0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Цивільно-правова характеристика неустойки (ID:681867)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 33
Рік виконання: 2017
Вартість: 350
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ І. Поняття та особливості неустойки як виду забезпечення виконання зобов’язань. Розділ ІІ. Форми та види неустойки. Розділ ІІІ. Обмеження при стягненні неустойки Висновки Список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
РОЗДІЛ I. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НЕУСТОЙКИ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Неустойка є одним з найдавніших та найпоширеніших способів забезпе-чення виконання зобов'язань. Цей цивільно-правовий інститут сягає своїм корінням, як і багато інших цивілістичних категорій, в римське право. Саму причи¬ну виникнення правового інституту слід шукати в характері тих приватноправо¬вих відносин, які називаються зобов'язальними. В цих право-відноси¬нах безпосереднім об'єктом прав кредитора є не матеріальний предмет, а дія. У зв'язку з цим інтереси правомочної сторони є досить незабезпече¬ними, що створює необхідність розробки штучних способів закріп¬лен¬ня зобов'язаль¬них прав, до числа яких належить і неустойка. Під неустойкою (stipulatio poenae) римські юристи розуміли умовну домов¬ле¬ність, яка мала на увазі обов'язок особи, яка порушила договір, сплати-ти штраф на користь постраждалої сторони. Мета такої домовленості в розу-мінні римлян полягала в здійсненні тиску на боржника і забезпеченні основ¬ного зобов'язання [1, c. 2]. М. Я. Пергамент у праці «Договірна неустойка та інтерес» провів деталь-ний аналіз правового режиму неустойки в цей часовий період. Він встано¬вив, що в римському праві вимога неустойки позбавляла боржника права вимагати виконання зобов'язання в натурі, і, навпаки, вимагаючи або отримуючи виконан-ня, кредитор позбавлявся права вимагати неустойки. При цьому вчений відмічав, що вимагати і неустойку, і збитки в повному розмірі, було неможливо. Угода про неустойку мала акцесорний (додатковий) характер; вона визнава¬лася недійсною, якщо недійсним було основне зобов'язання. Крім stipulatio poena, в правових джерелах Стародавнього Риму використовувалися також і категорії штрафу та пені. Але штраф в основному являв собою пока¬ран-ня за кримінальне діяння та порушення процесуальних норм. Натомість пенею називалася сума спонсії — сума, яка обіцялася однією сторо¬ною іншій та підляга¬ла сплаті в разі програшу процесу [2, c. 30]. Після падіння Римської імперії відбувалася активна рецепція римського права в країнах Європи. Тому й не дивним стало те, що з’явилася неустойка. Загальне розуміння інституту в країнах всіх правових систем було однаковим та зводилося до наступного: неустойка визначалася як встановлена в договорі грошова сума або майнова цінність, яку боржник зобов’язується сплатити кредито¬рові в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання. Не-устойка є додатковим зобов’язанням, яке повністю успадковує долю голов¬ного зобов’язання [3, c. 450]. Взагалі саме слово неустойка має східнослов’янське походження. Вважа-ють, що цей термін походить від дієслів «стояти» та «устоять». «Сто¬яти» — означа¬ло стояти на своєму слові, виконувати свою обіцянку. Той, хто "не встояв" і тим самим порушив чуже право мав сплатити певну суму — не-устойку. Це найменування встановилося ще в період існування давньорусь¬кого права і міцно збереглося в нашому українському праві [4, c. 165]. На теренах Російської імперії, в тому числі і на території України, по¬нят¬тя неустойки знайшло своє офіційне закріплення тільки в 1913 р. в Проек¬ті Цивільно¬го уложення Російської імперії. В радянський період положен¬ня про неустойку входили в усі кодифіковані нормативні акти в галузі цивіль¬ного права. Неустойка вважалася «царицею» серед способів забезпечен¬ня вико¬нання зобов’язань та мір цивільно-правової відповідальнос¬ті. Проте, починаючи уже з цього періоду, предмет неустойки неодноразо¬во змінювався. Зокрема, ЦК УРСР 1922 р. дозволяв встановлювати в якості не-устойки як грошові кошти, так і матеріальні цінності, натомість ЦК УРСР 1963 р. обмежив предмет неустойки виключно грошима [3, c. 452]. У модельному ЦК СНД, який увібрав у себе всі особливості неустойки, які були характерні для неї на різних етапах союзного законодавства, передбачена можливість встановлюва-ти неустойку і у вигляді «іншої майнової цінності» [5, c. 117].
Інші роботи з даної категорії: