0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Курсова робота на тему: "Поняття, ознаки, структура норми права, спеціалізовані норми права, викладення норм права" (ID:614253)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 34
Рік виконання: 2019
Вартість: 1200
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НОРМИ ПРАВА...........................................7 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА.............................................................11 РОЗДІЛ 3.КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМ ПРАВА.........................................................17 РОЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НОРМИ ПРАВА В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.............................................................................23 РОЗДІЛ 5. СПОСОБИ ВИКЛЕДАННЯ НОРМ ПРАВА В СТАТТЯХ НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ...............................................27 ВИСНОВКИ..............................................................................................................30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................33
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. Актуальність теми курсової роботи полягає в тому,що цивілізоване життя людства не можна мислити без дотримання певних соціальних норм (правил). Без них життя було б подібне на хаос, постійно б виникали суперечки, непорозуміння, заперечення тощо.Тому вивчення норм права та інших соціальних норм є вкрай потрібне для розуміння їх значення, важливості та особливостей становлення та розвитку.На будь-якому етапі розвитку суспільства виникає потреба впорядкування існуючих в ньому відносин. Не можна уявити людське суспільство без регулювання поведінки людей за допомогою визначених зразків, моделей, масштабів. З них і складаються в результаті багаторазового повторення норми, на які в подальшому орієнтується суспільство. Нормативність є невід'ємною частиною людського суспільства, вона виступає не тільки формою об'єктивно необхідних зв'язків і способів взаємодії людей, а й формою розвитку всіх природних явищ. Взаємодія людей охоплює як їхні стосунки між собою, так і їх ставлення до природи, тому закономірні зв'язки, що виникають у ході цієї взаємодії, набувають форми нормативності. Ця нормативність властива всьому процесу історичного розвитку людства. Нормативність - це також властивість права, яке виявляє його сенс і призначення. Як показує процес законотворчості, правозастосовна практика останніх років, все більше ускладнюються суспільні відносини у сферах економіки і соціального життя пред'являють підвищені вимоги до якості правових актів, рівнем їх конкретизації та спеціалізації. Важливість вивчення норм права та інших соціальних норм ще полягає і в тому, що правові норми дуже тісно переплітаються з соціальними нормами, оскільки історичний розвиток людства так чи інакше опирався на загальні соціальні положення, які так чи інакше відбивалися на правотворчих процесах будь-якого народу, будь-якої держави. Всі види норм, як правило, можна умовно поділити на дві групи: соціальні та технічні. Технічні норми регулюють діяльність людини, пов'язану з використанням природних ресурсів і знарядь праці. Соціальні норми регулюють відносини людей один з одним. Отже, дієвість і ефективність норм права визначаються, насамперед, науково-обгрунтованою системою спеціалізації кожної галузі права, кваліфікованим співвідношенням у них загальних, спеціалізованих та спеціальних норм. Як показує аналіз науково-інформаційних періодичних видань в останні роки, проблемами конкретизації та спеціалізації правових актів в даний час не приділяється належної уваги. У процесі написання курсової роботи було вивчено багато літературних джерел, проте найбільш повно і всебічно розкривають обрану тему такі наукові праці: Котюк «Теорія права», Венгеров А.Б. «Теорія держави і права»,Рябов «Політологічна теорія держави». У сучасних навчальних посібниках з теорії держави і права для закладів освіти різних авторів також приділяється увага питанням класифікації норм права. Всі джерела вибирають різні підстави для класифікації норм права і детально розкривають їх, проте і згадують і про існуючі інших. Вивчені джерела знайомлять зі структурою норми права, дозволяють зрозуміти, що вона собою являє, а класифікація норм права дозволяє чіткіше окреслити місце і роль юридичних норм в системі правового регулювання, глибше пізнати цей соціальний інститут і здійснити перехід до його трактування як системи. В даний час в процесі розвитку та становлення суспільства на будь-якому етапі і вже в сучасному його значенні, система соціальних норм постійно ускладнюється, поступово підрозділяється на різні групи: норми моралі, норми звичаїв, норми традицій і ритуалів, норми громадських організацій, економічні,релігійні, естетичні норми і, нарешті,норми права,що є предметом дослідження цієї курсової роботи. Також в даній роботі ставлю перед собою мету дослідити в першу чергу такі питання як: поняття і ознаки норм права,структуру норм права, класифікація норми права, спеціалізовані норми права в механізмі правового регулювання і способи викладання норм права в статтях нормативно-правових актів. Об'єкт дослідження. Реалізація норм права як втілення положень правових норм у фактичній діяльності суб’єктів права. Предмет дослідження. Норми права, форми реалізації норм права, стадії реалізації норм права. Мета дослідження. Визначення ролі правових норм в суспільному житті людини та їх класифікація, аналіз їх співвідношення та взаємодії. Завдання дослідження: 1. Уточнити поняття норми права та її основні ознаки; 2. Проаналізувати структуру норми права; 3. Дослідити класифікацію норм права; 4. Охарактеризувати спеціалізовані норми права; 5. Дослідити способи викладання норм права в статтях нормативно- правових актів . Методи дослідження. При підготовці курсової роботи автор застосував: 1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження. 2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел. Структура курсової роботи. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи і послідовність викладу матеріалу. Курсова робота складаєтьсяіз вступу, п`яти розділів, висновків та списку використаних джерел (13 найменувань) на 2 сторінках. РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НОРМ ПРАВА Норма права – це загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу. Ознаки норми права такі ж, що й права в цілому, але норма не має такої ознаки, як системність, оскільки вона регулює групу певних суспільних відносин і лише в сукупності з іншими, узгодженими з нею нормами складає систему права. Оскільки ознаки права вже наводилися, перелічимо специфічні ознаки норми права: 1. Правило поведінки регулятивного характеру – норма права вводить нове правило, фіксує найтиповіші соціальні процеси і зв'язки; впливає на суспільні відносини, поведінку людей; є модель (зразок, еталон, масштаб) регульованих суспільних відносин. Регулятивність норми права підкреслює її дія, «роботу», яка повинна призвести до певного результату. 2. Загальнообов'язкове правило поведінки – норма права виходить від держави, повинна сприйматися як керівництво до дії, котре не підлягає обговоренню щодо доцільності. 3. Правило поведінки загального характеру – норма права має загальний (без зазначення конкретного адресата – неперсоніфікований) характер, тобто поширюється на усіх, хто стає учасником відносин, регульованих нормою. Як регулятор суспільних відносин, норма має багаторазовість застосування (наприклад, заборона хуліганства). 4. Формально-визиачене правило поведінки представницько-зобов'язуючого характеру – норма права закріплює права і обов'язки учасників суспільних відносин, а також юридичну відповідальність (санкції), яка застосовується у разі її порушення. Надаючи права одним, норма права покладає обов'язки на інших (наприклад, молоді люди мають право на навчання, обов'язок інших – забезпечити це право). Формальну визначеність норма права отримує після викладення її в законах, інших писаних джерелах права.