0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Провадження у справах про адміністративні правопорушення (ID:430100)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 30
Рік виконання: 2021
Вартість: 600
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 1.1. Історико-правовий та теоретичний аспекти поняття адміністративного провадження 1.2. Принципи, учасники та заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 1.3. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення та органи (посадові особи), уповноважені на розгляд РОЗДІЛ 2. СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 2.1. Порушення та розгляд справ про адміністративні правопорушення 2.2. Виконання постанов про накладення адміністративного стягнення 2.3. Апеляційне провадження з перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення РОЗДІЛ 3. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 3.1. Особливості адміністративного провадження в зарубіжних країнах 3.2. Шляхи удосконалення щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Провадження у справах про адміністративні правопорушення – один з видів адміністративного процесу (хоча на цей рахунок науковці розділилися в думках) і становить регламентовану нормами адміністративно-процесуального законодавства діяльність уповноважених органів (їх посадових осіб), спрямовану на притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчинили адміністративні делікти. Воно має декілька стадій, об’єднаних у систему об’ємних процесуальних дій, і здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Провадження у справах про адміністративні правопорушення – досить популярна тема дослідження багатьох науковців: В. К. Колпаков, Ю. М. Козлов, П. І. Кононов, М. М. Тищенко, І. В. Панова, В. Г. Розенфельд, Ю. М. Старілов, Н. Г. Саліщева та інші. Проте є досить поверхнево вивченою (найчастіше зустрічаються роботи, де адміністративне провадження розглядають у контексті адміністративного судочинства) та висвітленою в наукових джерелах, а через зміни та нововведення у законодавстві потребує постійного розширення та з’ясування все нових фактів та удосконалення вже існуючих інформаційних джерел. Актуальність теми дослідження полягає у необхідності дослідження окремих складових провадження у справах про адміністративні правопорушення, чітке наукове визначення та обґрунтування яких є основою для вирішення питання вдосконалення законодавства та приведення його у відповідність європейським стандартам. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з порушенням, розслідуванням адміністративних правопорушень і їх подальшим розглядом, винесенням постанов, можливим оскарженням та виконанням останніх. Предметом дослідження є саме провадження у справах про адміністративні правопорушення. Метою є виявлення і дослідження окремих особливостей адміністративного провадження, а також пошук шляхів його удосконалення. Основними завданнями виступають: Характеристика поняття «адміністративне провадження» крізь історичний, теоретичний та правовий аспекти; Визначення особливостей принципів провадження, його учасників та заходів забезпечення; Окреслення кола осіб (органів), повноважних розглядати справи про адміністративні правопорушення Характеристика окремих стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також порядку оскарження рішення; Розгляд практики провадження у зарубіжних країнах світу; Пошук шляхів удосконалення процедури адміністративного провадження. Під час дослідження було використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження. Широко застосовувалися такі загальні методи наукового пізнання: порівняння, аналіз, синтез, формалізація, моделювання, історичний та системний. Спеціальними методами, що використовувались, були: системно-функціональний, формально-догматичний і порівняльно-правовий. За структурою робота складається із вступної частини, 3-х розділів, кожен із яким має 2-3 підпункти, і висновків, окремо містяться зміст роботи, джерела і додатки. Розділ 1 присвячено загальнотеоретичним аспектам поняття адміністративне провадження, Розділ 2 висвітлює законодавчо закріплену процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення, а у Розділі 3 дається коротка характеристика досвіду зарубіжних країн та можливі шляхи удосконалення вітчизняної практики здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 1.1. Історико-правовий та теоретичний аспекти поняття адміністративного провадження Період формування провадження у справах про адміністративні правопорушення, як частину адміністративного процесу та адміністративного права в цілому, деякі науковці відносять до часів становлення поліцейського права, а особливо коли Ніколас Деламар 1722 р. у своїй праці «Трактат про поліцію» окреслив предмет поліцейського права, а також указав групи суспільних відносин, об'єднані поліцейською діяльністю 17, с. 16-17. На території України загалом право розвивалося відповідно за територіальним поділом між двома державами, а згодом за ідеологією СРСР, де провадження і було сформоване, набуло своїх характерних рис, вигляду та особливостей. З кінця 50-х рр. ХХ ст. у Союзі РСР тривала масштабна робота щодо кодифікації законодавства, а 23 жовтня 1980 р. Верховною Радою СРСР були прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення. Вони складалися із 42 статей, що бути систематизовані в чотири розділи, одним з яких був «Провадження у справах про адміністративні правопорушення». В ньому було визначено процесуальні права і обов’язки учасників провадження, порядок розгляду справи, винесення постанови та її оскарження. У 1985 р. були внесені зміни до Основ, а сам процес розвитку провадження здійснюється і донині 25, с. 46, 48. Так, зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року з питань удосконалення провадження активно вносилися у починаючи від 1991 року, а останні зміни датуються 30.03.2021р. В юридичній літературі немає чіткого визначення провадження, адже деякі автори взагалі не дають власної дефініції поняття адміністративного провадження, а деякі визначають його не як складову, а як вид адміністративного процесу. Процес і провадження співвідносяться як ціле і часткове. Узагальнюючи, провадження в справах про адміністративні правопорушення – це особливий вид процесуальної діяльності, врегульований нормами адміністративно-процесуального права, уповноважених органів, яка спрямована на притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб 19. Проте О. В. Кузьменко вка¬зує, що провадження щодо розгляду конкретної справи є первинним елементом структури адміністративного процесу, а Н.Г. Саліщева розмежовує поняття «адміністративний процес» та «адміністративне провадження», визначаючи процес як вужче поняття порівняно з адміністративним провадженням, а саме провадження прирівнює до понять «цивільний процес» і «кримінальний процес» 24, с. 445. Основними ознаками провадження є те, що воно виникає у зв’язку із вчиненням адміністративного правопорушення (проступку) та необхідністю проведення адміністративного розслідування; реалізується тільки визначеним колом суб’єктів, особливе місце серед яких посідають органи виконавчої влади; індивідуальність процесуальних актів, які приймаються в ході провадження; застосування під час провадження заходів державного примусу; за допомогою цього провадження реалізуються норми адміністративної відповідальності; з усіх видів адміністративного процесу воно є найбільш подібним до юрисдикційних проваджень в інших галузях права 21, с. 137-138. Завданнями за ст. 245 КУпАП виступають: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.