0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Використання прийомів мнемотехніки та ейдетики у формуванні лексичних навичок учнів початкових класів на уроках англійської мови (ID:465160)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Педагогіка
Сторінок: 84
Рік виконання: 2020
Вартість: 280
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ І. ЕЙДЕТИКА ТА МНЕМОТЕХНІКА У СИСТЕМІ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1 Методика формування іншомовної лексичної компетенції у початковій школі 1.2 Використання прийомів ейдетики у навчанні іншомовної лексики в молодшій школі 1.3 Мнемотехніка як технологія ефективного засвоєння лексичних одиниць на уроках іноземної мови Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ ЕЙДЕТИКИ ТА МНЕМОТЕХНІКИ У ПОЧАТКОВЙ ШКОЛІ 2.1 Умови реалізації технологій мнемотехніки та ейдетики у формуванні лексичних навичок молодших школярів на уроках іноземної мови 2.2 Зміст та результати впровадження ейдетичних та мнемотехнічних прийомів у формуванні лексичних навичок учнів початкових класів 2.3 Методичні рекомендації щодо використання прийомів ейдетики та мнемотехніки у навчанні іншомовної лексики молодших школярів Висновки до розділу 2 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Сучасна стратегія формування іншомовної комунікативної компетентності школярів передбачає розвиток лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій. Успішність іншомовного спілкування безпосередньо визначається рівнем сформованості лексичної компетенції учнів. Відтак постає необхідність удосконалення методики навчання лексики на уроках англійської мови у початковій школі. Актуальність дослідження визначається переосмисленням ролі прийомів мнемотехніки та ейдетики у формуванні лексичних навичок учнів початкових класів на уроках англійської мови та зростанням інтересу методистів до новітніх методів навчання, в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Ступінь дослідженості проблеми. Теоретичну базу методики формування лексичної компетенції учнів початкової школи становлять дослідження таких учених, як: І.B. Банкевич, Б.В. Бєляєв, М.А. Бурлаков, В.А. Бухбіндер, Н І. Гез, З В. Калініна, Ю.І. Коваленко, М.С. Латушкіна, E.JI. Товма, Н.С. Шебеко. Питання навчання лексики молодших школярів частково розглядалося в роботах Н.В. Добриніної, Є.І. Негневицкой, М.Т. Оганесян. Однак, проблема формування лексичних навичок молодших школярів за допомогою прийомів мнемотехніки та ейдетики потребує подальшого наукового обґрунтування та системного вивчення. Об’єкт дослідження – процес формування лексичних навичок учнів початкової школи. Предмет дослідження – прийоми мнемотехніки та ейдетики як засіб формування лексичних навичок молодших школярів на уроках англійської мови. Мета дослідження – визначити ефективні прийоми ейдетики та мнемотехніки у формуванні лексичних навичок учнів початкових класів на уроках іноземної мови. Ґрунтуючись на меті дослідження доцільно виокремити такі завдання: 1) схарактеризувати методи та прийоми формування іншомовної лексичної компетенції у початковій школі; 2) описати прийоми ейдетики та мнемотехніки у навчанні іншомовної лексики в молодшій школі; 3) визначити умови реалізації технологій мнемотехніки та ейдетики у формуванні лексичних навичок молодших школярів на уроках англійської мови; 4) виокремити найефективніші прийоми ейдетики та мнемотехніки у формуванні лексичних навичок школярів та розробити методичні рекомендації щодо їх використання на уроках англійської мови. Для розв’язання завдань дослідження використано комплекс методів, зокрема: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної і методичної вітчизняної та зарубіжної літератури, що дав змогу визначити об’єкт, предмет, мету дослідження, сформулювати його завдання, охарактеризувати поняття іншомовної лексичної компетенції, з’ясувати його зміст та структуру; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення даних, за допомогою яких визначено умови реалізації технологій мнемотехніки та ейдетики на уроках іноземної мови, виокремлено найефективніші прийоми ейдетики та мнемотехніки у формуванні лексичних навичок школярів та розроблено методичні рекомендації; емпіричні – тестування, за допомогою якого було апробовано методи і прийоми ейдетики та мнемотехніки у навчанні лексики; метод кількісних підрахунків – кількісний аналіз та інтерпретація результатів дослідження. База дослідження. Дослідна робота проводилася на базі мовної школи «Study» в м. Хмельницький. В дослідженні брали участь 10 учнів 2Б класу ТА 10 учнів 2В класу. Теоретичне значення роботи полягає в виявлення та висвітленні особливостей використання прийомів мнемотехніки та ейдетики у формуванні лексичних навичок учнів початкових класів на уроках англійської мови. Практичне значення здобутих результатів полягає в тому, що теоретичні аспекти вивчення даної проблеми допоможуть вчителям англійської мови ефективно та доцільно використовувати прийоми мнемотехніки та ейдетики у формуванні лексичних навичок учнів початкових класів. Апробація основних положень та результатів дослідження відбулася на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання» (м. Кам’янець-Подільський 18-19 березня 2020 р.), Науково-практичній конференції «Сучасні проблеми германської філології та методики викладання іноземних мов» (м. Хмельницький 12 травня 2020 р.), Міжнародній студентській науковій конференції «Перспективні галузі наукових досліджень: динаміка та тренди» (м. Суми 16 жовтня 2020 р.). Обсяг та структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основної частини роботи становить 64 сторінки, загальний обсяг – 87 сторінок. Список використаної наукової і довідкової літератури містить 60 найменувань, з яких 4 іншомовні джерела. РОЗДІЛ І ЕЙДЕТИКА ТА МНЕМОТЕХНІКА У СИСТЕМІ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Методика формування іншомовної лексичної компетенції у початковій школі Зміна пріоритету стратегічного напряму навчання іноземних мов у європейських та світових спільнотах, реформи в українському суспільстві значно вплинули на зміст та методи навчання іноземних мов. У період оновлення всіх аспектів життєдіяльності суспільства й реалізації актуальних завдань Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), програми «Вчитель», Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті, основних положень Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти акцентується увага на формуванні іншомовної лексичної компетенції школярів, що є важливою передумовою оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією.