0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Загальна характеристика мiжнародного тероризму, як одного із злочинів проти суспільної безпеки (ID:690696)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Право, юридичні
Сторінок: 129
Рік виконання: 2016
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ЗМIСТ ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ПРО МIЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ 6 1.1. Поняття мiжнародного тероризму 6 1.2. Класифікація мiжнародного тероризму 14 1.3. Правове регулювання боротьби з мiжнародним тероризмом 22 Висновок до 1 роздiлу 34 РОЗДIЛ 2. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРОРИЗМУ ЯК ЗЛОЧИНУ ПРОТИ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 36 2.1. Тероризм в системі міжнародного кримінального права 36 2.2. Аналiз складiв терористичних злочинiв 47 2.3. Процесуальнi iнститути в системi протидiї мiжнародному тероризму 70 Висновок до 2 роздiлу 75 РОЗДIЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН МIЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМ 78 3.1. Шляхи боротьби з мiжнародним тероризмом 93 3.2. Шляхи вдосконалення антитерористичного законодавства України 100 Висновок до 3 роздiлу 110 ВИСНОВКИ 113 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 118
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Тероризм є достатньо складним феноменом, який постiйно змiнюється. Його мотивацiї, механiзми фiнансування та пiдтримки, методи атаки та вибору цiлей постiйно еволюцiонують i це значною мiрою ускладнює ефективну стратегiю протистояння цьому явищу та злочину. Тероризм направду став глобальною загрозою, яка, у свою чергу, потребує глобальних дiй у вiдповiдь. Причому ця вiдповiдь повинна охоплювати як витоки тероризму, його причиннiсть i запобiгання цьому злочину, так i адекватнi та результативнi механiзми боротьби з ним. Актуальнiсть теми дослiдження. Сучасний тероризм характеризується рiзко пiдвищеною технiчною оснащенiстю, високим рiвнем органiзацiї, наявнiстю значних фiнансових коштiв. Його головна вiдмiнна риса – це розмивання меж мiж мiжнародним i внутрiшнiм тероризмом. Розширюються зв’язки терористичних органiзацiй з представниками наркобiзнесу i незаконної торгiвлi зброєю. Помiтна динамiка зростання терористичних груп у сучасному свiтi, особливо на Бльзькому Сході (зокрема у Сирії). Необхiднiсть пiдвищення ефективностi заходiв боротьби з тероризмом робить актуальною тему дипломної роботи. Надзвичайно актуальна проблема боротьби з мiжнародним тероризмом, тому що наслiдки терористичних актiв на атомних електростанцiях, хiмiчних пiдприємствах i подiбних їм об'єктах можуть призвести до серйозних катастроф. Також у сучасному свiтi все бiльшого значення набувають економiчнi й iнформацiйнi аспекти забезпечення безпеки. Наявнiсть мiжнародної безпеки буде визначатися не вiдсутнiстю вiйн у майбутньому, а здатнiстю свiтового спiвтовариства в цiлому передбачати й вчасно здiйснювати назрiлi змiни. Цiлий ряд дослiдникiв погоджується з тим, що тероризм неможливо спiввiдносити з будь-яким окремим злочином, а тому викликає сумнiв сама доцiльнiсть наявностi в КК України окре¬мого складу злочину, що передбачає вiдповiдальнiсть за терористичний акт. Навряд чи викликає сумнiви твердження про те, що визначення те¬рористичного акту, яке мiститься у ч. 1 ст. 258 КК України, є далеко не повним, не вичерпує усього спектру терористичних дiянь, вiдображаючи лише спецiальний склад злочину. Невизнання iнших форм насильства як терористичних у КК Украї¬ни можна вважати суттєвою прогалиною у вiтчизняному законодавствi. Iншi злочини хоча за своєю суттю i можуть бути визнанi як терористич¬нi, однак формально в Законi про кримiнальну вiдповiдальнiсть такими не визнанi. Особливо актуально питання мiжнародного тероризму постало пiсля початку воєнних дiй на сходi України, де сепаратисти отримують пряму допомогу з територiї Росiї. Теоретични джерелами дослiдження стали працi таких вчених, як: Л.