосподарських зв’язках: сьогодення та майбутнє» (м. Харків, 21-23 квітня 2003 р.); V Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 19-21 грудня 2004 р.); V Международной научно-практической конференции «Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации» (г. Алушта, 8 апреля 2005 г.); Міжнародному форумі молодих вчених «Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн» (м. Харків, 19-20 травня 2005 р.); ІІІ Международной научно-практической конференции «Теория и практика предпринимательства» (г. Алушта, 11-13 мая 2006 г.); І Міжнародному науковому симпозіумі-круглому столі «Євроатлантична безпека – нові виклики» (м. Київ, 2006). Доповіді та тези виступів на конференціях опубліковані. Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 одноосібних наукових статей (3,2 д.а.) у фахових наукових виданнях та 6 тез та доповідей на міжнародних конференціях (0,4 д.а.). Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які включають в себе 9 підрозділів, списку використаних джерел зі 203 найменувань. Загальний обсяг роботи 270 сторінок, з яких 180 сторінок основного тексту, який містить 4 таблиці та 3 рисунки.