А. Моджорян, Є.Г. Ляхов, Т.С. Бояр-Созонович, У.Р. Латипов, Л.Н. Галєнская, I.П. Блiщенко, I.I. Карпець, А.В. Змiєвський, В.П. Панов, В.Н. Кудрявцев, Ю.М. Антонян, Дж. Ламберт, Г. Вордлоу, У. Сломансон, В.Ф. Антипенко, В.П. Ємельянов, В.В. Крутов, В.О.Лукянець, А.Й.Француз. Нормативно-правову базу склали Конституція України, Закони України: Кримiнальний кодекс України, «Про боротьбу з тероризмом», «Про мiжнародне приватне право», «Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства», «Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України»; міжнародні нормативні акти: Європейська конвенцiя про боротьбу з тероризмом, Мiжнародна конвенцiя про боротьбу з бомбовим тероризмом, Мiжнародна конвенцiя про боротьбу з фiнансуванням тероризму, Конвенцiя про боротьбу зi злочинним захопленням повiтряних апаратiв, Конвенцiя про боротьбу зi злочинними актами, спрямованими проти безпеки цивiльної авiацiї, Конвенцiя про запобiгання i покарання злочинiв проти осiб, що користуються мiжнародним захистом, зокрема дипломатичних агентiв, Мiжнародна конвенцiя про боротьбу iз захопленням заручникiв, Римський Статут мiжнародного кримiнального суду; Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України. Емпіричну базу дослідження склали: аналіз діяльності правоохоронних органів в Україні за останні роки, дані викладені Верховною Радою України щодо удосконалення антитерористичного законодавства у зв’язку з проведенням АТО на Сході України, дані Інституту стратегічних досліджень, узагальнені дані ООН про боротьбу з міжнародним тероризмом. Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів полягає у пропозиціях щодо боротьби з тероризмом на сучасному етапі підвищених спалахів тероризму як у світі так і в Україні зокрема. Результати дослідження можуть бути використані в процесі внесення змін до українського антитерористичного законодавства. Об'єктом дослiдження є суспiльнi вiдносини, що виникають в у сферi боротьби з мiжнародним тероризмом. Предметом дослiдження є система нормативно-правових актiв, що регулюють питання iнституту мiжнародного тероризму в системi злочинiв проти суспiльної небезпеки. Мета дослiдження. Метою роботи є дослiдження мiжнародного тероризму в системi злочинiв проти суспiльної небезпеки, аналiз сучасного мiжнародного та українського законодавства, виявлення прогалин та суперечностей у правовому регулюваннi боротьби з мiжнародним тероризмом, розроблення рекомендацiй щодо його вдосконалення. Виходячи з вищезазначеної мети, поставленi наступнi завдання дослiдження: • Проаналiзувати сутнiсть мiжнародного тероризму; • Визначити види мiжнародного тероризму; • Дослiдити правове регулювання боротьби з мiжнародним тероризмом; • Проаналiзувати мiсце тероризму в системi мiжнародного кримiнального права; • Дати аналiз складiв терористичних злочинiв; • Охарактеризувати кримiнально-процесуальнi iнститути в системi протидiї мiжнародному тероризму; • Проаналiзувати сучасний стан мiжнародного тероризму; • Визначити шляхи вдосконалення антитерористичного законодавства України. Методологiчна основа дослiдження. Методологiчну основу дослiдження становлять прийнятi в юридичнiй науцi методи наукового дослiдження, а також методи наукового пiзнання: системного аналiзу дослiджуваних явищ i подiй; порiвняльного аналiзу правових норм i понять; формальнологiчного та iсторичного аналiзу правових категорiй та iншi. Структура дипломної роботи зумовлена метою i завданнями дослiдження. Роботу складають вступ, три роздiли, дев’ять пiдроздiлiв, висновки. Загальний обсяг 129 сторiнок. Список використаних джерел налiчує 110 найменувань.